Tiền ứng trước cho thương nhân của Shopify Capital

Tiền ứng trước cho thương nhân là khoản tiền chi trả một lần mà bạn có thể đăng ký nhận với phí cố định. Bạn thanh toán cho Shopify Capital một tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày cho đến khi trả hết tổng số tiền.

Ví dụ: Shopify Capital có thể ứng trước cho bạn 5.000 USD cho 5.650 USD thanh toán từ doanh số bán hàng trong tương lai của cửa hàng bạn với tỷ lệ chuyển tiền là 10%. Số tiền 5.000 USD nhận được sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp bạn và Shopify Capital nhận 10% tổng doanh số hằng ngày của cửa hàng cho đến khi tổng số tiền 5.650 USD cần chuyển đã được chuyển đầy đủ. Sau khi đã chuyển hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư chưa trả trong một khoản trọn gói duy nhất.

Không có thời hạn để chuyển tổng số tiền cho Shopify Capital. Số tiền chuyển hằng ngày được xác định theo doanh số hằng ngày của cửa hàng vì tỷ lệ chuyển tiền là tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày của cửa hàng. Số tiền chuyển được tự động ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Shopify Capital đưa ra các mức hỗ trợ tiền vốn từ 200 đến 2.000.000 USD hoặc 200 đến 2.000.000 CAD. Tổng số tiền chuyển và tỷ lệ chuyển tiền tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro.

Yêu cầu một khoản tiền ứng trước cho thương nhân

Bạn có thể xem ưu đãi tiền vốn và yêu cầu một khoản tiền ứng trước cho thương nhân trực tiếp trong trang Vốn của trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Tìm thông báo về thương nhân đủ điều kiện nhận tiền ứng trước từ Shopify Capital, rồi nhấp vào View funding offers (Xem đề nghị hỗ trợ tiền vốn).

 3. Trên trang Capital (Vốn), có các tùy chọn tiền vốn khác nhau. So sánh các điều khoản của tùy chọn tiền vốn và nhấp vào*Request* (Yêu cầu) bên dưới tùy chọn bạn muốn.

  Điều khoản của mỗi tùy chọn sẽ bao gồm số tiền nhận được, tổng số tiền cần chuyển mà Shopify Capital sẽ mua và tỷ lệ chuyển tiền sẽ được khấu trừ vào doanh số hằng ngày của bạn để chuyển cho Shopify Capital.

 4. Trong hộp thoại Xem lại và chấp nhận điều khoản, xem kỹ mục Điều khoản và điều kiện, rồi nhấp vào Thỏa thuận của Shopify Capital để mở trong tab trình duyệt khác.

 5. Xem kỹ các điều khoản của Thỏa thuận của Shopify CapitalThỏa thuận ghi nợ được ủy quyền trước nếu bạn ở Canada. Nếu đồng ý với các điều khoản, quay lại hộp thoại Xem lại và chấp nhận điều khoản và nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

Shopify Capital sẽ xem xét yêu cầu của bạn và bạn sẽ biết mình có được phê duyệt hay không trong vòng 2-5 ngày làm việc. Nếu bạn được phê duyệt, tiền ứng trước cho thương nhân sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Hai ngày sau khi nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, Shopify Capital sẽ bắt đầu ghi nợ số tiền chuyển hằng ngày vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dựa trên doanh thu bán hàng mỗi ngày.

Theo dõi các giao dịch chuyển tiền ứng trước cho thương nhân

Sau khi nhận tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể theo dõi số dư chưa trả trong tổng số tiền phải trả hoặc chuyển tiền trong trang quản trị Shopify bằng cách vào Cài đặt > Capital (Vốn).

Từ trang Capital (Vốn), bạn có thể xem:

 • số dư chưa trả.
 • số tiền bạn đã thanh toán, tỷ lệ phần trăm tổng số tiền đã thanh toán và lịch sử chuyển tiền.

Bạn có thể xem doanh thu bán hàng mỗi ngày trong cột Tổng doanh số của mục lịch sử chuyển tiền. Bạn có thể xem số tiền thanh toán cho Shopify Capital trong cột Số tiền.

Chuyển số dư còn lại

Khi bạn đã chuyển được hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư còn lại trong một khoản trọn gói duy nhất. Khoản thanh toán được ghi nợ vào cùng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có liên kết với tài khoản Shopify của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Nhấp vào Remit balance (Chuyển số dư).

 3. Khi nhận được lời nhắc, hãy xem lại số dư cần chuyển. Nếu bạn chắc chắn muốn chuyển toàn bộ số dư còn lại, hãy chọn hộp ủy quyền và nhấp vào Remit balance (Chuyển số dư).

  Có thể mất tối đa 3 ngày làm việc để xử lý giao dịch chuyển tiền trọn gói. Tất cả các giao dịch chuyển tiền thông thường bị tạm dừng trong thời gian xử lý.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi giao dịch chuyển khoản trọn gói hoàn tất.

Số tiền chuyển gồm những gì?

Để tính số tiền chuyển cho Shopify Capital mỗi ngày, áp dụng tỷ lệ chuyển tiền cho doanh thu bán hàng mỗi ngày của cửa hàng.

Để tính số tiền chuyển, doanh thu bán hàng mỗi ngày của cửa hàng bao gồm mọi đơn hàng được đánh dấu là "Đã thanh toán" trong ngày hôm đó, bất kể nguồn gốc đơn hàng, cách xử lý thanh toán hay đơn hàng có bị bồi hoàn hoặc hủy sau này hay không.

Đơn hàng kiểm tra

Chỉ những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm mới được loại trừ khỏi doanh số hằng ngày của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển. Nếu không bật chế độ thử nghiệm khi đặt đơn hàng, đơn hàng đó sẽ được tính vào doanh thu bán hàng của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển vào ngày hôm đó.

Câu hỏi thường gặp

 • Tiền ứng trước cho thương nhân là gì?
 • Tiền ứng trước cho thương nhân hoạt động như thế nào?
 • Cách thức hoạt động của số tiền chuyển?
 • Số tiền chuyển được tính như thế nào?
 • Lãi suất như thế nào?
 • Có thời hạn để chuyển cho Shopify Capital số tiền theo thỏa thuận sẽ trích từ doanh thu bán hàng trong tương lai hay không?

Tiền ứng trước cho thương nhân là gì?

Tiền ứng trước cho thương nhân cung cấp cho bạn một khoản vốn trọn gói để đổi lấy số tiền theo thỏa thuận sẽ trích từ doanh thu bán hàng trong tương lai của bạn. Ví dụ: Bạn có thể nhận được một khoản trọn gói 230.000.000 đồng để bán cho Shopify Capital khoản doanh thu bán hàng trong tương lai trị giá 264.500.000 đồng.

Tiền ứng trước cho thương nhân hoạt động như thế nào?

Nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn, Shopify Capital sẽ cung cấp nhiều lựa chọn tiền ứng trước cho thương nhân với tổng số tiền cần chuyểntỷ lệ chuyển tiền khác nhau. Bạn yêu cầu số tiền tạm ứng phù hợp và nếu được phê duyệt, Shopify Capital sẽ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Khi bán hàng, bạn sẽ tự động chuyển cho Shopify Capital tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ chuyển tiền) trong doanh số hằng ngày đến khi Shopify Capital nhận đủ số tiền thỏa thuận trích từ doanh thu bán hàng tương lai của bạn (tổng số tiền cần chuyển).

Cách thức hoạt động của số tiền chuyển?

Mỗi ngày bạn bán hàng, một tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ chuyển tiền) được áp dụng cho tổng giá trị doanh số của bạn để tính số tiền chuyển. Vào những ngày bán chạy, số tiền chuyển của bạn sẽ lớn hơn và vào những ngày không bán được nhiều hàng, số tiền chuyển sẽ nhỏ hơn. Bạn sẽ tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền đến khi Shopify Capital nhận được toàn bộ số tiền thỏa thuận trích từ doanh thu bán hàng tương lai (tổng số tiền cần chuyển). Mỗi số tiền chuyển sẽ được tự động ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn và chuyển cho Shopify.

Khi bạn đã chuyển được hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư chưa trả trong một khoản trọn gói duy nhất.

Bảng này nêu ví dụ về số tiền chuyển trong năm ngày của thương nhân đã bán cho Shopify Capital 345.000.000 đồng doanh thu bán hàng tương lai với tỷ lệ chuyển tiền 10%:

Ví dụ về số tiền chuyển
Ngày Doanh thu hằng ngày Phần của Shopify Capital Số dư
1 2.300.000 đồng 230.000 đồng 344.770.000 đồng
2 3.450.000 đồng 345.000 đồng 344.425.000 đồng‬
3 2.875.000 đồng 287.500 đồng 344.137.500 đồng
4 4.025.000 đồng‬ 402.500 đồng 343.735.000 đồng‬
5 2.415.000 đồng 241.500 đồng 343.493.500 đồng

Số tiền chuyển được tính như thế nào?

Mỗi ngày bạn bán hàng, một tỷ lệ phần trăm cố định được áp dụng cho tổng doanh thu bán hàng trong ngày để tính số tiền chuyển vào ngày hôm đó. Tỷ lệ phần trăm được gọi là tỷ lệ chuyển tiền mà bạn đồng ý khi chọn đề nghị hỗ trợ vốn.

Để tính số tiền chuyển, tổng doanh thu bán hàng sẽ bao gồm mọi đơn hàng được đánh dấu là "Đã thanh toán" trong từng ngày, bất kể nguồn gốc đơn hàng, cách xử lý thanh toán hay đơn hàng đó sau này có bị hoàn tiền hoặc hủy hay không. Chỉ những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm mới được loại trừ.

Lãi suất như thế nào?

Không có lãi suất vì tiền ứng trước cho thương nhân không phải là khoản vay. Bạn bán cho Shopify Capital một khoản tiền doanh thu bán hàng trong tương lai theo thỏa thuận. Sau đó, mỗi ngày, một tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ chuyển tiền) từ doanh thu bán hàng của bạn sẽ được chuyển cho Shopify Capital cho đến khi chúng tôi nhận đủ toàn bộ số tiền từ doanh thu bán hàng mà bạn đã bán (tổng số tiền cần chuyển).

Có thời hạn để chuyển cho Shopify Capital số tiền theo thỏa thuận sẽ trích từ doanh thu bán hàng trong tương lai hay không?

Không. Không có khung thời gian hay thời hạn để chuyển cho Shopify Capital số tiền thỏa thuận trích từ doanh thu bán hàng trong tương lai (tổng số tiền cần chuyển). Chừng nào bạn còn có doanh thu, bạn sẽ tiếp tục giao dịch chuyển tiền cho đến khi Shopify Capital nhận đủ tổng số tiền cần chuyển và giá trị của từng giao dịch chuyển tiền dựa trên doanh thu của bạn mỗi ngày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí