Hướng dẫn dành cho Đối tác của Trung tâm chuyên gia

Để đảm bảo tất cả thương nhân và Đối tác đều có trải nghiệm tích cực khi mua hoặc bán dịch vụ, chúng tôi đã tạo một bộ quy định và yêu cầu dành cho Đối tác trong Trung tâm chuyên gia. Bộ quy định và yêu cầu này bao gồm những gì được chấp nhận và không được chấp nhận trong Trung tâm chuyên gia và cách xử lý vi phạm. Là một Đối tác, bạn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả quy định và yêu cầu của Trung tâm chuyên gia.

Các hành động bị cấm và hành vi không được chấp nhận

Nếu bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây khi có tên trong Trung tâm chuyên gia, Shopify có thể thực hiện biện pháp kỷ luật bao gồm, nhưng không giới hạn, loại khỏi trung tâm. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm, những hành động và hành vi này có thể khiến bạn bị loại khỏi Chương trình đối tác của Shopify.

Giao tiếp và trình bày

 • Bắt nạt, quấy rối, đe dọa, phát ngôn gây thù ghét, ngôn từ tục tĩu hoặc không phù hợp, tin nhắn bạo lực hoặc những hành động khác do Shopify toàn quyền xác định là không phù hợp.
 • Gửi thư rác đến thương nhân.
 • Đăng hoặc gửi nội dung độc hại cho thương nhân.
 • Tạo đánh giá sai, soạn thảo đánh giá thay mặt thương nhân hoặc mua chuộc đánh giá.
 • Cung cấp sai danh tính, khả năng hoặc tính chất.
 • Quảng cáo doanh nghiệp, trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba không liên quan.
 • Nhận số lượng lớn khiếu nại từ thương nhân.

Quyền riêng tư

 • Tiết lộ thông tin nhạy cảm, riêng tư hoặc thông tin bảo mật liên quan đến thương nhân hoặc Đối tác khác.
 • Xuất hoặc sao chép các thông tin của thương nhân vì lợi ích cá nhân.
 • Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản hoặc thông tin của người dùng khác.

Khác

 • Tạo nhiều tài khoản đối tác để tránh né hướng dẫn của Trung tâm chuyên gia, tạo lợi thế cạnh tranh hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho thương nhân.
 • Sử dụng Trung tâm chuyên gia cho mục đích trái phép hoặc tiến hành các hoạt động bất hợp pháp.
 • Thêm mã, tệp hoặc chương trình bổ sung được thiết kế hoặc có mục đích thực hiện một trong những việc sau:

  • Gián đoạn, gây thiệt hại, giới hạn hoặc can thiệp vào khả năng bán hàng của cửa hàng của thương nhân.
  • Tổn hại tới uy tín của thương nhân.
 • Sử dụng nội dung bị đánh cắp, không được cấp phép hoặc đã đăng ký thương hiệu hoặc cố gắng sử dụng, bán hoặc chỉnh sửa tài liệu có bản quyền.

 • Nghĩ ra các khoản thanh toán bổ sung hoặc giữ lại thành phẩm của công việc để đổi lấy các khoản thanh toán ngoài nội dung đã thống nhất trong mô tả công việc.

 • Bất kỳ hành động nào khác được Shopify xác định là vi phạm Thỏa thuận Chương trình đối tác hoặc Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được.

Tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất

Tư cách thành viên của bạn trong Trung tâm chuyên gia cho thương nhân biết bạn là Đối tác đầu ngành với chất lượng công việc tốt và có thể đáp ứng nhu cầu của thương nhân. Để đảm bảo rằng tất cả các Đối tác trong Trung tâm chuyên gia đều đáp ứng được kỳ vọng của thương nhân, bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau về hiệu suất. Bạn có thể bị loại khỏi trung tâm nếu không đáp ứng những tiêu chuẩn này.

 • Trao đổi về thông tin cập nhật công việc và các vấn đề quan trọng trong bảng tin nhắn Experts.
 • Trả lời tất cả tin nhắn của khách hàng trong vòng 72 giờ. Nếu bạn biết trước rằng bạn sẽ không thể trả lời tin nhắn trong vòng 72 giờ vì nghỉ lễ, nghỉ ốm hoặc các lý do khác, hãy thông báo cho khách hàng về ngày quay lại làm việc.
 • Liên lạc đúng hẹn với thương nhân.
 • Đặt kỳ vọng về công việc trước khi bắt đầu làm. Cả hai bên phải ký thỏa thuận. Cách tốt nhất để đặt kỳ vọng là qua bản đề xuất.
 • Thông báo đầy đủ về thay đổi công việc hoặc mốc thời gian trước thời hạn.
 • Thực hiện công việc với chất lượng cao. Phần việc đã thực hiện trong công việc được gửi qua trung tâm phải đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn ngành.
 • Trả lời kịp thời tất cả công việc.
 • Xử lý bản tóm tắt công việc và vấn đề ban đầu của thương nhân trong lần trả lời đầu tiên về công việc.
 • Hạn chế sử dụng tính năng từ chối công việc. Từ chối quá nhiều công việc có thể ảnh hưởng xấu đến số lượng khách hàng tiềm năng mà bạn nhận được cũng như xếp hạng tìm kiếm của bạn. Để tránh từ chối công việc, hãy đảm bảo tổ chức của bạn đủ khả năng thực hiện các dịch vụ được nêu trong hồ sơ và hồ sơ dịch vụ tương ứng.
 • Điền đầy đủ hồ sơ và hồ sơ dịch vụ tương ứng. Bổ sung nhiều ví dụ về các công việc đã thực hiện.
 • Có chính sách hoàn tiền và tuân thủ chính sách khi bạn giải quyết yêu cầu hoàn tiền.

Yêu cầu của Trung tâm chuyên gia

Để duy trì tư cách thành viên và tiếp tục nhận khách hàng tiềm năng trong Trung tâm chuyên gia, các Đối tác phải đảm bảo tổ chức đáp ứng yêu cầu của trung tâm.

Yêu cầu công việc

 • Để thanh toán dịch vụ được điều phối qua Trung tâm chuyên gia, sử dụng hóa đơn Shopify bất cứ khi nào có thể.
 • Sử dụng tài khoản cộng tác viên trong mọi trường hợp yêu cầu quyền truy cập quản trị viên vào cửa hàng. Sau khi hoàn thành công việc, bạn phải đảm bảo quyền truy cập vào tài khoản cộng tác viên đã được thu hồi. Bạn không được truy cập vào cửa hàng sau khi hoàn thành công việc liên quan.
 • Khi sử dụng nội dung, tác phẩm hoặc phần mềm của bên thứ ba không được Shopify hỗ trợ trong một công việc, đảm bảo đã thông báo rõ cho thương nhân về tất cả rủi ro, thông tin hỗ trợ và hướng dẫn. Ngoài ra, thương nhân phải có đủ năng lực pháp lý để sử dụng tác phẩm, nội dung hoặc phần mềm nêu trên.
 • Tích cực hoạt động và tham gia vào Trung tâm chuyên gia. Bạn sẽ không nhận được công việc mới qua Trung tâm chuyên gia và có thể bị loại khỏi trung tâm nếu có trên 30% công việc hết hạn.
 • Khi nhận được bản tóm tắt công việc ban đầu, hãy đề xuất các dịch vụ tương ứng với danh mục dịch vụ và yêu cầu ban đầu của thương nhân. Bạn không được đề xuất dịch vụ mà thương nhân không yêu cầu hoặc đồng ý.
 • Tất cả dịch vụ thực hiện không được vi phạm hoặc xâm phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền khác của bên thứ ba.
 • Cung cấp chính sách hoàn tiền cho khách hàng trong giai đoạn đề xuất đối với tất cả công việc trong Trung tâm chuyên gia.

Để biết thêm thông tin về việc tiếp nhận công việc và trao đổi thông tin với thương nhân, tham khảo Nhận công việc và trao đổi thông tin với thương nhân.

Yêu cầu về hồ sơ

 • Bạn phải mô tả chính xác về tổ chức, thuộc tính và khả năng của tổ chức trong trung tâm.
 • Tất cả nội dung trong hồ sơ và hồ sơ dịch vụ tương ứng phải chuyên nghiệp và thuộc về tổ chức của bạn.
 • Hồ sơ và dịch vụ tương ứng do bạn cung cấp phải chính xác và được cập nhật.
 • Hồ sơ và dịch vụ tương ứng do bạn cung cấp không được chuyển hướng thương nhân sang trang web hoặc nền tảng bên ngoài.

Để biết thêm thông tin về việc thiết lập hồ sơ, tham khảo Thiết lập hồ sơ Trung tâm chuyên gia.