Tổng quan về Shopify Capital

Nếu đủ điều kiện nhận hỗ trợ vốn từ Shopify Capital, bạn sẽ thấy mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn nhấp vào để đăng ký thì đơn đăng ký của bạn thường sẽ được xử lý sau 2-5 ngày làm việc. Nếu được phê duyệt, bạn có thể nhận được tiền vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trong vòng hai ngày làm việc.

Có thể bạn sẽ thấy hữu ích khi đọc các thuật ngữ của chúng tôi trước khi tìm hiểu về Shopify Capital và các tùy chọn tiền vốn.

Điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital

Nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital, bạn sẽ nhận được email và nhìn thấy thông báo mời xem các tùy chọn tiền vốn trên Home (Trang chủ) của trang quản trị Shopify.

Nếu bạn không nhận được lời mời xem các tùy chọn tiền vốn, nghĩa là lúc này bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital.

Shopify Capital và Shopify Payments

Shopify Capital dành cho những thương nhân đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments cũng như những thương nhân đủ điều kiện sử dụng cổng thanh toán bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng Shopify Payments vì đó là sản phẩm của bên thứ nhất, được thiết kế nhằm giúp bạn thành công nhờ sự hiểu biết sâu sắc về hiệu suất, phân tích tùy chỉnh và quyền truy cập vào các giải pháp tài chính khác của Shopify.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments, khi nhận tiền vốn từ Shopify Capital, bạn không thể hủy kích hoạt Shopify Payments cho đến khi hoàn trả toàn bộ tổng số tiền nợ. Nếu bạn cố gắng hủy kích hoạt Shopify Payments khi đang có thỏa thuận cấp tiền vốn với Shopify Capital, bạn sẽ thấy thông báo Unable to deactivate Shopify Payments (Không thể hủy kích hoạt Shopify Payments). Khi hoàn trả xong tổng số tiền còn nợ, bạn có thể hủy kích hoạt Shopify Payments, nếu muốn.

Bạn vẫn có thể thay đổi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đã liên kết với Shopify Payments trong mục Settings (Cài đặt) > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thao tác này sẽ thay đổi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dùng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments, cũng như rút các khoản hoàn trả dần cho Shopify Capital. Không thể xử lý các khoản hoàn trả dần và khoản thanh toán nói trên trong các tài khoản riêng biệt.

Shopify Capital và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Nếu đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, bạn có thể thay đổi thông tin ngân hàng bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào Thay đổi tài khoản ngân hàng trên trang cài đặt Vốn của trang quản trị Shopify.

Yêu cầu mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ từ Shopify Capital

Nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital, bạn sẽ thấy lời mời với các tùy chọn tiền vốn trên Home (Trang chủ).

Các bước thực hiện

  1. Trên Trang chủ chứa lời mời, nhấp vào Yêu cầu bên dưới mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ bạn muốn.

  2. Xem lại điều khoản dành cho đơn đăng ký của bạn, rồi nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

  3. Trên trang Apply for Shopify Capital (Đăng ký Shopify Capital), nhập thông tin chi tiết cần thiết, rồi nhấp vào Next (Tiếp).

  4. Trong mục Add business bank account (Thêm tài khoản ngân hàng doanh nghiệp), nhập thông tin chi tiết ngân hàng, rồi nhấp vào Next (Tiếp).

  5. Trong mục Review funding details (Xem lại chi tiết hỗ trợ tiền vốn), xem lại thông tin của bạn, rồi nhấp vào Apply for offer (Nộp đơn đề nghị).

Có thể bạn cần gửi thêm tài liệu trước khi đơn đề nghị hỗ trợ tiền vốn được phê duyệt. Bạn sẽ được thông báo qua email nếu đơn đề nghị được phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí