Bên xử lý phụ của Shopify đối với dữ liệu cá nhân của khách hàng

Bên xử lý phụ của Shopify

Dữ liệu cá nhân của khách hàng bước đầu sẽ do Shopify International Limited (Ireland), Shopify Inc. (Canada) hoặc Shopify Commerce Singapore Pte Ltd. (Singapore) xử lý, tùy thuộc vào vị trí của chủ thể dữ liệu. Sau đó, dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể được truyền đến các tổ chức khác của Shopify để lưu trữ và cung cấp dịch vụ khi cần thiết. Việc truyền dữ liệu cho các tổ chức của Shopify sẽ được quy định trong Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp sau khi được phê duyệt.

Bên xử lý phụ chính là bên xử lý phụ mà chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ nếu thiếu. Bên xử lý phụ bổ sung là bên xử lý phụ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng nếu thương nhân sử dụng những dịch vụ bổ sung đó. Ví dụ: Shopify Capital Inc. chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân khách hàng của thương nhân nếu thương nhân đó tham gia chương trình Shopify Capital.

Bên xử lý phụ chính của Shopify

Bên xử lý phụ chính
Công ty xử lý phụ Dịch vụ được cung cấp Trụ sở công ty Dữ liệu đã xử lý
Shopify Inc. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Canada Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ khách hàng, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Shopify
Shopify International Limited Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Ireland Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ khách hàng, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Shopify
Shopify (Australia) Pty. Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Úc Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ khách hàng, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Shopify
Shopify Commerce India Pvt. Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Ấn Độ Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ khách hàng, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Shopify
Shopify (Japan) 株式会社 Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Nhật Bản Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ khách hàng, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Shopify
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Singapore Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ khách hàng, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Shopify
Shopify UK Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Vương quốc Anh Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ khách hàng, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Shopify
Shopify Commerce New Zealand Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan New Zealand Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ khách hàng, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Shopify

Bên xử lý phụ bổ sung của Shopify

Bên xử lý phụ bổ sung
Công ty xử lý phụ Dịch vụ được cung cấp Trụ sở công ty Dữ liệu đã xử lý
Shopify Capital Inc. Cung cấp và cải thiện dịch vụ Vốn Shopify Hoa Kỳ Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp dịch vụ Capital
Shopify (USA) Inc. Cung cấp các ứng dụng Shopify Inbox, đồng thời cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify cùng các dịch vụ liên quan khác Hoa Kỳ Dữ liệu nền tảng cần để cung cấp ứng dụng Shopify Inbox

Bên xử lý phụ bên thứ ba

Shopify cũng có thể sử dụng bên xử lý phụ bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ của mình. Bên xử lý phụ chính là bên xử lý phụ mà chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ nếu thiếu. Chúng tôi có thể sử dụng bên xử lý phụ bổ sung nếu có yêu cầu về các dịch vụ bổ sung. Ví dụ: Các bên xử lý phụ về thực hiện đơn hàng của chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin nếu có yêu cầu về Mạng lưới giao hàng Shopify. Quá trình truyền dữ liệu cho bên xử lý phụ bên thứ ba được thực hiện theo hợp đồng.

Bên xử lý phụ bên thứ ba chính

Bên xử lý phụ chính
Công ty xử lý phụ Dịch vụ được cung cấp Trụ sở công ty Dữ liệu đã xử lý
Amazon AWS Lưu trữ đám mây Hoa Kỳ Thông tin liên quan đến việc chuyển phát nội dung trang web
Bugsnag Ghi nhật ký lỗi Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân của khách hàng nếu cần để ghi lỗi
Cloudflare Cân bằng tải và bảo vệ DDoS Hoa Kỳ Tất cả dữ liệu nền tảng
Fastly Chuyển phát nội dung Hoa Kỳ Thông tin liên quan đến việc chuyển phát nội dung trang web
Google Maps Lập bản đồ vận chuyển Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân cần cho chức năng ánh xạ nền tảng
Google Cloud Platform Lưu trữ đám mây Hoa Kỳ Tất cả dữ liệu nền tảng
Mode Phân tích dữ liệu Hoa Kỳ Tất cả dữ liệu nền tảng
ServerCentral Chuyển phát nội dung Hoa Kỳ Thông tin liên quan đến việc chuyển phát nội dung trang web
Splunk Ghi nhật ký nội bộ Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân của khách hàng cần để ghi nhật ký nội bộ

Bên xử lý phụ bên thứ ba bổ sung

Bên xử lý phụ bổ sung
Công ty xử lý phụ Dịch vụ được cung cấp Trụ sở công ty Dữ liệu đã xử lý
Brandfox LLC Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện đơn hàng
ITS Logistics LLC Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện đơn hàng
Port Logistics Group, Inc. Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện đơn hàng
Sauceda Industries LLC Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện đơn hàng
ShipHero, LLC Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện đơn hàng
Whiplash Merchandising, Inc. Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện đơn hàng
Salesforce Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện đơn hàng
MailGun Truyền email Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân cần để cung cấp ứng dụng Shopify Email hoặc chức năng giỏ hàng bị bỏ quên
SendGrid Truyền email Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân cần để cung cấp ứng dụng Shopify Email
Twilio Truyền thông đối ngoại Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân cần để cung cấp chức năng gửi tin nhắn SMS

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí