Thiết lập thuế Hoa Kỳ - thông dụng

Bạn có thể định cấu hình cài đặt thuế trên trang Thuế và thuế nhập khẩu trong trang quản trị Shopify để đảm bảo rằng bạn thu tiền thuế chính xác.

Thiết lập thuế suất tự động

Nếu bạn cần thu thuế tại Hoa Kỳ, nhiều loại thuế có thể áp dụng trong thành phố, hạt và tiểu bang của bạn. Để giải quyết vấn đề phức tạp này, bạn có thể sử dụng cài đặt thuế tự động của Shopify. Cài đặt thuế của Shopify sử dụng thuế suất bán hàng chung tiêu chuẩn, được cập nhật thường xuyên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), tìm Hoa Kỳ và nhấp vào Set up (Thiết lập).

 2. Trong mục Calculating taxes (Tính thuế), đánh dấu vào Calculate taxes automatically (Tự động tính thuế).

 3. Trong mục County, municipal, and state taxes (Thuế hạt, thành phố và tiểu bang), thêm sự hiện diện thực tế cho từng vùng bạn có mối liên hệ (ví dụ như văn phòng, nhà kho hoặc cơ sở khác). Để biết thêm thông tin về mối liên hệ, bao gồm mối liên hệ kinh tế, tham khảo Mối liên hệ thuế tại Hoa Kỳ.

Xem thuế suất tiểu bang chi tiết

Nếu bạn muốn xem thông tin chi tiết về thuế của một tiểu bang, gồm chính sách thuế và thuế suất vận chuyển và xử lý, nhấp vào giá trị trong cột County, municipal and other taxes (Thuế hạt, thành phố và thuế khác).

Hộp thoại County taxes (Thuế hạt) của mỗi tiểu bang hiển thị danh sách thành phố, hạt và mã ZIP. Danh sách này còn hiển thị thuế suất mặc định và cho biết hoạt động vận chuyển và xử lý có chịu thế hay không.

Xóa sự hiện diện thực tế

Dù có thể xóa sự hiện diện thực tế của doanh nghiệp, bạn phải duy trì tối thiểu một sự hiện diện thực tế tại tiểu bang được chỉ định trong địa chỉ cửa hàng trên trang Cài đặt > Chi tiết về cửa hàng.

Shopify giả định bạn có một sự hiện diện thực tế tại địa chỉ cửa hàng cho mục đích thuế. Nếu bạn xóa sự hiện diện thực tế khỏi trang Thuế và thuế nhập khẩu, địa điểm đó sẽ tự động được thêm lại.

Bạn có thể xóa sự hiện diện thực tế khỏi mục County, municipal, and state taxes (Thuế hạt, thành phố và tiểu bang).

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào United States (Hoa Kỳ).

 2. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh sự hiện diện bạn muốn xóa.

Thiết lập thuế suất thủ công

Nếu không muốn sử dụng cài đặt thuế tự động của Shopify tại Hoa Kỳ, bạn có thể cài đặt thuế suất cho phù hợp với nhu cầu riêng theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), tìm Hoa Kỳ và nhấp vào Set up (Thiết lập).

 2. Trong mục Calculating taxes (Tính thuế), bỏ chọn Calculate taxes automatically (Tự động tính thuế).

 3. Trong mục Base taxes (Thuế cơ sở), chỉ định thuế cho từng tiểu bang và vùng theo cách thủ công. Bạn có thể chọn sử dụng thuế vùng thay cho thuế liên bang, hoặc thêm hoặc kết hợp thuế vùng với thuế liên bang.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Ví dụ về thuế tại Hoa Kỳ

Ví dụ 1

Trong ví dụ này, giả sử bạn có cửa hàng trực tuyến tại Orlando, Florida. Bạn không có sự hiện diện hay mối quan hệ về thuế tại bất kỳ tiểu bang nào khác.

 • Nếu bán hàng cho khách hàng tại Miami, Florida, bạn sẽ thu thuế vì có mối quan hệ về thuế tại tiểu bang này (nơi bạn đặt cửa hàng). Florida là tiểu bang tính thuế theo nơi nhận nên thuế suất cụ thể được xác định theo mã bưu chính của địa chỉ gửi hàng của khách hàng tại Miami.
 • Nếu bán hàng cho khách hàng tại New York, bạn sẽ không thu thuế khách hàng đó vì không có mối quan hệ về thuế tại New York.

Ví dụ 2

Trong ví dụ này, giả sử bạn có cửa hàng trực tuyến tại PittsBurgh, Pennsylvania. Bạn không có mối quan hệ về thuế tại bất kỳ tiểu bang nào khác.

 • Nếu bán hàng cho khách hàng tại Harrisburg, Pennsylvania, bạn sẽ thu thuế vì có mối quan hệ về thuế tại tiểu bang này (nơi bạn đặt cửa hàng). Pennsylvania là tiểu bang tính thuế theo nơi gửi nên thuế suất cụ thể được xác định theo mã bưu chính của địa chỉ của bạn tại Pittsburgh.
 • Nếu bán hàng cho khách hàng tại New York, bạn sẽ không thu thuế khách hàng đó vì không có mối quan hệ về thuế tại New York.

Ví dụ 3

Giả sử bạn có cửa hàng trực tuyến tại Morgan Hill, California. Bạn thực hiện đơn hàng từ trung tâm phân phối tại Puyallup, Washington.

 • Nếu bán hàng cho khách hàng tại San Jose, California, bạn sẽ thu thuế. Bạn có mối quan hệ về thuế tại tiểu bang này (nơi bạn đặt cửa hàng). Thuế tiểu bang, hạt và thành phố dựa trên mã bưu chính của cửa hàng. Nhưng thuế quận dựa trên mã bưu chính của người mua tại San Jose.
 • Nếu bạn bán hàng cho khách hàng tại Olympia, Washington, bạn cần thu thuế vì có mối liên hệ tại tiểu bang Washington (nơi bạn đặt trung tâm phân phối). Thuế tiểu bang, hạt và thành phố dựa trên mã bưu chính tại địa chỉ vận chuyển của khách hàng ở Olympia.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí