Quản lý tài khoản đội ngũ

Bạn có thể chọn trang và cài đặt mà mỗi thành viên trong nhóm có thể truy cập trên trang Đội nhóm thuộc Trang quản lý của đối tác. Có hai loại tài khoản thành viên nhóm khác nhau:

 • Chủ sở hữu có quyền xem và làm mọi thứ. Chủ sở hữu cũng có thể thêm và xóa các chủ sở hữu khác hoặc thay đổi trạng thái của tài khoản nhân viên hiện có thành tài khoản chủ sở hữu.
 • Nhân viên chỉ có thể xem hoặc quản lý thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp như dữ liệu tài chính nếu bạn cấp cho nhân viên quyền truy cập. Bạn cũng có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập vào một tập hợp nhỏ các cửa hàng đã kết nối với tổ chức Đối tác của bạn.

Quyền truy cập thông tin nhạy cảm

Bạn có thể cấp cho nhân viên các quyền truy cập thông tin nhạy cảm sau. Quyền truy cập thông tin nhạy cảm có thể kiểm soát các trang và cài đặt mà nhân viên được truy cập trong Trang quản lý của đối tác.

Quyền nhạy cảm đối với Trang quản lý của đối tác
Quyền Mô tả
Xem báo cáo tài chính Xem và chỉnh sửa thông tin thanh toán trên trang Cài đặt và xem trang Ad billing (Lập hóa đơn quảng cáo). Theo mặc định, chủ sở hữu tài khoản có thể truy cập các trang này.
Quản lý quảng cáo Tạo và thực hiện thay đổi đối với quảng cáo trên Shopify App Store và xem trang quản lý báo cáo quảng cáo.
Quản lý tín dụng và hoàn tiền Gửi tín dụng ứng dụng hoặc tạo khoản hoàn tiền. Để tạo khoản hoàn tiền, nhân viên cũng cần quyền Xem thông tin tài chínhQuản lý ứng dụng. Theo mặc định, chủ sở hữu tài khoản có thể tạo khoản hoàn tiền và gửi tín dụng ứng dụng.
Xem quảng cáo Xem trang quản lý báo cáo quảng cáo.
Xem lời giới thiệu Xem trang Giới thiệu.
Quản lý ứng dụng Xem và chỉnh sửa cấu hình và hồ sơ ứng dụng trên Shopify App Store. Khi có cả quyền Quản lý ứng dụngQuản lý cửa hàng, nhân viên có thể xuất bản ghi dữ liệu của người dùng hiện tại trong các ứng dụng của bạn.
Quản lý tập lệnh Xem, quản lý, giám sát và triển khai đoạn mã cho các ứng dụng tùy chỉnh.
Quản lý phần mở rộng Xem và quản lý phần mở rộng ứng dụng.
Quản lý chủ đề Xem và chỉnh sửa hồ sơ chủ đề và tải phiên bản mới lên Cửa hàng chủ đề Shopify.
Quản lý thành viên Thêm hoặc xóa thành viên trong nhóm, thay đổi quyền của thành viên và quản lý quyền truy cập vào cửa hàng của họ. Bạn có thể quản lý các thành viên nhóm có quyền truy cập vào một cửa hàng tại trang chi tiết cửa hàng.
Quản lý hồ sơ công khai Quản lý hồ sơ ứng dụng, chủ đề và chuyên gia.
Quản lý chiến dịch liên kết Quyền Quản lý chiến dịch dành cho đơn vị liên kết chỉ hiển thị với các đơn vị liên kết của Shopify. Xem trang Công cụ dành cho đơn vị liên kết và trang Giới thiệu. Quản lý chiến dịch dành cho đơn vị liên kết.

Quyền truy cập và thao tác tại cửa hàng

Bạn có thể cấp cho nhân viên các quyền sau đây cho cửa hàng đã kết nối với tổ chức đối tác.

Quyền truy cập cửa hàng thử nghiệm

Cài đặt này kiểm soát cửa hàng thử nghiệm mà nhân viên có quyền truy cập.

 • Không cửa hàng nào: Nhân viên không thể truy cập vào bất kỳ cửa hàng thử nghiệm nào đã kết nối với tổ chức đối tác của bạn.
 • Tất cả cửa hàng hiện tại và tương lai: Nhân viên có quyền truy cập vào tất cả các cửa hàng thử nghiệm đã kết nối với tổ chức đối tác của bạn.
 • Cửa hàng cụ thể: Nhân viên chỉ có quyền truy cập vào các cửa hàng được liệt kê trong danh sách Quản lý quyền truy cập.

Thao tác trong cửa hàng thử nghiệm

Cài đặt này kiểm soát thao tác mà nhân viên có thể thực hiện trong cửa hàng thử nghiệm mà họ có quyền truy cập. Những cài đặt này chỉ khả dụng khi Quyền truy cập cửa hàng thử nghiệm được đặt thành Tất cả cửa hàng hiện tại và tương lai hoặc Cửa hàng cụ thể.

 • Thêm, lưu trữ và hủy lưu trữ cửa hàng: Cho phép nhân viên tạo cửa hàng thử nghiệm mới và lưu trữ hoặc hủy lưu trữ bất kỳ cửa hàng nào họ có quyền truy cập.

 • Chuyển nhượng cửa hàng: Cho phép nhân viên chuyển quyền sở hữu của bất kỳ cửa hàng thử nghiệm nào mà họ có quyền truy cập.

Quyền truy cập cửa hàng được quản lý

Cài đặt này kiểm soát cửa hàng được quản lý mà nhân viên có quyền truy cập.

 • Không cửa hàng nào: Nhân viên không thể truy cập bất kỳ cửa hàng được quản lý nào đã kết nối với tổ chức Đối tác của bạn.
 • Tất cả cửa hàng hiện tại và tương lai: Nhân viên có quyền truy cập vào tất cả các cửa hàng được quản lý đã kết nối với tổ chức Đối tác của bạn.
 • Cửa hàng cụ thể: Nhân viên chỉ có quyền truy cập vào các cửa hàng được liệt kê trong danh sách Quản lý quyền truy cập.

Thao tác trong cửa hàng được quản lý

Cài đặt này kiểm soát thao tác mà nhân viên có thể thực hiện trong cửa hàng được quản lý mà họ có quyền truy cập. Cài đặt này chỉ khả dụng nếu Quyền truy cập cửa hàng được quản lý được đặt thành Tất cả cửa hàng hiện tại và tương lai hoặc Cửa hàng cụ thể.

 • Thêm và xóa cửa hàng: Cho phép nhân viên yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của khách hàng và xóa quyền truy cập của tổ chức đối tác vào bất kỳ cửa hàng nào mà họ có quyền truy cập.

Quyền truy cập vào cửa hàng sandbox Shopify Plus

Cài đặt này kiểm soát cửa hàng sandbox Shopify Plus mà nhân viên có quyền truy cập. Những cài đặt này chỉ khả dụng nếu bạn thuộc tổ chức đối tác Shopify Plus.

 • Không cửa hàng nào: Nhân viên không thể truy cập bất kỳ cửa hàng sandbox Shopify Plus nào đã kết nối với tổ chức đối tác.
 • Tất cả cửa hàng hiện tại và tương lai: Nhân viên có quyền truy cập vào tất cả các cửa hàng sandbox Shopify Plus đã kết nối với tổ chức Đối tác của bạn.
 • Cửa hàng cụ thể: Nhân viên chỉ có quyền truy cập vào các cửa hàng được liệt kê trong danh sách Quản lý quyền truy cập.

Thao tác trong cửa hàng sandbox Shopify Plus

Cài đặt này kiểm soát thao tác mà nhân viên có thể thực hiện trong cửa hàng sandbox Shopify Plus mà họ có quyền truy cập.

Cài đặt này chỉ khả dụng nếu Quyền truy cập cửa hàng sandbox Shopify Plus được đặt thành Tất cả cửa hàng hiện có và tương lai hoặc Cửa hàng cụ thể.

 • Thêm, lưu trữ và hủy lưu trữ cửa hàng sandbox Shopify Plus: Cho phép nhân viên tạo cửa hàng sandbox Shopify Plus mới và lưu trữ hoặc hủy lưu trữ bất kỳ cửa hàng nào họ có quyền truy cập.

Quản lý quyền truy cập vào cửa hàng cụ thể

Nếu cấp độ quyền truy cập cửa hàng được đặt thành Cửa hàng cụ thể, bạn có thể quản lý cửa hàng mà nhân viên có quyền truy cập từ hồ sơ nhân viên. Bạn cũng có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập vào một cửa hàng cụ thể từ trang Thành viên nhóm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Nhóm.
 2. Nhấp vào tên của người sở hữu tài khoản bạn muốn thay đổi.
 3. Trong danh mục Quyền truy cập và thao tác tại cửa hàng, nhấp vào Manage access (Quản lý quyền truy cập) cho loại quyền bạn muốn quản lý.
 4. Tích chọn hộp kiểm bên cạnh tên cửa hàng để cấp cho nhân viên quyền truy cập vào cửa hàng. Bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên cửa hàng để thu hồi quyền truy cập.
 5. Nhấp vào Save access (Lưu quyền truy cập) để lưu thay đổi.

Tạo tài khoản mới

Để mời thành viên mới trong nhóm vào Trang quản lý của đối tác:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Nhóm.
 2. Quyết định loại tài khoản bạn muốn tạo, sau đó nhấp vào Invite owner (Mời chủ sở hữu) hoặc Invite staff member (Mời nhân viên).

  • Chủ sở hữu có quyền xem và làm mọi thứ. Chủ sở hữu cũng có thể thêm và xóa các chủ sở hữu khác hoặc thay đổi trạng thái của tài khoản nhân viên hiện có thành tài khoản chủ sở hữu.
  • Nhân viên chỉ có thể xem hoặc quản lý thông tin doanh nghiệp nhạy cảm như dữ liệu tài chính nếu bạn cấp cho nhân viên quyền truy cập.
 3. Nhập email hợp lệ vào trường Email.

 4. Nếu bạn tạo tài khoản nhân viên, hãy thực hiện như sau:

 5. Khi hoàn tất, nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Thay đổi quyền truy cập của tài khoản

Bạn có thể thực hiện những thay đổi sau đối với tài khoản nhóm:

 • Thêm hoặc xóa quyền truy cập thông tin nhạy cảm đối với tài khoản nhân viên hiện có.
 • Thay đổi trạng thái của tài khoản nhân viên thành tài khoản chủ sở hữu.
 • Xóa quyền truy cập của tài khoản vào Trang quản lý của đối tác.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Nhóm.
 2. Nhấp vào tên của người sở hữu tài khoản bạn muốn thay đổi.
 3. Thực hiện thay đổi bắt buộc đối với tài khoản của nhân viên.
 4. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Chọn ngôn ngữ ưu tiên

Trang quản lý của đối tác hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Bạn có thể chọn ngôn ngữ muốn sử dụng trong trang Hồ sơ của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào tên tài khoản của bạn.
  Open Your profile
 2. Nhấp vào Your profile (Hồ sơ của bạn).
 3. Trong mục Details (Chi tiết), chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trong menu Preferred language (Ngôn ngữ ưu tiên).
 4. Nhấp vào Lưu.

Bảo mật tài khoản

Bạn có thể thêm biện pháp bảo mật tăng cường cho Tài khoản đối tác bằng cách kích hoạt xác thực ứng dụng hoặc xác thực qua SMS. Để tìm hiểu thêm về những loại xác thực này, xem Bảo mật tài khoản bằng xác thực hai bước.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào tên tài khoản của bạn.
  Open Your profile
 2. Nhấp vào Your profile (Hồ sơ của bạn).
 3. Trong mục Multi-step authentication (Xác thực nhiều bước), nhấp vào Enable App authentication (Bật xác thực ứng dụng) hoặc Enable SMS authentication (Bật xác thực qua SMS), rồi làm theo các bước để bảo mật tài khoản.

Khôi phục tài khoản

Nếu có người đăng nhập vào Tài khoản cá nhân của bạn cho Trang quản lý của đối tác từ thiết bị lạ, bạn sẽ nhận được email cảnh báo rằng tài khoản của bạn đã được kết nối với thiết bị mới. Nếu bạn không nhận ra thiết bị, tài khoản của bạn có thể đã bị xâm phạm. Nếu bị xâm phạm tài khoản, hãy thực hiện ngay các bước để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản email bạn dùng để đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác, rồi thay đổi mật khẩu của tài khoản email đó.
 2. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác và thay đổi mật khẩu Tài khoản cá nhân của bạn. Nếu không thể đăng nhập, hãy đặt lại mật khẩu. Nếu không nhận được email đặt lại mật khẩu, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.
 3. Xác thực tài khoản bằng xác thực hai bước:

  • Nếu bạn chưa bật tính năng xác thực hai bước, hãy thực hiện ngay để tăng cường bảo mật khi đăng nhập.
  • Nếu bạn không có quyền truy cập vào thiết bị dùng để xác thực, hãy đăng nhập bằng mã khôi phục được cấp khi bạn thiết lập tính năng xác thực hai bước.
  • Nếu kẻ tấn công có thể vượt qua xác thực hai bước, ví dụ bằng cách đánh cắp thiết bị của bạn, hãy thay đổi thiết bị và thiết lập lại xác thực hai bước.
 4. Kiểm tra và cập nhật thông tin chi tiết ngân hàng cho tài khoản PayPal bạn dùng để thanh toán trong Shopify.

 5. Xem lại cài đặt tài khoản chung để đảm bảo tất cả các thông tin khác đều chính xác.