Tiền mặt ứng trước cho thương nhân của Shopify Capital

Tiền mặt ứng trước cho thương nhân là một khoản tiền trọn gói (được gọi là số tiền nhận được) mà bạn nhận từ Shopify Capital để bán cho Shopify Capital một khoản doanh thu bán hàng nhất định trong tương lai (được gọi là tổng số tiền cần chuyển). Số tiền nhận được sẽ ghi có vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, sau đó, một tỷ lệ phần trăm doanh số hàng ngày của bạn được chuyển cho Shopify Capital đến khi thanh toán đủ tổng số tiền cần chuyển.

Ví dụ: Shopify Capital có thể tạm ứng cho bạn 115.000.000 đồng để mua 129.950.000 đồng doanh thu của bạn trong tương lai với tỷ lệ chuyển vốn là 10%. Số tiền nhận được 115.000.000 đồng sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và Shopify Capital được sẽ nhận được 10% doanh thu bán hàng mỗi ngày đến khi nhận đủ tổng số tiền cần chuyển trị giá 129.950.000 đồng. Khi bạn đã chuyển được hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư còn lại trong một khoản trọn gói duy nhất.

Không có thời hạn để chuyển tổng số tiền cho Shopify Capital. Số tiền chuyển hàng ngày được xác định theo doanh số hàng ngày của cửa hàng vì tỷ lệ chuyển vốn là tỷ lệ phần trăm doanh số hàng ngày của cửa hàng. Số tiền chuyển được tự động ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Shopify Capital đưa ra các mức hỗ trợ tiền vốn từ 200 đến 1.000.000 USD hoặc 200 đến 500.000 CAD. Tổng số tiền chuyển và tỷ lệ chuyển vốn tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro của bạn.

Yêu cầu một khoản tiền mặt ứng trước cho thương nhân

Bạn có thể xem tùy chọn tiền vốn và yêu cầu một khoản tiền mặt ứng trước cho thương nhân trực tiếp trong trang Capital (Vốn) của trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Tìm thông báo về thương nhân đủ điều kiện nhận tiền ứng trước từ Shopify Capital, rồi nhấp vào View funding offers (Xem đề nghị hỗ trợ tiền vốn).

 3. Trên trang Capital (Vốn), có các tùy chọn tiền vốn khác nhau. So sánh các điều khoản của tùy chọn tiền vốn và nhấp vào*Request* (Yêu cầu) bên dưới tùy chọn bạn muốn.

  Điều khoản của mỗi tùy chọn sẽ bao gồm số tiền nhận được, tổng số tiền cần chuyển mà Shopify Capital sẽ mua và tỷ lệ chuyển vốn sẽ được khấu trừ vào doanh số hàng ngày của bạn để chuyển cho Shopify Capital.

 4. Trong hộp thoại Review and accept terms (Xem lại và chấp nhận điều khoản), xem kỹ mục Terms and conditions (Điều khoản và điều kiện), rồi nhấp vào Shopify Capital Agreement (Thỏa thuận của Shopify Capital) để mở trong tab trình duyệt khác.

 5. Xem kỹ các điều khoản của Shopify Capital Agreement (Thỏa thuận của Shopify Capital) và Pre-authorized debit agreement (Thỏa thuận ghi nợ được ủy quyền trước) nếu bạn ở Canada. Nếu đồng ý với các điều khoản, quay lại hộp thoại Review and accept terms (Xem lại và chấp nhận điều khoản) và nhấp vào Accept terms.

Lưu ý: Sau khi đã chấp nhận khoản tiền, nếu bạn ở Canada và muốn thay đổi tài khoản ngân hàng của mình cho các khoản thanh toán Shopify Payments và các khoản tiền chuyển, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để hoàn tất thỏa thuận ghi nợ được ủy quyền mới.

Shopify Capital sẽ xem xét yêu cầu của bạn và bạn sẽ biết mình có được phê duyệt hay không trong vòng 2-5 ngày làm việc. Nếu bạn được phê duyệt, tiền mặt ứng trước cho thương nhân sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Lưu ý: Nếu bạn đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sang Shopify Payments khi yêu cầu tiền vốn, có thể sau hơn năm ngày làm việc thì yêu cầu của bạn mới được phê duyệt.

Hai ngày sau khi nhận được tiền mặt ứng trước cho thương nhân, Shopify Capital sẽ bắt đầu ghi nợ số tiền chuyển hàng ngày vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dựa trên doanh thu bán hàng mỗi ngày.

Theo dõi các giao dịch chuyển tiền mặt ứng trước cho thương nhân

Sau khi nhận tiền mặt ứng trước cho thương nhân, bạn có thể vào trang quản trị Shopify theo dõi số dư còn lại trong tổng số tiền cần chuyển ở mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

Trong trang Capital (Vốn), bạn có thể xem những thông tin giao dịch chuyển tiền như sau:

 • Số dư còn lại của tổng số tiền cần chuyển.
 • Số tiền đã chuyển trong tổng số tiền cần chuyển.
 • Tỷ lệ phần trăm đã chuyển trong tổng số tiền cần chuyển.
 • Lịch sử các giao dịch chuyển tiền.

Trong mục lịch sử chuyển tiền của báo cáo, cột Total sales (Tổng doanh số) hiển thị doanh thu bán hàng từng ngày và cột Amount (Số tiền) cho biết số tiền được trích từ doanh thu đó để chuyển cho Shopify Capital.

Chuyển số dư còn lại

Khi bạn đã chuyển được hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư còn lại trong một khoản trọn gói duy nhất. Khoản thanh toán được ghi nợ vào cùng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có liên kết với tài khoản Shopify của bạn.

Lưu ý: Tùy chọn chuyển số dư còn lại chỉ có thể thực hiện sau khi bạn đã chuyển tối thiểu 25% tổng số tiền cần chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Nhấp vào Remit balance (Chuyển số dư).

 3. Khi nhận được lời nhắc, hãy xem lại số dư cần chuyển. Nếu bạn chắc chắn muốn chuyển toàn bộ số dư còn lại, hãy chọn hộp ủy quyền và nhấp vào Remit balance (Chuyển số dư).

  Có thể mất tối đa 3 ngày làm việc để xử lý giao dịch chuyển tiền trọn gói. Tất cả các giao dịch chuyển tiền thông thường bị tạm dừng trong thời gian xử lý.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi giao dịch chuyển khoản trọn gói hoàn tất.

Số tiền chuyển gồm những gì?

Để tính số tiền chuyển cho Shopify Capital mỗi ngày, áp dụng tỷ lệ chuyển vốn cho doanh thu bán hàng mỗi ngày của cửa hàng.

Để tính số tiền chuyển, doanh thu bán hàng mỗi ngày của cửa hàng bao gồm mọi đơn hàng được đánh dấu là "Đã thanh toán" trong ngày hôm đó, bất kể nguồn gốc đơn hàng, cách xử lý thanh toán hay đơn hàng có bị bồi hoàn hoặc hủy sau này hay không.

Đơn hàng kiểm tra

Chỉ những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm mới được loại trừ khỏi doanh số hàng ngày của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển. Nếu không bật chế độ thử nghiệm khi đặt đơn hàng, đơn hàng đó sẽ được tính vào doanh thu bán hàng của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển vào ngày hôm đó.

Câu hỏi thường gặp

 • Tiền mặt ứng trước cho thương nhân là gì?
 • Cách thức hoạt động của tiền mặt ứng trước cho thương nhân?
 • Cách thức hoạt động của số tiền chuyển?
 • Số tiền chuyển được tính như thế nào?
 • Lãi suất như thế nào?
 • Có thời hạn để chuyển cho Shopify Capital số tiền theo thỏa thuận sẽ trích từ doanh thu bán hàng trong tương lai hay không?

Tiền mặt ứng trước cho thương nhân là gì?

Tiền mặt ứng trước cho thương nhân cung cấp cho bạn một khoản vốn trọn gói để đổi lấy số tiền theo thỏa thuận sẽ trích từ doanh thu bán hàng trong tương lai của bạn. Ví dụ: Bạn có thể nhận được một khoản trọn gói 230.000.000 đồng để bán cho Shopify Capital khoản doanh thu bán hàng trong tương lai trị giá 264.500.000 đồng.

Cách thức hoạt động của tiền mặt ứng trước cho thương nhân?

Nếu bạn đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tiền vốn, Shopify Capital sẽ cung cấp nhiều lựa chọn khoản tiền mặt ứng trước cho thương nhân với tổng số tiền cần chuyểntỷ lệ chuyển vốn khác nhau. Bạn yêu cầu số tiền tạm ứng phù hợp và nếu được phê duyệt, Shopify Capital sẽ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Khi bán hàng, bạn sẽ tự động chuyển cho Shopify Capital tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ chuyển vốn) trong doanh số hàng ngày đến khi Shopify Capital nhận đủ số tiền thỏa thuận trích từ doanh thu bán hàng tương lai của bạn (tổng số tiền cần chuyển).

Cách thức hoạt động của số tiền chuyển?

Mỗi ngày bạn bán hàng, một tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ chuyển vốn) được áp dụng cho tổng giá trị doanh số của bạn để tính số tiền chuyển. Vào những ngày bán chạy, số tiền chuyển của bạn sẽ lớn hơn và vào những ngày không bán được nhiều hàng, số tiền chuyển sẽ nhỏ hơn. Bạn sẽ tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền đến khi Shopify Capital nhận được toàn bộ số tiền thỏa thuận trích từ doanh thu bán hàng tương lai (tổng số tiền cần chuyển). Mỗi số tiền chuyển sẽ được tự động ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn và chuyển cho Shopify.

Khi bạn đã chuyển được hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư còn lạitrong một khoản trọn gói duy nhất.

Bảng này nêu ví dụ về số tiền chuyển trong năm ngày của thương nhân đã bán cho Shopify Capital 345.000.000 đồng doanh thu bán hàng tương lai với tỷ lệ chuyển vốn 10%:

Ví dụ về số tiền chuyển
Ngày Doanh thu hàng ngày Phần của Shopify Capital Số dư
1 2.300.000 đồng 230.000 đồng 344.770.000 đồng
2 3.450.000 đồng 345.000 đồng 344.425.000 đồng‬
3 2.875.000 đồng 287.500 đồng 344.137.500 đồng
4 4.025.000 đồng‬ 402.500 đồng 343.735.000 đồng‬
5 2.415.000 đồng 241.500 đồng 343.493.500 đồng

Số tiền chuyển được tính như thế nào?

Mỗi ngày bạn bán hàng, một tỷ lệ phần trăm cố định được áp dụng cho tổng doanh thu bán hàng trong ngày để tính số tiền chuyển vào ngày hôm đó. Tỷ lệ phần trăm được gọi là tỷ lệ chuyển vốn mà bạn đồng ý khi chọn đề nghị hỗ trợ tiền vốn.

Để tính số tiền chuyển, tổng doanh thu bán hàng sẽ bao gồm mọi đơn hàng được đánh dấu là "Đã thanh toán" trong từng ngày, bất kể nguồn gốc đơn hàng, cách xử lý thanh toán hay đơn hàng đó sau này có bị hoàn tiền hoặc hủy hay không. Chỉ những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm mới được loại trừ.

Lãi suất như thế nào?

Không có lãi suất vì tiền mặt ứng trước cho thương nhân không phải là khoản vay. Bạn bán cho Shopify Capital một khoản tiền doanh thu bán hàng trong tương lai theo thỏa thuận. Sau đó, mỗi ngày, một tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ chuyển vốn) từ doanh thu bán hàng của bạn sẽ được chuyển cho Shopify Capital cho đến khi chúng tôi nhận đủ toàn bộ số tiền từ doanh thu bán hàng mà bạn đã bán (tổng số tiền cần chuyển).

Có thời hạn để chuyển cho Shopify Capital số tiền theo thỏa thuận sẽ trích từ doanh thu bán hàng trong tương lai hay không?

Không. Không có khung thời gian hay thời hạn để chuyển cho Shopify Capital số tiền thỏa thuận trích từ doanh thu bán hàng trong tương lai (tổng số tiền cần chuyển). Chừng nào bạn còn có doanh thu, bạn sẽ tiếp tục giao dịch chuyển tiền cho đến khi Shopify Capital nhận đủ tổng số tiền cần chuyển và giá trị của từng giao dịch chuyển tiền dựa trên doanh thu của bạn mỗi ngày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí