Tổng quan về Shopify Capital

Nếu đủ điều kiện nhận hỗ trợ vốn từ Shopify Capital, bạn sẽ thấy mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn nhấp vào để đăng ký thì đơn đăng ký của bạn thường sẽ được xử lý sau 2-5 ngày làm việc. Nếu được phê duyệt, bạn có thể nhận được tiền vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trong vòng hai ngày làm việc.

Có thể bạn sẽ thấy hữu ích khi đọc các thuật ngữ của chúng tôi trước khi tìm hiểu về Shopify Capital và các tùy chọn tiền vốn.

Điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital

Lưu ý: Khoản vay từ Shopify Capital hiện giới hạn cho các cửa hàng Shopify tại một số tiểu bang của Hoa Kỳ.

Tiền mặt ứng trước cho thương nhân của Shopify Capital dành cho Canada và tất cả những tiểu bang còn lại của Hoa Kỳ.

Nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital, bạn sẽ nhận được email và nhìn thấy thông báo mời xem các tùy chọn tiền vốn trên Home (Trang chủ) của trang quản trị Shopify.

Nếu bạn không nhận được lời mời xem các tùy chọn tiền vốn, nghĩa là lúc này bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital.

Xác thực tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Nếu bạn đủ điều kiện để xác thực tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, bạn sẽ thấy thông báo trên Home (Trang chủ) của trang quản trị Shopify với lời mời liên kết với tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Sau khi xác thực tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, bạn sẽ có thêm cơ hội để đủ điều kiện nhận thêm vốn từ Shopify Capital. Shopify sử dụng dữ liệu giao dịch từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đã liên kết để xác minh tình trạng của doanh nghiệp và tăng tối đa số tiền vốn do Shopify Capital hỗ trợ.

Shopify Capital và Shopify Payments

Shopify Capital dành cho những thương nhân đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments cũng như những thương nhân đủ điều kiện sử dụng cổng thanh toán bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng Shopify Payments vì đó là sản phẩm của bên thứ nhất, được thiết kế nhằm giúp bạn thành công nhờ sự hiểu biết sâu sắc về hiệu suất, phân tích tùy chỉnh và quyền truy cập vào các giải pháp tài chính khác của Shopify.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments, khi nhận tiền vốn từ Shopify Capital, bạn không thể hủy kích hoạt Shopify Payments cho đến khi hoàn trả toàn bộ tổng số tiền nợ. Nếu bạn cố gắng hủy kích hoạt Shopify Payments khi đang có thỏa thuận cấp tiền vốn với Shopify Capital, bạn sẽ thấy thông báo Unable to deactivate Shopify Payments (Không thể hủy kích hoạt Shopify Payments). Khi hoàn trả xong tổng số tiền còn nợ, bạn có thể hủy kích hoạt Shopify Payments, nếu muốn.

Bạn vẫn có thể thay đổi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đã liên kết với Shopify Payments trong mục Settings (Cài đặt) > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thao tác này sẽ thay đổi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dùng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments, cũng như rút các khoản hoàn trả dần cho Shopify Capital. Không thể xử lý các khoản hoàn trả dần và khoản thanh toán nói trên trong các tài khoản riêng biệt.

Lưu ý: Mọi khoản hoàn trả dần đã lên lịch vẫn được ghi nợ bằng thông tin tài khoản ngân hàng cũ của doanh nghiệp vì những khoản hoàn trả này đã được gửi để chuyển. Mọi khoản hoàn trả mới tạo sau khi thay đổi sẽ được chuyển sang tài khoản mới.

Shopify Capital và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, bạn có thể thay đổi thông tin về ngân hàng bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào Change bank account (Thay đổi tài khoản ngân hàng) trên trang cài đặt Capital (Vốn) của trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Mọi khoản hoàn trả dần đã lên lịch vẫn được ghi nợ bằng thông tin tài khoản ngân hàng cũ của doanh nghiệp vì những khoản hoàn trả này đã được gửi để chuyển. Mọi khoản hoàn trả mới tạo sau khi thay đổi sẽ được chuyển sang tài khoản mới.

Yêu cầu mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ từ Shopify Capital

Nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital, bạn sẽ thấy lời mời với các tùy chọn tiền vốn trên Home (Trang chủ).

Các bước thực hiện

  1. Trên Trang chủ chứa lời mời, nhấp vào Yêu cầu bên dưới mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ bạn muốn.

  2. Xem lại điều khoản dành cho đơn đề nghị hỗ trợ vốn của bạn, rồi nhấp vào Accept terms.

  3. Trên trang Apply for Shopify Capital (Đăng ký Shopify Capital), nhập thông tin chi tiết cần thiết, rồi nhấp vào Next (Tiếp).

  4. Trong mục Add business bank account (Thêm tài khoản ngân hàng doanh nghiệp), nhập thông tin chi tiết ngân hàng, rồi nhấp vào Next (Tiếp).

  5. Trong mục Review funding details (Xem lại chi tiết hỗ trợ tiền vốn), xem lại thông tin của bạn, rồi nhấp vào Apply for offer (Nộp đơn đề nghị).

Có thể bạn cần gửi thêm tài liệu trước khi đơn đề nghị hỗ trợ tiền vốn được phê duyệt. Bạn sẽ được thông báo qua email nếu đơn đề nghị được phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí