Tổng quan về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) là luật mới của Liên minh Châu Âu về quyền riêng tư dữ liệu. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) yêu cầu các công ty thực hiện các bước để mang đến tính minh bạch cao hơn và biện pháp kiểm soát tốt hơn đối với cách sử dụng dữ liệu riêng tư của các cá nhân. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) cũng yêu cầu các công ty xử lý những dữ liệu đó một cách an toàn và có trách nhiệm.

Khi nào Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) có hiệu lực?

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) có yêu cầu lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dân châu Âu tại châu Âu không?

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) không yêu cầu lưu trữ dữ liệu cá nhân tại châu Âu. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) chỉ yêu cầu bảo vệ thích đáng dữ liệu cá nhân của cư dân châu Âu nếu dữ liệu đó được truyền bên ngoài châu Âu.

Shopify bảo vệ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của GDPR khi dữ liệu được chuyển tới và lưu trữ tại Hoa Kỳ và Canada. Để biết thêm thông tin về cách Shopify tiếp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân từ Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) theo tiêu chuẩn của GDPR và các phương thức tối ưu giúp bảo vệ thông tin, xem sách trắng GDPR (bằng tiếng Anh) của Shopify.

Tải xuống sách trắng Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Shopify

Để biết thêm thông tin về cách Shopify tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và đảm bảo hoạt động sử dụng Shopify của bạn tuân thủ GDPR, vui lòng tải xuống tài liệu sách trắng Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Shopify (bằng tiếng Anh).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí