Cấu trúc thương mại

Bạn sẽ có quyền truy cập vào Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus sau khi trả khoản phí chứng nhận 15.000 USD hằng năm, cộng với chi phí tích hợp hằng tháng "trên mỗi lượt cài đặt của thương nhân Shopify Plus".

Để xây dựng và hỗ trợ một Chương trình ứng dụng được chứng nhận đã thành công của Shopify Plus, cũng như tạo ra trải nghiệm liền mạch cho thương nhân, cần có sự đầu tư và phối hợp không hề nhỏ ở cả hai phía để mang đến một tuyên bố giá trị chung. Sự đầu tư vào hệ sinh thái Shopify Plus thể hiện qua chi phí chương trình và bao gồm việc sử dụng nền tảng của Shopify, quyền tiếp cận các lợi ích của chương trình và chứng nhận ứng dụng.

Thành viên của đội ngũ Quan hệ đối tác cho ứng dụng Shopify Plus sẽ cung cấp thêm thông tin khi đã xem xét đăng ký của bạn.