Lập hóa đơn cho thương nhân và nhận thanh toán

Sau khi thống nhất phạm vi công việc với thương nhân, bạn và thương nhân cần thỏa thuận về hình thức thanh toán cho công việc: tính phí theo giờ hay theo giá cố định.

Trong Trung tâm chuyên gia, chuyên gia phải sử dụng công cụ lập hóa đơn của Shopify bất cứ khi nào có thể. Trước khi gửi hóa đơn cho thương nhân, bạn cần thỏa thuận về các mốc thanh toán, phạm vi và lịch thanh toán. Có thể trình bày những thỏa thuận này trong đề xuất của bạn. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho thương nhân, bạn nên chia các khoản thanh toán lớn thành nhiều khoản thanh toán dựa trên các mốc chính. Ví dụ: Với một dự án nhỏ, bạn có thể thu trước 50% và thu 50% còn lại sau khi dự án hoàn thành.

Khi đạt được thỏa thuận, bạn có thể tạo hóa đơn để gửi cho thương nhân trên trang Công việc trong Trang quản lý của đối tác.

Sau khi thương nhân nhận được hóa đơn, họ có thể ủy quyền thanh toán trong trang quản trị Shopify và thanh toán bằng phương thức thanh toán hiện có trên hồ sơ. Sau khi thương nhân thanh toán hóa đơn, bạn sẽ nhận được thông báo và khoản thanh toán (trừ 10% phí hoa hồng) dưới dạng một phần của khoản thanh toán cho đối tác lần tiếp theo. Phí hoa hồng 10% thể hiện sự trao đổi công bằng để đầu tư vào việc giúp giảm bớt chi phí tiếp thị và hoạt động của đối tác khi tìm kiếm và làm việc với thương nhân.

Nếu đang thực hiện đề xuất được chấp nhận, bạn cần tạo hóa đơn cho thương nhân bên ngoài Trung tâm chuyên gia. Đề xuất được chấp nhận là công việc không liên kết với cửa hàng Shopify cụ thể nào tại thời điểm đề xuất được chấp nhận.

Thông tin cần đưa vào đề xuất

Trình bày càng nhiều chi tiết trong mỗi mục hàng càng tốt. Với mỗi mục hàng, bạn có thể đưa vào chi tiết cụ thể công việc đã thực hiện hoặc thời gian thực hiện và mức giá cố định hay phí tính theo giờ.

Trước khi gửi hóa đơn, hãy đảm bảo bạn đã thêm thuế phù hợp. Thuế bạn cần thu sẽ dựa trên địa điểm tương ứng với thương nhân (ví dụ như chuyên gia đăng ký kinh doanh tại Canada cần thu thuế HST đối với thương nhân tại Canada). Vui lòng tham khảo ý kiến của cơ quan thuế địa phương khi không chắc chắn, vì bạn chịu trách nhiệm tính thuế chính xác cho thương nhân.

Tạo hóa đơn

Bạn có thể tạo hóa đơn từ trang Công việc trong Trang quản lý của đối tác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Dịch vụ > Công việc.
 2. Nhấp vào tab All (Tất cả) để xem các công việc của bạn.
 3. Nhấp vào tên của công việc đã sẵn sàng lập hóa đơn.
 4. Nhấp vào Create invoice (Tạo hóa đơn).
 5. Trên trang Create invoice (Tạo hóa đơn), nhập số hóa đơn, cũng như mã số kinh doanh và mã số thuế (nếu bắt buộc). Những thông tin khác, ví dụ như thông tin của doanh nghiệp và cửa hàng, được điền sẵn.
 6. Chọn thời hạn thanh toán.
 7. Nhập mục hàng cho tất cả các dịch vụ bạn cung cấp, bao gồm thông tin chi tiết tùy chỉnh liên quan đến phí và tổng số tiền phải trả. Bạn có thể thêm hoặc xóa nhiều mục hàng để hiển thị tất cả dịch vụ cung cấp.
 8. Ở cuối hóa đơn, nhấp vào Tax (Thuế), rồi nhập khoản tiền thuế.
 9. Trong mục Additional notes (Ghi chú bổ sung), thêm tất cả thông tin bắt buộc hoặc hữu ích về hóa đơn, ví dụ như điều khoản và điều kiện, chính sách hoàn tiền hoặc thông tin chi tiết khác về công việc.
 10. Nếu bạn muốn lưu hóa đơn, nhấp vào Save(Lưu). Sau khi lưu hóa đơn, bạn có thể quay lại chỉnh sửa và gửi đi sau.
 11. Nếu muốn gửi hóa đơn cho thương nhân, hãy nhấp vào Send (Gửi). Trong hộp thoại Send invoice (Gửi hóa đơn) vừa xuất hiện, bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ email, chủ đề và tin nhắn muốn gửi cho thương nhân.

Sau khi gửi hóa đơn, thương nhân sẽ nhận được thông báo qua email. Thương nhân phải phê duyệt hóa đơn qua Trung tâm chuyên gia.

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thanh toán hóa đơn. Nếu người dùng liên kết đến công việc trong Trung tâm chuyên gia không phải chủ cửa hàng, họ sẽ nhận được hóa đơn nhưng sẽ không thể thanh toán. Họ cần chia sẻ liên kết đến hóa đơn với chủ cửa hàng để có thể thanh toán hóa đơn trong Trung tâm chuyên gia.

Theo dõi hóa đơn

Bạn có thể theo dõi hóa đơn trên trang Hóa đơn trong Trang quản lý của đối tác.

Menu điều hướng cấp cao nhất cho phép bạn sắp xếp tất cả hóa đơn theo loại. Mỗi mục nhập trong danh sách cho biết thông tin chi tiết về công việc, giá của hóa đơn và ngày đến hạn.

Mỗi hóa đơn được chỉ định một trạng thái thể hiện tình trạng hiện tại:

 • Bản nháp - Bạn đã soạn hóa đơn nhưng chưa gửi.
 • Đã gửi - Đã gửi hóa đơn nhưng thương nhân chưa xem.
 • Đã xem - Thương nhân đã xem hóa đơn nhưng chưa thanh toán.
 • Bị từ chối - Thương nhân đã từ chối hóa đơn. Bạn có thể phát hành hóa đơn khác với những thay đổi cần thiết.
 • Đã thanh toán - Hóa đơn đã được thanh toán và bạn sẽ thấy khoản quyết toán trên trang Tiền quyết toántrong Trang quản lý của đối tác.

Bước tiếp theo

Bạn có thể đánh dấu công việc là đã hoàn thành nếu chưa làm.