Nhận thanh toán

Là Đối tác của Shopify, bạn kiếm được tiền dựa trên sự đóng góp vào hệ sinh thái Shopify (hoạt động của bạn) và Chương trình đối tác bạn tham gia. Thu nhập của bạn có thể thay đổi tùy theo địa điểm của bạn và địa điểm của thương nhân mà bạn hợp tác.

Shopify có thể tính thuế cho các khoản phí hoặc trả thuế cho hoa hồng giới thiệu trong một số trường hợp nhất định. Các loại thuế này khác nhau tùy theo địa điểm, loại hoạt động của Đối tác và thông tin thuế bạn cung cấp trong cài đặt tài khoản Đối tác. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Thu nhập của Đối tác của Shopify.

Cách tính thu nhập

Hoa hồng giới thiệu được tính theo phí đăng ký do thương nhân thanh toán cho Shopify, sau khi trừ các khoản giảm giá hoặc tín dụng. Doanh thu ứng dụng và chủ đề được tính dựa trên giao dịch mua ứng dụng hoặc chủ đề của thương nhân từ Shopify. Trước khi Shopify tính toán thu nhập, thương nhân phải thanh toán cho Shopify phí đăng ký, tiền mua ứng dụng hoặc mua chủ đề có liên quan.

Dưới đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến thu nhập của bạn:

 • Nếu giao dịch thanh toán hóa đơn của thương nhân không thành công, thu nhập của bạn trên phí đăng ký, mua ứng dụng hoặc mua chủ đề chỉ được thanh toán sau khi thử thanh toán lại và xử lý thành công.

 • Nếu tài khoản của thương nhân bị đóng băng do không thanh toán, thu nhập của bạn trên phí đăng ký, mua ứng dụng hoặc mua chủ đề sẽ không được thanh toán cho tới khi tài khoản của thương nhân không bị đóng băng nữa và giao dịch thanh toán đã được xử lý thành công.

 • Nếu thương nhân được cung cấp bản dùng thử miễn phí trong quá trình giới thiệu đơn vị liên kết, hoa hồng giới thiệu của bạn chỉ được thanh toán sau khi thương nhân thanh toán phí đăng ký ban đầu.

Các cửa hàng không có phí đăng ký đi kèm, ví dụ như các cửa hàng mở rộng của Plus, không góp phần vào thu nhập giới thiệu của bạn.

Để biết thông tin về cách kiếm tiền trong Chương trình Đối tác của Shopify, tham khảo thu nhập của Đối tác của Shopify.

Yêu cầu hoạt động đối với các khoản thanh toán

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạ có thể kiếm tiền hoa hồng định kỳ từ việc giới thiệu và nâng cấp Shopify Plus. Những khoản thanh toán này được thanh toán hằng tháng với điều kiện bạn là Đối tác đang hoạt động của Shopify. Để tiếp tục nhận tiền hoa hồng định kỳ cho những lần giới thiệu và nâng cấp trước đó, bạn phải hoàn tất một trong những hoạt động dành cho Đối tác sau ít nhất một lần trong vòng 12 tháng:

 • Giới thiệu cửa hàng thử nghiệm
 • Giới thiệu dành cho đơn vị liên kết
 • Giới thiệu thương nhân mới hoặc thương nhân hiện tại với Shopify Plus

Yêu cầu hoạt động Đối tác không áp dụng cho các khoản thu nhập hiện tại khác, ví dụ như thu nhập từ doanh số bán ứng dụng hoặc bán chủ đề.

Để biết các điều khoản chi tiết, tham khảo Thu nhập của Đối tác của Shopify.

Bạn có thể xem ngày cần hoàn tất một hoạt động Đối tác khác trên trang Giới thiệu. Thông tin này chỉ hiển thị khi bạn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.

Các bước thực hiện:

 • Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 • Xem ngày trong mục Activity requirement for payouts (Yêu cầu hoạt động đối với các khoản thanh toán).

Cách thanh toán cuar Shopify

Tất cả những gì bạn cần là thu nhập tối thiểu 25 USD để nhận thanh toán từ Shopify. Thu nhập được tích lũy và thanh toán theo lịch sau:

 • Tất cả các khoản thu nhập tích lũy từ ngày 1 đến ngày 15 hằng tháng sẽ được thanh toán sau 5 ngày làm việc kể từ ngày 15 hằng tháng.
 • Tất cả các khoản thu nhập tích lũy từ ngày 16 đến hết ngày cuối cùng hằng tháng sẽ được thanh toán sau 5 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng hằng tháng.

Thu nhập từ bán hàng và hoạt động giới thiệu được tính riêng. Nghĩa là nếu bạn đạt ngưỡng thu nhập giới thiệu nhưng không đạt ngưỡng thu nhập bán hàng thì thu nhập giới thiệu sẽ được thanh toán và thu nhập bán hàng sẽ tiếp tục tích lũy cho đến khi đạt ngưỡng thu nhập.

Không có giới hạn trên đối với tổng số tiền thu nhập mà bạn kiếm được và số lượng khách hàng bạn thu tiền từ họ.

Theo dõi thu nhập của bạn

Trên trang Thanh toán thuộc Trang quản lý của đối tác, bạn có thể theo dõi các nguồn thu nhập khác nhau mà bạn nhận được với vai trò Đối tác của Shopify. Các khoản thanh toán từ Shopify được chuyển đến bạn dưới dạng thanh toán định kỳ, hiển thị ở dạng bản ghi trong bảng Thanh toán.

Các khoản quyết toán được chia theo loại hoạt động. Các khoản quyết toán Bán hàng chứa thông tin chi tiết quyết toán cho giao dịch bán ứng dụng, bán chủ đề và bán dịch vụ. Các khoản quyết toán Giới thiệu chứa thông tin chi tiết quyết toán cho giới thiệu cửa hàng thử nghiệm, giới thiệu Shopify Plus và giới thiệu đơn vị liên kết.

Để tìm hiểu thêm về những gì có trong một khoản thanh toán, nhấp vào khoảng ngày tương ứng.

Xem lại khoản thanh toán

Khi xem lại khoản thanh toán, bạn có thể thấy thông tin chi tiết về các nguồn doanh thu mà mỗi khoản thanh toán bao gồm.

Mục hàng trong khoản thanh toán của bạn thể hiện số tiền phải trả cho bạn sau khi trừ phí Shopify và các khoản phí hiện hành khác. Các khoản thanh toán đã xử lý bao gồm các mục hàng riêng cho thuế áp dụng cho phí Shopify, phí xử lýthuế áp dụng cho hoa hồng giới thiệu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 2. Nhấp vào phạm vi ngày trong bảng.
 3. Nếu bạn muốn xem các khoản thanh toán cho một loại hoạt động duy nhất, nhấp vào tab dành cho loại hoạt động đó. Ví dụ: Nếu bạn chỉ muốn xem thông tin thanh toán đối với doanh số từ ứng dụng, nhấp vào tab Ứng dụng.

Xuất dữ liệu về khoản thanh toán

Bạn có thể xuất bản ghi gồm các khoản thanh toán dưới dạng tệp CSV.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 2. Nếu bạn muốn xuất bản ghi gồm tất cả các khoản thanh toán bạn đã nhận được, nhấp vào Export payouts as CSV (Xuất khoản thanh toán dưới dạng tệp CSV).
 3. Nếu bạn muốn xuất bản ghi gồm các mục hàng có trong một khoản thanh toán cụ thể, nhấp vào khoảng ngày của thanh toán bạn muốn, sau đó nhấp vào Export payouts as CSV (Xuất khoản thanh toán dưới dạng tệp CSV).

Hóa đơn phí và hoa hồng

Trên Trang quản lý của đối tác, bạn có thể tải xuống hóa đơn cho các khoản phí phải trả hoặc hoa hồng đã trả trong một đợt quyết toán cụ thể. Có hai loại hóa đơn:

 • Hóa đơn phí Shopify
 • Hóa đơn hoa hồng giới thiệu

Hóa đơn phí và hoa hồng được tạo khi giao dịch thanh toán được xử lý. Bạn không thể xem hóa đơn của giao dịch chờ xử lý.

Hóa đơn phí Shopify

Hóa đơn phí Shopify là bản ghi phí hoa hồng và phí xử lý mà Shopify đã tính phí bạn cho các hoạt động như bán ứng dụng, chủ đề và dịch vụ. Shopify sẽ gửi những hóa đơn này đến bạn. Nếu phí Shopify của bạn phải chịu thuế, mỗi khoản thuế hiện hành sẽ được liệt kê dưới dạng mục hàng riêng trên hóa đơn. Mục đích của hóa đơn này là liệt kê những khoản phí Shopify bạn phải trả và mức thuế hiện hành thực tính.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong bảng Payouts (Thanh toán), nhấp vào khoảng ngày.
 3. Nhấp vào Download Shopify fees invoice (Tải xuống hóa đơn phí Shopify).

Hóa đơn hoa hồng giới thiệu

Hóa đơn hoa hồng giới thiệu là bản ghi tiền hoa hồng mà Shopify trả cho bạn vì những hoạt động giới thiệu, bao gồm giới thiệu đơn vị liên kết, giới thiệu Shopify Plus và giới thiệu cửa hàng thử nghiệm. Những hóa đơn này được gửi đến Shopify trên danh nghĩa của bạn. Nếu tiền hoa hồng giới thiệu của bạn phải chịu thuế, từng loại thuế hiện hành sẽ được liệt kê thành một mục hàng riêng trên hóa đơn. Mục đích của hóa đơn này là liệt kê hoa hồng giới thiệu bạn đã được trả và cách tính các khoản thuế hiện hành.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong bảng Payouts (Thanh toán), nhấp vào khoảng ngày.
 3. Nhấp vào Download referral commission invoice (Tải xuống hóa đơn hoa hồng giới thiệu).

Khiếu nại thanh toán

Nếu bạn cho rằng số tiền doanh thu bạn nhận được quá cao hoặc quá thấp, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác kèm theo thông tin chi tiết. Chúng tôi sẽ xem xét thông báo của bạn và làm những gì có thể để xử lý vấn đề.