Sidekick

Sidekick เป็นผู้ช่วยด้านการค้าที่ใช้งาน AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น ดำเนินงาน และขยายธุรกิจของคุณให้เติบโตบน Shopify ได้ง่ายขึ้น Sidekick ขับเคลื่อนโดย Shopify Magic และได้รับการพัฒนาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Shopify ทั้งหมดตลอดจนเข้าถึงบริบท ข้อมูล และองค์ความรู้เพื่อให้ความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและเกี่ยวข้องสำหรับหน้าที่การทำงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เมื่อใช้ Sidekick คุณจะสามารถใช้ถ้อยคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างบทสนทนาที่มีความหมายซึ่งทำให้เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงคุณภาพของร้านค้า จัดการงานที่กินระยะเวลานาน และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้ ไม่ว่าคุณจะมีความชำนาญหรือทักษะทางเทคนิคระดับใดก็ตาม

Sidekick ได้รับเทรนให้ทราบข้อมูลทั้งหมดของ Shopify และได้รับการออกแบบให้ดำเนินการภายใต้บริบทสำหรับร้านค้าของผู้ขายแต่ละราย เมื่อมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่และการดำเนินการ Sidekick จะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ในขณะที่สร้างคำแนะนำหรือทำงานให้เสร็จสิ้น Sidekick จะไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงร้านค้าของคุณโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคุณก่อน และจะแสดงตัวเลือกให้คุณตรวจทานและอนุมัติเท่านั้น

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี