Nội dung cập nhật đối với phần chia sẻ doanh thu dành cho nhà phát triển Cửa hàng chủ đề Shopify

Kể từ 10 giờ sáng theo giờ PST (1 giờ chiều theo giờ EST) ngày 15 tháng 9 năm 2021, các nhà phát triển chủ đề sẽ tự động có quyền tham gia gói giảm chia sẻ doanh thu đối với chủ đề bán qua Cửa hàng chủ đề Shopify. Trong gói này, Shopify sẽ thu 0% đối với 1.000.000 USD đầu tiên trong tổng doanh thu chủ đề hằng năm kiếm được qua Cửa hàng chủ đề Shopify. Mức chia sẻ đối với tổng doanh thu chủ đề trên 1.000.000 USD mỗi năm là 15%, đã giảm so với 20% trước đó.

Hãy xem một số câu hỏi thường gặp sau đây về những cập nhật này.

Đối tượng nào đủ điều kiện tham gia gói chia sẻ doanh thu mới?

Tất cả các nhà phát triển bán chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify đều đủ điều kiện tham gia mô hình giảm chia sẻ doanh thu. Mô hình này áp dụng cho các nhà phát triển hiện tại đã có chủ đề được đăng tải trên Cửa hàng chủ đề Shopify và tất cả nhà phát triển mới tham gia sau ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Nhà phát triển chủ đề sẽ tham gia gói chia sẻ doanh thu mới từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 bằng cách nào?

Không cần làm gì cả. Tất cả nhà phát triển chủ đề hiện tại và tài khoản đối tác mới tạo vào hoặc sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 sẽ tự động có quyền tham gia gói giảm chia sẻ doanh thu.

Có phải gói này có chỉ áp dụng cho chủ đề mới tương thích với Online Store 2.0 không?

Gói này áp dụng cho tất cả các chủ đề kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021, dù có tương thích với Online Store 2.0 hay không.

Tổng doanh thu chủ đề có được tính toán lại cho năm nay không?

Không. Tổng doanh thu chủ đề sẽ được đặt lại thành 0 USD vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, sau đó đặt lại vào ngày 1 tháng 1 hàng năm.

Phần chia sẻ doanh thu 15% có hiệu lực trở về trước không?

Không. Các đối tác không phải trả phần chia sẻ doanh thu đến khi tổng doanh thu chủ đề đạt ngưỡng 1.000.000 USD. Sau khi đạt ngưỡng, các Đối tác sẽ chỉ thanh toán 15% phần chia sẻ doanh thu trên phần tổng doanh thu vượt của chủ đề, kiếm được sau khi đạt ngưỡng.

Doanh thu từ các nguồn Shopify khác có được tính vào ngưỡng không?

Không. Thu nhập khác, ví dụ như từ Cửa hàng ứng dụng Shopify, sẽ không được tính khi tính phần chia sẻ doanh thu cho Cửa hàng chủ đề Shopify.

Ví dụ 1: Nhà phát triển kiếm được 750.000 USD từ chủ đề và 750.000 USD từ ứng dụng trong một năm. Do hai khoản doanh thu này đều dưới 1 triệu USD nên nhà phát triển không phải trả phần chia sẻ doanh thu.

Ví dụ 2: Nhà phát triển kiếm được 1,5 triệu USD từ chủ đề và 750.000 USD từ ứng dụng trong một năm. Nhà phát triển không phải trả phần chia sẻ doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên trong doanh thu từ chủ đề nhưng phải trả 15% phần chia sẻ doanh thu đối với khoản gia tăng 500.000 USD và không phải trả phần chia sẻ doanh thu đối với 750.000 USD doanh thu từ ứng dụng.

Doanh thu từ Cửa hàng chủ đề được tính như thế nào?

Doanh thu được tính trên tất cả chủ đề nên tổng doanh thu để tính ngưỡng 1.000.000 USD được xác định trên mỗi nhà phát triển chủ đề, bao gồm mọi Tài khoản nhà phát triển chủ đề liên kết.

Ví dụ: Công ty A có Tài khoản đối tác A và Tài khoản đối tác B đều bán chủ đề. Tài khoản đối tác A có doanh thu 800.000 USD một năm, Tài khoản đối tác B có doanh thu 500.000 USD một năm. Chúng tôi sẽ cộng tổng doanh thu của các tài khoản (800.000 USD + 500.000 USD = 1,3 triệu USD). Đối tác sẽ trả 0% cho 1 triệu USD và 15% cho 300.000 USD.

Tài khoản nhà phát triển chủ đề liên kết là tài khoản như thế nào?

Tài khoản nhà phát triển chủ đề liên kết là Tài khoản đối tác mà nhà phát triển chủ đề hoặc Nhà phát triển chủ đề liên kết đã đăng ký qua trang chương trình dành cho Nhà phát triển của Shopify. Nhà phát triển chủ đề liên kết là một cá nhân hoặc công ty kiểm soát (sở hữu 50% trở lên) nhà phát triển chủ đề, do nhà phát triển chủ đề kiểm soát, thuộc quyền kiểm soát chung của cá nhân hoặc tổ chức khác với nhà phát triển chủ đề hoặc được Shopify chỉ định là Nhà phát triển chủ đề liên kết.

Các khoản quyết toán sẽ được xử lý như thế nào trên nhiều Tài khoản nhà phát triển chủ đề liên kết?

Mặc dù tổng doanh thu chủ đề được tính trên tất cả Tài khoản nhà phát triển chủ đề liên kết, phần chia sẻ doanh thu vẫn được thanh toán riêng ở cấp Tài khoản đối tác.

Gửi chủ đề để đăng tải lên Cửa hàng chủ đề Shopify có mất phí không?

Không. Tại thời điểm này, chúng tôi không yêu cầu trả phí gửi chủ đề để đăng tải lên Cửa hàng chủ đề Shopify.