Tải lên và quản lý tệp

Bạn có thể tải lên, quản lý và xóa tệp từ trang Tệp trong trang quản trị Shopify.

Tệp trên trang Tệp có thể bao gồm:

 • Hình ảnh được dùng trong chủ đề
 • Hình ảnh được dùng trong bài viết blog và trang
 • Hình ảnh được dùng trong mô tả sản phẩm và bộ sưu tập
 • Tệp bạn muốn cung cấp để khách hàng tải xuống
 • Hình ảnh và tệp được kết nối với trường thông tin bổ sung

Bạn cũng có thể tải tệp lên khi đang chỉnh sửa chủ đề, tạo trường thông tin bổ sung hoặc khi đang sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức để chỉnh sửa nội dung chủ đề, trang, bài viết blog, mô tả sản phẩm hoặc mô tả bộ sưu tập. Tệp bạn tải lên sẽ xuất hiện trên trang Tệp.

Để truy cập trang Tệp, vào mục Cài đặt > Tệp.

Yêu cầu về tệp

Bạn có thể tải tệp lên trang Tệp trong trang quản trị Shopify. Tệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu về tệp
Thuộc tính Yêu cầu
Kích cỡ tệp Tối đa 20 megabyte
Độ phân giải Tối đa 20 megapixel
Tỷ lệ khung hình Từ 100:1 đến 1:100
Định dạng tệp Tham khảo Yêu cầu về định dạng tệp

Yêu cầu về định dạng tệp

Nếu đang sử dụng gói trả phí, bạn có thể tải lên bất kỳ định dạng tệp nào khác ngoài HTML.

Nếu đang sử dụng gói dùng thử, bạn chỉ có thể tải lên các định dạng tệp sau:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF

Bạn cũng cần xác minh địa chỉ email để có thể tải lên tệp PDF.

Nếu đang sử dụng gói dùng thử và muốn tải lên các định dạng tệp khác, hãy kiểm tra và cập nhật gói của bạn.

Các phần khác nhau của cửa hàng như chủ đề, trang và blog chỉ hỗ trợ một số định dạng tệp. Để biết thêm thông tin về những định dạng tệp được hỗ trợ, hãy tham khảo các tài nguyên sau:

Tải tệp lên trên trang Tệp

Bạn có thể tải tệp lên Shopify trên trang Tệp.

Nếu muốn giúp khách hàng có sẵn tệp để tải xuống, bạn cần tải tệp lên trang Tệp trong Shopify rồi thêm liên kết đến tệp đó trong nội dung của trang hoặc trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Upload files (Tải lên tệp).

 2. Chọn tối đa 20 tệp để tải lên, rồi nhấp vào Mở.

Lọc danh sách tệp

Bạn có thể lọc danh sách tệp hoặc tìm kiếm tệp trên trang Tệp hoặc trong hộp chọn Tệp.

Bạn có thể lọc tệp theo những cách sau:

 • Tìm kiếm các thuộc tính tệp như tên và loại tệp bằng thanh Lọc tệp
 • Lọc theo kích cỡ bằng menu thả xuống Kích cỡ tệp
 • Chuyển đổi giữa chế độ xem tệp dạng danh sách hoặc dạng lưới

Nếu cần thường xuyên thực hiện các tìm kiếm hoặc lọc theo cùng một thuật ngữ, bạn có thể lưu bộ lọc.

Lọc tệp bằng thanh Lọc tệp

Bạn có thể dùng thanh Lọc tệp để tìm kiếm tên tệp cụ thể hoặc tìm kiếm tệp thuộc loại nhất định, ví dụ như .jpg hoặc .pdf.

 1. Trong thanh Lọc tệp, hãy nhập tất cả hoặc một phần tên tệp hoặc phần mở rộng của tệp mà bạn đang tìm (ví dụ: .jpg hoặc .pdf).

Lọc tệp theo kích thước

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào File size (Kích cỡ tệp).

 2. Sử dụng các trường Kích cỡ tối thiểuKích cỡ tối đa, nhập kích cỡ tối thiểu của tệp bạn muốn xem, kích cỡ tối đa của tệp bạn muốn xem hoặc cả hai.

Lưu bộ lọc

Nếu cần thường xuyên thực hiện các tìm kiếm hoặc lọc theo cùng một thuật ngữ, bạn có thể lưu bộ lọc để dễ dàng truy cập. Bộ lọc đã lưu được thêm làm tab ở đầu trang Tệp. Bạn có thể nhấp vào tab để lọc tệp bằng các thông số bộ lọc đã lưu.

Các bước thực hiện:

 1. Lọc tệp bằng thanh Lọc tệp, bộ lọc Lọc kích cỡ tệp hoặc cả hai.

 2. Nhấp vào Save filters (Lưu bộ lọc).

 3. Trong trường Lưu thành, nhập tên cho bộ lọc đã lưu.

 4. Nhấp vào Save filters (Lưu bộ lọc).

Thay đổi thứ thự sắp xếp của danh sách tệp

Theo mặc định, các tệp được liệt kê từ mới nhất đến cũ nhất dựa trên ngày tải lên.

Nếu muốn thay đổi thứ tự sắp xếp, bạn có thể sắp xếp tệp theo ngày được thêm, theo kích cỡ hoặc thứ tự bảng chữ cái theo tên tệp.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Sort (Sắp xếp) rồi chọn một tùy chọn trong danh sách.

Cung cấp tệp để tải xuống

Nếu muốn cung cấp tệp để tải xuống, bạn có thể tải tệp lên bằng trang Tệp, sau đó thêm liên kết đến tệp đó trong nội dung của trang hoặc trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sao chép liên kết đến tệp vào bảng nhớ tạm bằng cách nhấp vào nút Link (Liên kết) bên cạnh tệp.

Chỉnh sửa tệp

Nếu bạn cần thay đổi một hình ảnh hoặc tài liệu, hãy dùng phần mềm chỉnh sửa tài liệu rồi lại tải tệp lên.

Xóa tệp

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều tệp trong trang Tệp. Tìm hiểu thêm về thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh tệp bạn muốn xóa. Bạn có thể chọn nhiều tệp cùng lúc.

 2. Nhấp vào Xóa, sau đó nhấp lại vào Xóa để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí