Quan điểm của Shopify về bán thông tin cá nhân

Theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), Shopify không cho rằng mình bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Để cung cấp dịch vụ, Shopify có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Ví dụ: Shopify cung cấp dịch vụ một phần bằng cách lưu trữ thông tin với các nhà cung cấp bộ lưu trữ đám mây. Theo ràng buộc của hợp đồng, những nhà cung cấp dịch vụ này chỉ được thực hiện các dịch vụ được yêu cầu và không được sử dụng thông tin cho mục đích riêng hoặc chia sẻ thông tin với các bên khác. Vì Shopify không cho rằng mình bán thông tin cá nhân, bạn không cần phải chọn ngừng bán thông tin cá nhân của mình hoặc khách hàng.

Thương nhân và Đối tác cần cân nhắc xem họ có bán thông tin cá nhân và có cần đề nghị ngừng bán hay không.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí