Thông số hiệu suất

Để giúp bạn theo dõi sự tăng trưởng của công việc kinh doanh qua Trung tâm chuyên gia, cứ hai tuần một lần, tất cả các chuyên gia sẽ nhận được báo cáo qua email cho thấy mức độ tăng trưởng công việc của họ thông qua trung tâm. Ngoài ra, các thông số này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm Trung tâm chuyên gia. Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc bạn có thể xem những thông số này là điều rất quan trọng.

Đã nhận được thông số cho yêu cầu công việc

Trong mục này của báo cáo thông số, chúng tôi sẽ chia sẻ số liệu thống kê riêng cho từng chuyên gia, liên quan đến những nội dung sau:

 • Tổng số yêu cầu công việc đã nhận - số lượng công việc bạn đã nhận trong một khoảng thời gian nhất định
 • Tỷ lệ phần trăm yêu cầu công việc đã có phản hồi - tỷ lệ phần trăm công việc bạn đã phản hồi để chấp nhận, từ chối hoặc tìm hiểu chi tiết hơn về công việc
 • Thời gian phản hồi trung bình - thời gian bạn cần để phản hồi lại một công việc sau khi nhận
 • Tỷ lệ các công việc bị từ chối mà không có phản hồi -tỷ lệ công việc bạn đã từ chối ngay, không phản hồi với thương nhân
 • Tỷ lệ phần trăm công việc đã hết hạn - tỷ lệ công việc bạn không quay lại trong vòng 72 giờ nên bị hết hạn
 • Tỷ lệ phần trăm yêu cầu công việc bạn đã phản hồi và thương nhân trả lời lại - tỷ lệ phần trăm thương nhân trả lời lại phản hồi của bạn, cho biết họ hài lòng với phản hồi của bạn và muốn tiếp tục hợp tác với bạn
 • Tỷ lệ phần trăm yêu cầu công việc bạn đã phản hồi nhưng thương nhân từ chối phản hồi của bạn - tỷ lệ phần trăm thương nhân không muốn tiếp tục làm việc với bạn sau khi nhận được phản hồi của bạn

Thông số về hoàn thành công việc

Trong mục này của báo cáo số liệu, chúng tôi sẽ chia sẻ số liệu thống kê cá nhân với từng Chuyên gia, liên quan đến hoàn thành công việc:

 • Công việc đã hoàn thành (với xác nhận của thương nhân) - Số lượng công việc mà thương nhân hợp tác cùng bạn xác nhận là "Đã hoàn thành"
 • Công việc có hóa đơn đầu tiên đã thanh toán - Số lượng công việc đã thanh toán tối thiểu một hóa đơn
 • Đánh giá đã nhận - Số lượng đánh giá mà bạn nhận được cho công việc mình đã thực hiện
 • Xếp hạng đánh giá trung bình - Mức trung bình của tất cả các đánh giá bạn đã nhận được