Đơn hàng

Hiểu được cách thức hoạt động của đơn hàng trong Shopify là một phần quan trọng trong quá trình điều hành công việc kinh doanh. Sau khi khách hàng đặt hàng (qua bất kỳ kênh bán hàng đang hoạt động nào của bạn), đơn hàng sẽ xuất hiện trong vùng Đơn hàng của Shopify. Bạn cũng có thể tạo đơn hàng theo cách thủ công trên trang quản trị Shopify để ghi lại những đơn hàng mà bạn đã thực hiện ngoài Shopify hoặc để gửi hóa đơn cho khách hàng.

Bạn quản lý tất cả đơn hàng của cửa hàng trong trang Đơn hàng của Shopify.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí