Chọn quyền nhân viên cho các nhân viên khác nhau

Loại quyền bạn cấp thay đổi dựa trên nhu cầu của nhân viên. Đây là một số ví dụ về những vị trí điển hình trong doanh nghiệp và quyền có thể cấp cho nhân viên giữ những vị trí đó. Bạn có thể sử dụng những ví dụ này để giúp chọn quyền cho nhân viên của mình.

Quyền nhân viên cơ bản

Loại tài khoản này có khả năng thay đổi tùy theo nhu cầu doanh nghiệp. Bạn cần quyết định xem bạn muốn nhân viên làm gì. Ví dụ: Nhân viên của bạn đang làm công tác bảo trì hay quản lý cửa hàng?

Bạn cần trao cho nhân viên tài khoản riêng nếu họ sử dụng trang quản trị Shopify thường xuyên. Nếu nhân viên của bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được giúp đỡ, việc có tài khoản riêng sẽ cho biết họ có quyền hạn gì trong cửa hàng của bạn và cho phép họ nhận hỗ trợ dựa trên quyền hạn bạn đã cung cấp. Nhân viên của bạn cần có tài khoản riêng để Bộ phận hỗ trợ của Shopify đăng nhập vào cửa hàng trong khi hỗ trợ.

Ví dụ: Đối với nhân viên liên quan chủ yếu đến hoạt động cập nhật cửa hàng trực tuyến, bạn có thể cấp quyền truy cập vào những phần sau:

 • Sản phẩm
 • Cài đặt
 • Chủ đề
 • Trang và bài viết blog
 • Điều hướng

Nếu bạn thiết lập quyền truy cập cho nhân viên, bạn có thể cấp cho họ các quyền truy cập vào các mục như:

 • Đơn hàng
 • Đơn hàng nháp
 • Thẻ quà tặng
 • Khách hàng
 • Trang và bài viết blog

Quyền nhân viên trên ứng dụng Shopify

Nhân viên của bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Shopify cho di động bằng thông tin đăng nhập Shopify riêng của họ. Nếu nhân viên có quyền truy cập giới hạn thì họ chỉ xem được các khu vực trên ứng dụng Shopify mà họ có quyền truy cập. Ví dụ: Nếu họ không có quyền xem Trang chủ trên trang quản trị Shopify thì nút Trang chủ sẽ không xuất hiện trong ứng dụng Shopify.

Để xem màn hình Đơn hàng, nhân viên cần có quyền truy cập cao hơn, thay vì chỉ có quyền xem trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Các quyền truy cập mà nhân viên cần có để xem được màn hình Đơn hàng là:

 • Đơn hàng
 • Sản phẩm

Nếu không có quyền truy cập vào phần Quản trị viên Shopify, nhân viên sẽ không thấy được màn hình Đơn hàng khi đăng nhập vào ứng dụng Shopify.

Quản lý kênh bán hàng trên ứng dụng Shopify

Nếu nhân viên cần thay đổi các phần của cửa hàng trực tuyến trên ứng dụng Shopify, họ sẽ không chỉ cần các quyền truy cập cửa hàng trực tuyến liên quan. Để thực hiện thay đổi trong kênh bán hàng, nhân viên cần có quyền truy cập vào Home (Trang chủ),Reports (Báo cáo) và Ứng dụng cùng với quyền truy cập đối với nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ: Để tạo và chỉnh sửa bài viết blog, nhân viên cần có quyền truy cập vào các mục bao gồm:

 • Trang chủ
 • Reports (Báo cáo)
 • Ứng dụng
 • Trang và bài viết blog

Nếu không có các quyền trên trong trang quản trị Shopify, nhân viên sẽ không thấy được màn hình Blog khi đăng nhập vào ứng dụng Shopify.

Quyền của nhà phát triển

Đây là ví dụ về loại quyền bạn có thể cho phép nếu bạn yêu cầu ai đó thiết kế hoặc thiết lập cửa hàng, như nhà phát triển hoặc cộng tác viên:

 • Đơn hàng
 • Sản phẩm
 • Chủ đề
 • Trang và bài viết blog
 • Điều hướng
 • Miền

Nhìn chung, loại tài khoản này không có quyền truy cập vào thông tin chi tiết tài khoản hoặc bất cứ nội dung gì liên quan tới tài chính của cửa hàng, (ví dụ: Home (Trang chủ), Settings (Cài đặt) hoặc Reports (Báo cáo)). Nhà phát triển hoặc nhà thiết kế sẽ cần quyền truy cập vào những nơi có mã hóa (ví dụ: Navigation (Điều hướng), Chủ đềBlog Posts and Pages (Trang và bài viết blog)). Khi cần kiểm tra một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà phát triển cũng sẽ cần quyền truy cập vào mục Đơn hàng.

Tại một thời điểm nào đó, nhà phát triển có thể cần sử dụng một ứng dụng nào đó nhưng tốt nhất, họ nên liên hệ với bạn để yêu cầu những quyền đó. Như vậy, bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho ứng dụng đó mà không biết. Với cùng lý do đó, nhà phát triển nên yêu cầu quyền truy cập vào mục Thẻ quà tặng.

Quyền của kế toán viên

Cân nhắc việc cấp toàn quyền cho kế toán viên để nhân viên có thể truy cập thông tin cần thiết (bao gồm Đơn hàng, Báo cáo và quyền truy cập vào Shopify Payments).

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí