Sử dụng dịch vụ thông tin đăng nhập

Bạn có thể sử dụng dịch vụ đăng nhập để đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng G Suite. Đăng nhập bằng G Suite có thể đơn giản hóa quy trình đăng nhập cho bạn và nhân viên khi bạn thường xuyên sử dụng các ứng dụng Shopify và G Suite như Google Tài liệu hay Lịch Google. Để bật hoặc tắt dịch vụ thông tin đăng nhập, bạn phải là chủ sở hữu cửa hàng Shopify.

Kết nối ID Shopify của bạn với dịch vụ đăng nhập bên ngoài

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản) hoặc Your profile (Hồ sơ của bạn).

Lưu ý: Nếu chưa thiết lập thông tin đăng nhập một lần, bạn sẽ thấy Hồ sơ của bạn thay vì Quản lý tài khoản. 3. Nếu bạn đã kết nối dịch vụ đăng nhập với ID Shopify, dịch vụ này sẽ hiển thị trong mục Dịch vụ đăng nhập. Nếu chưa kết nối dịch vụ đăng nhập bên ngoài với ID Shopify, bạn có thể thực hiện tại đây. Nhấp vào Connect to Google (Kết nối với Google).

Dịch vụ đăng nhập

 1. Khi được nhắc, chọn hoặc nhập tài khoản Google của bạn.

Bật dịch vụ thông tin đăng nhập cho G Suite

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 2. Trong mục Login services (Dịch vụ thông tin đăng nhập), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để xem các tùy chọn dành cho các Ứng dụng Google.

 3. Chọn Enable Google Apps for login (Bật các ứng dụng Google để đăng nhập).

 4. Nhập tên miền G Suite.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm nhân viên cho G Suite

Các bước thực hiện:

 1. Thêm nhân viên trong trang quản trị Shopify.

 2. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản G Suite. Địa chỉ email của bạn phải giống với địa chỉ dùng cho cả tài khoản nhân viên Shopify và tài khoản G Suite.

 3. Nhấp vào Đăng nhập để truy cập trang quản trị Shopify.

Tắt dịch vụ thông tin đăng nhập cho G Suite

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 2. Trong mục Login services (Dịch vụ thông tin đăng nhập), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để xem các tùy chọn dành cho các Ứng dụng Google.

 3. Bỏ chọn Enable Google Apps for login (Bật các ứng dụng Google để đăng nhập).

 4. Xem lại danh sách tài khoản sẽ mất quyền truy cập vào cửa hàng của bạn sau khi tắt G Suite, sau đó xác nhận danh sách tài khoản vẫn sẽ đăng nhập được bằng cách sử dụng email Shopify và mật khẩu.

 5. Nhấp vào Disable (Tắt).

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí