Tìm kiếm trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể tìm kiếm đơn hàng, sản phẩm hoặc khách hàng ngoài ứng dụng và kênh bán hàng bằng hộp Tìm kiếm ở đầu trang quản trị Shopify. Kết quả tìm kiếm cũng có thể bao gồm thẻ quà tặng, mã giảm giá, tính năng hoặc tài nguyên như blog hoặc video thông tin. Khi nhập vào hộp tìm kiếm, bạn có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm chỉ bao gồm đơn hàng, sản phẩm hoặc khách hàng bằng cách nhấp vào Bao gồm rồi nhấp vào chỉ sản phẩm, chỉ đơn hàng hoặc chỉ khách hàng. Không thể lưu tìm kiếm.

Truy vấn tìm kiếm

Sử dụng truy vấn tìm kiếm là một cách thu hẹp kết quả tìm kiếm giúp bạn tìm kiếm hiệu quả hơn.

Tham khảo Cú pháp tìm kiếm trên Shopify.dev để tìm hiểu thêm về truy vấn và cách sử dụng.

Ví dụ về truy vấn tìm kiếm

Ví dụ 1: Tìm kiếm đơn hàng chưa thực hiện

Để hiển thị các đơn hàng chưa thực hiện nhưng chưa hoàn tiền một phần hoặc chưa hoàn tiền toàn bộ, bạn có thể giới hạn kết quả về đơn hàng, rồi tìm kiếm:

fulfillment_status:unfulfilled AND NOT financial_status:refunded AND NOT financial_status:partially_refunded

Ví dụ 2: Tìm kiếm thẻ sản phẩm

Để hiển thị sản phẩm được gắn thẻ new, bạn có thể giới hạn kết quả về sản phẩm, sau đó tìm kiếm:

tag:new

Tuy nhiên, nếu từ trong thẻ sản phẩm được dùng trong các thẻ khác, chẳng hạn như New Zealand, bạn cần loại trừ kết quả cho các thẻ khác đó. Giới hạn kết quả về sản phẩm, rồi tìm kiếm:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Ví dụ 3: Tìm kiếm đơn hàng dùng mã giảm giá

Để tìm kiếm đơn hàng áp dụng mã giảm giá cụ thể, giới hạn kết quả về đơn hàng, sau đó tìm kiếm:

discount_codes:code:YOURCODE

Nhớ thay YOURCODE bằng mã giảm giá bạn muốn tìm kiếm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí