Xem người dùng trong trang quản trị tổ chức trên Shopify

Mục Người dùng trong menu điều hướng chung liệt kê tất cả những người được liên kết với tổ chức.

Bạn có thể lọc danh sách Người dùng theo nhiều cách, bao gồm theo loại người dùng hoặc theo trạng thái người dùng.

Loại người dùng trong trang quản trị tổ chức

Bảng dưới đây mô tả những loại người dùng khác nhau trong tổ chức Shopify.

Mô tả loại người dùng trong trang quản trị tổ chức Shopify
Loại Mô tả
Chủ sở hữu tổ chức

Chủ cửa hàng chính trong tổ chức được xem là chủ sở hữu tổ chức. Chủ sở hữu tổ chức là người đầu tiên được trao quyền truy cập vào trang quản trị tổ chức trên Shopify.

Chủ sở hữu tổ chức mặc định được cấp tất cả quyền truy cập và luôn có quyền truy cập Quản lý người dùng. Do đó, chủ sở hữu tổ chức có thể cấp cho bất kỳ người dùng nào (bao gồm bản thân) quyền truy cập vào mọi cửa hàng và công cụ trong tổ chức.

Không thể gỡ bỏ, tạm ngưng hoặc xóa chủ sở hữu tổ chức. Để thay đổi chủ sở hữu tổ chức, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Nhân viên

Thành viên trong tổ chức là nhân viên trong cửa hàng hoặc có quyền truy cập vào các tính năng của tổ chức.

Nhãn danh mục này không hiển thị trong danh sách Người dùng.

Cộng tác viên Đối tác của Shopify có quyền truy cập vào một hoặc nhiều cửa hàng Shopify của tổ chức.
Chỉ dùng ứng dụng POS Thành viên trong tổ chức có vai trò nhân viên chỉ sử dụng ứng dụng Shopify POS.
Nhân viên cũ

Thành viên trong tổ chức có nhiều tài khoản cửa hàng chưa kết hợp.

Shopify sử dụng tính năng đăng nhập một lần có tên ID Shopify. Bạn không thể trao quyền truy cập quản lý tổ chức cho người dùng được gắn nhãn Legacy staff (Nhân viên cũ) đến khi họ kết hợp tài khoản. Những người có quyền truy cập vào nhiều cửa hàng và người đã kết hợp tài khoản sẽ hiển thị với tư cách một người dùng trong danh sách người dùng của bạn.

Cộng tác viên hoặc người dùng chỉ sử dụng ứng dụng Shopify POS không thể kết hợp tài khoản của họ. Nếu những người dùng này có nhiều nhân viên trong cửa hàng, những tài khoản này sẽ hiển thị nhiều lần trong danh sách Người dùng.

Trạng thái người dùng trong trang quản trị tổ chức

Bảng dưới đây mô tả các trạng thái có thể của người dùng trong tổ chức.

Mô tả trạng thái người dùng trong trang quản trị tổ chức trên Shopify
Danh mục Mô tả
Đang hoạt động Người dùng có thể đăng nhập vào trang quản trị tổ chức trên Shopify hoặc cửa hàng trong tổ chức theo quyền truy cập được cấp.
Tạm ngưng Người dùng không thể truy cập vào trang quản trị tổ chức Shopify hoặc bất kỳ cửa hàng nào của bạn.
Đang chờ xử lý Người dùng không thể truy cập vào bất kỳ phần nào trong tổ chức cho đến khi chấp nhận lời mời. Những người dùng này có thể nhận được lời mời từ trang quản trị tổ chức Shopify hoặc trực tiếp từ cửa hàng. Nếu người dùng đã nhận được lời mời từ trang quản trị tổ chức Shopify, bạn có thể gửi lại lời mời nếu cần.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí