Dòng thời gian của Luật về quyền riêng tư của tiểu bang

CCPA đã có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 2020. Vào tháng 1 năm 2023, các sửa đổi của CPRA đối với CCPA và luật Virginia sẽ có hiệu lực. Luật Connecticut và Colorado sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật Utah sẽ có hiệu lực kể từ cuối năm 2023.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí