Điều hướng mục Nội dung trên trang quản trị

Có thể truy cập cả Siêu đối tượngTệp trong mục Nội dung trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể tìm thấy mục này trong thanh điều hướng của trang quản trị.

Quản lý siêu đối tượng

Trang Siêu đối tượng sẽ liệt kê tất cả các siêu đối tượng của cửa hàng. Có bốn chế độ xem được lưu mặc định và hiển thị dưới dạng các thẻ dọc theo cạnh trên cùng, dùng để di chuyển đến chế độ xem có áp dụng bộ lọc của danh sách này. Những chế độ xem được lưu mặc định là:

  • Có trên cửa hàng: Các mục nhập siêu đối tượng có sẵn cho cửa hàng của bạn
  • Trang web: Các mục nhập siêu đối tượng được kích hoạt chức năng của trang web
  • Đang hoạt động: Các mục nhập siêu đối tượng có trạng thái được đặt thành Đang hoạt động
  • Bản nháp: Các mục nhập siêu đối tượng có trạng thái được đặt thành Bản nháp

Trên màn hình lớn hơn sẽ hiển thị sáu thẻ chế độ xem đã lưu. Điều này yêu cầu bạn tạo sẵn tối thiểu 2 chế độ xem tùy chỉnh đã lưu. Bạn có thể xem hướng dẫn bên dưới để sử dụng chế độ xem đã lưu.

Các mục nhập gần đây cũng hiển thị trên trang này cùng với tất cả các mục nhập siêu đối tượng theo thứ tự từ mới đến cũ.

Bạn có thể tìm kiếm, lọc và sắp xếp danh sách định nghĩa siêu đối tượng, nếu cần.

Sử dụng chế độ xem đã lưu

Bạn có thể định cấu hình danh sách mục nhập siêu đối tượng với chế độ xem đã lưu để dễ dàng quay lại danh sách mục nhập siêu đối tượng có áp dụng bộ lọc.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng.
  2. Chọn biểu tượng + trong thanh đầu trang để mở hộp thoại Tạo chế độ xem mới.
  3. Nhập tên cho chế độ xem đã lưu.
  4. Với chế độ xem đã lưu mới tạo, chọn biểu tượng tìm kiếm và lọc trong thanh đầu trang.
  5. Thêm bộ lọc bạn muốn chế độ xem đã lưu này sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm văn bản tự do hoặc thêm bộ lọc có cấu trúc (đã cập nhật, đã tạo, người thêm, hoặc các trường cho định nghĩa siêu đối tượng).
  6. Nhấp vào Lưu.

Quản lý tệp

Trang Tệp sẽ liệt kê tất cả các tệp của cửa hàng. Bạn có thể tìm kiếm và lọc tệp dựa trên kích cỡ tệp, loại tệp (hình ảnh, video, video bên ngoài, mô hình 3D hoặc loại khác) và nơi sử dụng tệp (sản phẩm, v.v.). Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tệp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí