Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) đặt ra các nghĩa vụ và trách nhiệm mới đối với bên kiểm soát và đơn vị xử lý dữ liệu.

Với vai trò thương nhân, nhìn chung bạn là người kiểm soát dữ liệu khách hàng của mình. Điều này có nghĩa bạn thu thập dữ liệu khách hàng và chọn cách xử lý dữ liệu. Ngoài ra, dù là quy định của châu Âu, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn nếu bạn cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong châu Âu, dù bạn hay doanh nghiệp của bạn không nằm ở châu Âu.

Là đơn vị xử lý dữ liệu khách hàng, Shopify tuân thủ hướng dẫn của bạn về cách xử lý dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin về vai trò của bên kiểm soát dữ liệu và đơn vị xử lý dữ liệu, vui lòng xem sách trắng Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) (bằng tiếng Anh) của Shopify. Để biết thông tin về nghĩa vụ của Shopify với vai trò đơn vị xử lý dữ liệu cho dữ liệu khách hàng của bạn, xem Thỏa thuận bổ sung về xử lý dữ liệu.

Shopify hết sức tin tưởng vào việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn cũng như khách hàng của bạn, cũng như hiểu rằng điều này rất quan trọng trong việc giúp bạn giữ vững niềm tin của khách hàng. Shopify đã thiết kế nền tảng để cho phép thương nhân hoạt động tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Các tính năng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) được thiết kế vào nền tảng của Shopify, bao gồm các tính năng cho phép bạn mang đến cho khách hàng sự minh bạch và quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân của họ, cũng như các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo dữ liệu cá nhân khách hàng được bảo vệ khi vượt ra khỏi biên giới. Shopify tin tưởng vào việc giúp bạn dễ dàng sử dụng nền tảng của mình tuân theo các luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR).

Dù Shopify cố gắng hết sức giúp bạn thiết lập thành công, vẫn có những bước bạn cần tự thực hiện; về cơ bản, việc tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) là trách nhiệm của mỗi thương nhân. Nếu bạn có câu hỏi pháp lý cụ thể về nghĩa vụ của mình theo quy định của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), vui lòng tham khảo ý kiến luật sư tại địa phương có kinh nghiệm về luật bảo vệ dữ liệu.

Tải xuống sách trắng Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Shopify

Để biết thêm thông tin về cách Shopify tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và đảm bảo hoạt động sử dụng Shopify của bạn tuân thủ GDPR, vui lòng tải xuống sách trắng Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Shopify (bằng tiếng Anh).

Chủ đề có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí