Khóa học video về thương mại điện tử

Ezra Firestone của Smart Marketer đã xây dựng một khóa học gồm 21 video dạy các thương nhân tiềm năng cách bán được hàng trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể đăng các video này trên trang của mình bằng liên kết dành cho đơn vị liên kết của Shopify. Với mỗi thương nhân Shopify đăng ký qua liên kết của bạn, bạn kiếm được hoa hồng một lần bằng 200% phí tài khoản Shopify hàng tháng đầu tiên của họ.

Bắt đầu

Để đăng khóa học video thương mại điện tử lên trang web của bạn:

 1. Nhúng các video khóa học bằng cách thêm mã nhúng nội tuyến dưới đây vào mã nguồn của trang web.

 2. Cung cấp liên kết đến Shopify. Đảm bảo rằng bạn sử dụng liên kết dành cho công ty liên kết duy nhất của mình, chính là liên kết bạn thấy trên trang Referrals (Giới thiệu) trong Trang quản lý dành cho đối tác.

 3. Điều chỉnh nội dung sau trên trang web để mô tả khóa học cho đối tượng của bạn:

Mã nhúng nội tuyến

Có hai cách đăng video khóa học trên trang web của bạn:

 • Nhúng danh sách phát toàn bộ khóa học, bao gồm tất cả các video.
 • Nhúng riêng lẻ từng video một (xem hình thu nhỏ dưới đây).

Dù bằng cách nào, hãy thêm nội dung khóa học bằng cách dán mã nhúng sau vào mã nguồn trang của bạn.

Toàn bộ khóa học (phát tất cả video)

 
<div id="wistia_d6rntgo68c" class="wistia_embed" style="width:640px;height:358px;" data-video-width="640" data-video-height="358">&nbsp;</div>
<script charset="ISO-8859-1" src="//fast.wistia.com/assets/external/playlist-v1.js"></script>
<script>
wistiaPlaylist = Wistia.playlist("d6rntgo68c", {
 version: "v1",
 theme: "tab",
 videoOptions: {
  volumeControl: true,
  playerColor: "000000",
  autoPlay: true,
  videoWidth: "640",
  videoHeight: "358",
  inlineOptionsOnly: "true",
  version: "v1"
 },
 videoFoam: "true",
 media_0_0: {
  autoPlay: false,
  controlsVisibleOnLoad: false
 }
});
</script>

Giới thiệu - Chào mừng

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/zd6td8qben.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_zd6td8qben videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 1 - Những điều mong đợi

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/3tmiyss9dh.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_3tmiyss9dh videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 2 - Chúng ta đang ở đâu trong thế giới thương mại điện tử

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/fnrctxdokf.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_fnrctxdokf videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 3 - Thương mại điện tử không có bản sắc chính là chết

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/o3zyxe4xh2.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_o3zyxe4xh2 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 4- - Cơ sở hạ tầng

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/slhwg6yap6.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_slhwg6yap6 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 5 - Các trang cung cấp

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/wwipcppk72.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_wwipcppk72 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 6- - Ứng dụng bên thứ ba

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0h1j4aj51f.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0h1j4aj51f videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 7 - Thanh toán giỏ hàng mua sắm

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/df5yz7kv6w.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_df5yz7kv6w videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 8 - Giới thiệu Facebook Pixel

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/jy7drn0o3d.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_jy7drn0o3d videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 9 - Thêm Facebook Pixel vào cửa hàng Shopify của bạn

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0eroo5ptip.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0eroo5ptip videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 10 - Lộ trình quảng cáo

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/igqnladoqu.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_igqnladoqu videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 11 - Vị trí quảng cáo trên Facebook

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/h2x5959ild.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_h2x5959ild videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 12 - Ai & Cái gì

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/06x49w5ngl.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_06x49w5ngl videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 13 - Đối tượng đã lưu

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/fzg5q9obbe.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:55.94% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_fzg5q9obbe videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 14 - Các phương thức tối ưu video

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0udcz3g2tt.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0udcz3g2tt videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 15 - Đánh giá quảng cáo video

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/przsiye97m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_przsiye97m videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 16 - Thiết lập chiến dịch (phần 1)

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/mfzs8pvdzk.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_mfzs8pvdzk videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 17 - Thiết lập chiến dịch (Phần 2)

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/07egnlhjnj.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_07egnlhjnj videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 18 - Tối ưu hóa chuyển tiếp

 

<td><code><script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/m7jwj2vp4a.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_m7jwj2vp4a videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 19 - Hơn cả giao dịch bán đầu tiên

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/vu6dabwtkn.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_vu6dabwtkn videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Video 20 - Kết thúc

 

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/cpamezfsbh.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_cpamezfsbh videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>