Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) ảnh hưởng đến bạn như thế nào

Các mục sau đây mô tả những gì Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) có thể ảnh hưởng đến bạn và cách bạn điều hành cửa hàng Shopify:

Yêu cầu về tính minh bạch

Trên trang web của mình, bạn cần có một chính sách về quyền riêng tư cung cấp tên doanh nghiệp và thông tin liên hệ của bạn. Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) cũng yêu cầu chính sách quyền riêng tư của bạn cần nêu các thông tin sau:

 • Danh mục thông tin cá nhân được thu thập và mục đích sử dụng của những thông tin đó.
 • Danh mục thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ vì mục đích kinh doanh.
 • Bản mô tả quyền của cư dân California theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA).
 • Các phương thức để khách hàng có thể gửi yêu cầu quyền chủ thể dữ liệu.
 • Danh sách thông tin cá nhân hoặc danh mục thông tin cá nhân mà doanh nghiệp bán, hoặc thông báo rằng doanh nghiệp không bán thông tin cá nhân.

Trình tạo chính sách quyền riêng tư của Shopify sẽ tạo chính sách mẫu về quyền riêng tư cho bạn. Bạn cũng có thể truy cập chính sách này trong trang quản trị Shopify bằng cách vào phần Cài đặt > Chính sách > Chính sách quyền riêng tư > Tạo từ mẫu.

Chọn không bán

Nếu bạn bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, cư dân California có các quyền sau:

 • yêu cầu danh sách danh mục thông tin cá nhân của họ mà bạn đã bán;
 • yêu cầu danh sách người mua thông tin cá nhân đó, theo danh mục thông tin cá nhân, trong 12 tháng trước đó; và
 • chọn không bán thông tin cá nhân của họ từ nay về sau.

Để người tiêu dùng có thể chọn không tham gia nữa, bạn cần có liên kết với nhãn Do not sell my personal information trên từng trang của cửa hàng trực tuyến. Liên kết này có thể dẫn đến một trang mô tả quyền của cư dân California và cách liên hệ với bạn để yêu cầu chọn không tham gia. Như mô tả ở trên, Shopify không cho rằng bạn bán thông tin cá nhân cho Shopify nên việc bán và ngừng bán diễn ra bên ngoài Shopify. Người tiêu dùng cần dễ dàng liên hệ được với bạn để gửi yêu cầu.

Nếu khách hàng chọn ngừng bán thông tin cá nhân, bạn cần thực hiện như sau:

 • Ngừng bán thông tin của họ.
 • Theo dõi ngày yêu cầu và các bước đã thực hiện để xác minh danh tính người yêu cầu.
 • Chờ 12 tháng trước khi yêu cầu họ tham gia lại.
 • Không từ chối dịch vụ đối với họ hay cung cấp cho họ sản phẩm chất lượng kém.

Quyền cá nhân

Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) trao cho người tiêu dùng California quyền yêu cầu bạn xóa dữ liệu cá nhân của họ, cũng như quyền yêu cầu bạn giao cho họ bản sao thông tin cá nhân của họ. Shopify có các tính năng tích hợp cho phép bạn thực hiện điều này. Để biết thêm thông tin về tính năng này, xem phần Xử lý yêu cầu dữ liệu của Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA).

Đảm bảo khách hàng có thể liên hệ với bạn để đưa ra yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), bạn cần cho phép cư dân California liên hệ với bạn bằng số điện thoại miễn cước hoặc bằng một trong những phương thức sau: thư tín, email hoặc các phương thức liên hệ doanh nghiệp thân thiện với người tiêu dùng khác (như địa điểm bán lẻ hoặc cổng trực tuyến mà doanh nghiệp của bạn có thể cung cấp cho khách hàng). Đảm bảo chính sách về quyền riêng tư hoặc trên trang web của bạn có các phương thức liên hệ này.

Để tạo trang chọn không chấp thuận CCPA trong cửa hàng của bạn, chuyển đến Cửa hàng trực tuyến > Trang > Thêm Trang. Trang này phải có thông tin về các quyền lợi của khách hàng theo CCPA, cách để khách hàng liên hệ với bạn và đường liên kết dẫn đến Chính sách quyền riêng tư của bạn.

Bạn có thể thêm tiêu đề trang vào menu điều hướng của cửa hàng.

Bạn cũng có thể thêm biểu mẫu liên hệ vào trang.

Tìm hiểu thêm về hoàn tất yêu cầu truy cập và yêu cầu xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí