So sánh Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) tương tự với Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) có hiệu lực từ tháng 5 năm 2018, theo đó cả hai luật này đều đưa ra quyền của người tiêu dùng đối với dữ liệu của họ và xác định trách nhiệm. Tuy nhiên, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) đặt ra thêm nghĩa vụ, ví dụ yêu cầu để đảm bảo dữ liệu cá nhân đó được bảo vệ khi vượt ra khỏi biên giới và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ một số quy tắc về thông báo cho các cá nhân, lãnh đạo khi xảy ra vi phạm dữ liệu.

Phần lớn công tác chuẩn bị cho Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) cũng áp dụng cho Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) nhưng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) không có nghĩa bạn tuân thủ Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA). Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) áp dụng cho cư dân châu Âu, còn Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) áp dụng cho cư dân California. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) áp dụng cho dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu, còn Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) áp dụng cho thông tin cá nhân của người tiêu dùng và hộ gia đình. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) đặt ra yêu cầu với việc chuyển dữ liệu qua biên giới còn Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) đặt ra hạn chế với việc bán dữ liệu. Ngoài ra, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) có các yêu cầu thông báo vi phạm và các hình phạt khác nhau dành cho hành vi không tuân thủ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí