Quản lý tài khoản đội ngũ

Bạn có thể chọn loại thông tin mỗi tài khoản nhóm có thể truy cập trong trang Team (Nhóm) của Trang quản lý dành cho đối tác. Có hai loại tài khoản khác nhau:

 • Chủ sở hữu có quyền xem và làm mọi thứ. Chủ sở hữu cũng có thể thêm và xóa các chủ sở hữu khác hoặc thay đổi trạng thái của tài khoản nhân viên hiện có thành tài khoản chủ sở hữu.
 • Nhân viên chỉ có thể xem hoặc quản lý thông tin doanh nghiệp nhạy cảm như dữ liệu tài chính nếu bạn cấp cho nhân viên quyền truy cập.

Tạo tài khoản mới

Để mời thành viên mới trong nhóm vào Trang quản lý dành cho đối tác:

 1. Trong Trang quản lý dành cho đối tác, nhấp vào Team (Nhóm).
 2. Quyết định loại tài khoản bạn muốn tạo, sau đó nhấp vào Invite owner (Mời chủ sở hữu) hoặc Invite staff member (Mời nhân viên).

- Chủ sở hữu có quyền xem và làm mọi thứ. Chủ sở hữu cũng có thể thêm và xóa các chủ sở hữu khác hoặc thay đổi trạng thái của tài khoản nhân viên hiện có thành tài khoản chủ sở hữu. - Nhân viên chỉ có thể xem hoặc quản lý thông tin doanh nghiệp nhạy cảm như dữ liệu tài chính nếu bạn cấp cho nhân viên quyền truy cập.

 1. Nhập email hợp lệ vào trường Email.

 2. Nếu bạn tạo tài khoản nhân viên, chọn thông tin bạn muốn nhân viên có thể xem trong mục Sensitive permissions (Quyền truy cập thông tin nhạy cảm). Bạn có thể thay đổi các quyền này trong tương lai nếu muốn.

- Xem thông tin tài chính: Xem và chỉnh sửa thông tin thanh toán trên trang Cài đặt. Chủ sở hữu tài khoản mặc định có quyền truy cập thông tin này. - Quản lý cửa hàng: Tạo, quản lý, bàn giao cửa hàng thử nghiệm, yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng và đăng nhập vào cửa hàng. Với quyền này và quyền Quản lý ứng dụng, nhân viên có thể xuất dữ liệu bản ghi người dùng hiện tại trong các ứng dụng của bạn. - Quản lý ứng dụng: Xem và chỉnh sửa cấu hình và hồ sơ ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Với quyền này và quyền Quản lý cửa hàng, nhân viên có thể xuất dữ liệu bản ghi người dùng hiện tại trong các ứng dụng của bạn. - Quản lý chủ đề: Xem và chỉnh sửa hồ sơ chủ đề cũng như tải phiên bản mới lên Cửa hàng chủ đề Shopify. - Quản lý thành viên: Thêm hoặc xóa người trong nhóm và thay đổi quyền của thành viên nhóm. - Quản lý hồ sơ công khai: Quản lý hồ sơ ứng dụng, chủ đề và chuyên gia. - Quản lý công việc: Xem các công việc, phản hồi các yêu cầu công việc, viết đề xuất và gửi hóa đơn cho công việc đã tạo qua Trung tâm chuyên gia.

 1. Khi hoàn tất, nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Thay đổi quyền truy cập của tài khoản

Bạn có thể thực hiện những thay đổi sau đối với tài khoản nhóm:

 • Thêm hoặc xóa quyền truy cập thông tin nhạy cảm đối với tài khoản nhân viên hiện có.
 • Thay đổi trạng thái của tài khoản nhân viên thành tài khoản chủ sở hữu.
 • Xóa quyền truy cập của tài khoản vào Trang quản lý dành cho đối tác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý dành cho đối tác, nhấp vào Team (Nhóm).
 2. Nhấp vào tên của người sở hữu tài khoản bạn muốn thay đổi.
 3. Thực hiện thay đổi bắt buộc đối với tài khoản của nhân viên.
 4. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Chọn ngôn ngữ ưu tiên

Trang quản lý dành cho đối tác hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Bạn có thể chọn ngôn ngữ muốn sử dụng trong trang Your profile (Hồ sơ của bạn).

Các bước thực hiện:

 1. Từ Trang quản lý dành cho đối tác, nhấp vào tên tài khoản của bạn.
  Mở Hồ sơ của bạn
 2. Nhấp vào Your profile (Hồ sơ của bạn).
 3. Trong mục Details (Chi tiết), chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trong menu Preferred language (Ngôn ngữ ưu tiên).
 4. Nhấp vào Lưu.

Bảo mật tài khoản

Bạn có thể thêm biện pháp bảo mật tăng cường cho Tài khoản đối tác bằng cách kích hoạt xác thực ứng dụng hoặc xác thực qua SMS. Để tìm hiểu thêm về những loại xác thực này, xem Bảo mật tài khoản bằng xác thực hai bước.

Các bước thực hiện:

 1. Từ Trang quản lý dành cho đối tác, nhấp vào tên tài khoản của bạn.
  Mở Hồ sơ của bạn
 2. Nhấp vào Your profile (Hồ sơ của bạn).
 3. Trong mục Multi-step authentication (Xác thực nhiều bước), nhấp vào Enable App authentication (Bật xác thực ứng dụng) hoặc Enable SMS authentication (Bật xác thực qua SMS), rồi làm theo các bước để bảo mật tài khoản.

Khôi phục tài khoản

Nếu có người đăng nhập vào Tài khoản cá nhân của bạn cho Trang quản lý dành cho đối tác từ thiết bị lạ, bạn sẽ nhận được email cảnh báo rằng tài khoản của bạn đã được kết nối với thiết bị mới. Nếu bạn không nhận ra thiết bị, tài khoản của bạn có thể đã bị xâm phạm. Nếu bị xâm phạm tài khoản, hãy thực hiện ngay các bước để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản email bạn dùng để đăng nhập vào Trang quản lý dành cho đối tác, rồi thay đổi mật khẩu của tài khoản email đó.
 2. Đăng nhập vào Trang quản lý dành cho đối tác và thay đổi mật khẩu Tài khoản cá nhân của bạn. Nếu không thể đăng nhập, hãy đặt lại mật khẩu. Nếu không nhận được email đặt lại mật khẩu, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.
 3. Xác thực tài khoản bằng xác thực hai bước: - Nếu bạn chưa bật tính năng xác thực hai bước, hãy thực hiện ngay để tăng cường bảo mật khi đăng nhập.

  • Nếu bạn không có quyền truy cập vào thiết bị dùng để xác thực, hãy đăng nhập bằng mã khôi phục được cấp khi bạn thiết lập xác thực hai bước.
  • Nếu kẻ tấn công có thể vượt qua xác thực hai bước, ví dụ bằng cách đánh cắp thiết bị của bạn, hãy thay đổi thiết bị và thiết lập lại xác thực hai bước.
 4. Kiểm tra và cập nhật thông tin chi tiết về ngân hàng cho tài khoản PayPal bạn dùng để thanh toán trong Shopify.

 5. Xem lại cài đặt tài khoản chung để đảm bảo tất cả các thông tin khác đều chính xác.