Sản phẩm

Sản phẩm của bạn là hàng hóa, bản tải xuống điện tử, dịch vụ và thẻ quà tặng bạn bán. Bạn thêm một sản phẩm vào Shopify bằng cách nhập thông tin chi tiết sản phẩm và tải lên hình ảnh sản phẩm. Nếu sản phẩm có tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc, bạn có thể thêm mẫu mã cho mỗi tổ hợp tùy chọn.

Khi thêm hoặc cập nhật sản phẩm, bạn có thể đưa sản phẩm đó lên một hoặc nhiều kênh bán hàng.

Bạn xem, thêm, cập nhật và sắp xếp tất cả sản phẩm và mẫu mã của mình tại trang Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Nếu muốn tìm thêm sản phẩm để bán, bạn có thể xem xét mua buôn sản phẩm từ Handshake hoặc bán hàng trung gian từ đơn vị cung ứng bên thứ ba.

Trong phần này

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí