Tiền ứng trước cho thương nhân

Shopify Capital hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ dưới hình thức tiền ứng trước cho thương nhân đủ điều kiện tại Vương quốc Anh. Shopify Capital hỗ trợ mức tiền vốn từ 250 GBP đến 375.000 GBP.

Tiền ứng trước cho thương nhân là khoản tiền chi trả một lần mà bạn có thể đăng ký nhận với phí cố định. Bạn thanh toán cho Shopify Capital một tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày cho đến khi trả hết tổng số tiền.

Ví dụ: Shopify Capital có thể ứng trước cho bạn 5.000 GBP cho 5.650 GBP thanh toán từ doanh số hằng ngày của cửa hàng bạn. Bạn sẽ nhận được 5.000 GBP vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và Shopify Capital nhận 10% tổng doanh số hằng ngày của cửa hàng cho đến khi nhận đủ tổng số tiền 5.650 GBP.

Nếu bạn đủ điều kiện đăng ký tiền ứng trước cho thương nhân, bạn sẽ nhận được email từ Shopify Capital và tin nhắn trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Nếu yêu cầu tiền ứng trước cho thương nhân được phê duyệt, bạn sẽ nhận được tiền trong vòng hai ngày làm việc.

Cách thực hiện

Tiền ứng trước cho thương nhân không có hạn chót. Bạn trả lại hoặc chuyển một tỷ lệ phần trăm tổng doanh số hằng ngày của cửa hàng cho đến khi thanh toán hết số tiền cần chuyển. Số tiền thanh toán phụ thuộc vào số tiền bạn bán được.

Tổng doanh số hằng ngày được tính theo mỗi đơn hàng trên cửa hàng được đánh dấu là đã thanh toán. Đơn hàng duy nhất không được tính vào số tiền chuyển là đơn hàng kiểm tra đã đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm. Hai ngày sau khi bạn nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, Shopify Capital bắt đầu trừ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dựa trên tổng doanh số hằng ngày của cửa hàng. Khi bạn đã chuyển được hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư chưa trả trong một khoản trọn gói duy nhất.

Ví dụ: Bạn nhận được khoản tiền ứng trước cho thương nhân là 15.000 GBP với tỷ lệ chuyển tiền là 10%. Bạn sẽ trả 10 GBP vào ngày có tổng doanh số hằng ngày đạt 100GBP.

Để biết thêm thông tin, xem Bảng thuật ngữ của Shopify Capital.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện tham gia các tùy chọn về vốn, cửa hàng của bạn cần:

Nếu cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu này, Shopify Capital sẽ đánh giá cửa hàng để xác định có đủ điều kiện nhận tiền vốn hay không.

Nếu cửa hàng đủ điều kiện nhận tiền ứng trước cho thương nhân, bạn sẽ nhận được email từ Shopify Capital và thông báo trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Nếu bạn không nhận được email hoặc thông báo từ Shopify Capital thì cửa hàng của bạn hiện không đủ điều kiện nhận tiền ứng trước cho thương nhân.

Yêu cầu một khoản tiền ứng trước cho thương nhân

Nếu bạn đủ điều kiện đăng ký tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể xem các tùy chọn tiền vốn và yêu cầu tiền ứng trước cho thương nhân trực tiếp trên trang Đề nghị nhận vốn trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Capital (Vốn) rồi nhấp vào Offers (Đề nghị).

 2. Nhấp vào Yêu cầu với tùy chọn vốn bạn muốn nhận.

 3. Xem lại thông tin chi tiết về ngân hàng và tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào Confirm business details (Xác nhận thông tin doanh nghiệp) và Confirm account details (Xác nhận chi tiết tài khoản). Nếu bạn cần cập nhật thông tin này, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

 4. Nhấp vào Confirm and set up Direct Debit (Xác nhận và thiết lập Ghi nợ trực tiếp).

 5. Đọc kỹ các Điều khoản và điều kiện. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện, hãy nhấp vào Accept terms.

Thường mất năm ngày làm việc để xử lý đơn đăng ký tiền ứng trước cho thương nhân. Bạn có thể xem trạng thái yêu cầu của mình trên trang Capital (Vốn) trong trang quản trị Shopify.

Nếu đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, khoản tiền ứng trước cho thương nhân sẽ được ghi có vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp bạn trong vòng hai ngày làm việc.

Yêu cầu khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác

Sau khi nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể muốn yêu cầu một khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác để nhận thêm hỗ trợ về tài chính.

Nếu bạn đủ điều kiện để đăng ký một khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác, các tùy chọn tiền vốn mới sẽ hiển thị trên trang Đề nghị nhận vốn trong trang quản trị Shopify.

Theo dõi các giao dịch chuyển tiền ứng trước cho thương nhân

Sau khi nhận tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể theo dõi số dư chưa trả trong tổng số tiền phải trả hoặc chuyển tiền trong trang quản trị Shopify bằng cách vào Cài đặt > Capital (Vốn).

Từ trang Capital (Vốn), bạn có thể xem:

 • số dư chưa trả.
 • số tiền bạn đã thanh toán, tỷ lệ phần trăm tổng số tiền đã thanh toán và lịch sử chuyển tiền.

Bạn có thể xem doanh thu bán hàng mỗi ngày trong cột Tổng doanh số của mục lịch sử chuyển tiền. Bạn có thể xem số tiền thanh toán cho Shopify Capital trong cột Số tiền.

Chuyển số dư còn lại

Khi bạn đã chuyển được hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư chưa trả trong một khoản trọn gói duy nhất. Khoản thanh toán được ghi nợ vào cùng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có liên kết với tài khoản Shopify của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).
 2. Nhấp vào Remit balance (Chuyển số dư).
 3. Khi nhận được lời nhắc, hãy xem lại số dư cần chuyển. Nếu bạn chắc chắn muốn chuyển toàn bộ số dư còn lại, hãy chọn hộp ủy quyền và nhấp vào Remit balance (Chuyển số dư).

  Có thể mất tối đa 3 ngày làm việc để xử lý giao dịch chuyển tiền trọn gói. Tất cả các giao dịch chuyển tiền thông thường bị tạm dừng trong thời gian xử lý.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi giao dịch chuyển khoản trọn gói hoàn tất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí