Sản phẩm

Sản phẩm của bạn là hàng hóa, bản tải xuống điện tử, dịch vụ và thẻ quà tặng bạn bán. Bạn thêm một sản phẩm vào Shopify bằng cách nhập thông tin chi tiết sản phẩm và tải lên hình ảnh sản phẩm. Nếu sản phẩm có tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc, bạn có thể thêm mẫu mã cho mỗi tổ hợp tùy chọn.

Khi thêm hoặc cập nhật sản phẩm, bạn có thể đưa sản phẩm đó lên một hoặc nhiều kênh bán hàng.

Bạn xem, thêm, cập nhật và sắp xếp tất cả sản phẩm và mẫu mã của mình tại trang Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Nếu muốn lưu thông tin hoặc tệp chuyên biệt cho sản phẩm, bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để thêm các trường tùy chỉnh vào trang sản phẩm. Nếu có chủ đề Online Store 2.0, chẳng hạn như Dawn, bạn có thể sử dụng trình biên tập chủ đề để kết nối các Trường thông tin bổ sung với chủ đề và tùy chỉnh các trang hiển thị sản phẩm hoặc mẫu mã.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí