Chỉnh sửa đơn hàng

Sau khi khách hàng thanh toán đơn hàng, bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng bằng cách thêm, xóa mặt hàng và điều chỉnh số lượng mặt hàng. Bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng áp dụng đến tận nơi lấy hàng trước hoặc sau khi chuẩn bị đơn hàng đó.

Chỉnh sửa đơn hàng nếu khách hàng muốn thay đổi mặt hàng hoặc nếu bạn cần thêm hoặc xóa mặt hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể muốn thay đổi kích cỡ hoặc màu sắc của mặt hàng trong đơn hàng.

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa đơn hàng nếu đơn hàng được đặt chưa đến 60 ngày. Bạn cũng phải là chủ sở hữu cửa hàng hoặc có tài khoản nhân viên có quyền Chỉnh sửa đơn hàng. Để tìm hiểu thêm, đọc Quyền của nhân viên.

Tổng chi phí đơn hàng được cập nhật khi chỉnh sửa đơn hàng. Nếu chi phí đơn hàng thay đổi, bạn cần thu hoặc hoàn lại tiền chi phí chênh lệch cho khách hàng.

Quyết định chỉnh sửa đơn hàng

Trước khi bắt đầu chỉnh sửa đơn hàng, tìm hiểu thêm về ảnh hưởng có thể có và quyết định xem bạn có muốn chỉnh sửa đơn hàng trong cửa hàng không. Chỉnh sửa đơn hàng có thể ảnh hưởng đến những vùng sau trong cửa hàng:

  • Ứng dụng
  • Giảm giá
  • Vận chuyển
  • Dịch vụ thực hiện
  • Thanh toán

Bạn có thể tạo đơn hàng kiểm tra để xem việc chỉnh sửa đơn hàng có hiệu lực với cửa hàng không.

Ứng dụng

Một số ứng dụng có thể không ghi nhận chỉnh sửa đơn hàng. Sau khi chỉnh sửa đơn hàng, dữ liệu trong ứng dụng có thể không chính xác.

Chỉnh sửa đơn hàng có nhiều khả năng ảnh hưởng đến các ứng dụng thực hiện. Ví dụ, nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng để xóa một mặt hàng, ứng dụng thực hiện có thể sẽ không xóa mặt hàng đó. Bạn có thể vô tình vận chuyển mặt hàng đã bị xóa khỏi đơn hàng và không được thanh toán.

Bạn có thể kiểm tra với nhà phát triển ứng dụng để xác minh xem ứng dụng có cần cập nhật không.

Nhà phát triển ứng dụng có thể tìm hiểu thêm về Chỉnh sửa đơn hàng bằng GraphQL.

Giảm giá

Một số giảm giá không được tính lại sau khi bạn chỉnh sửa đơn hàng. Để đảm bảo khách hàng thanh toán số tiền chính xác, kiểm tra cẩn thận phần Total (Tổng) trên các đơn hàng có giảm giá.

Các loại giảm giá sau đây được tính lại khi chỉnh sửa đơn hàng:

  • Giảm giá theo phần trăm áp dụng cho toàn bộ đơn hàng — Những giảm giá này được tính lại khi bạn thêm mặt hàng mới hoặc thay đổi số lượng mặt hàng.

  • Mã giảm giá cho số tiền cố định áp dụng cho các sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể — Những giảm giá này được tính lại khi bạn điều chỉnh số lượng mặt hàng đã áp dụng giảm giá. Loại giảm giá này chỉ được tính lại nếu có thể sử dụng mã giảm giá nhiều lần cho mỗi đơn hàng.

Vận chuyển

Phương thức và phí vận chuyển không được tính lại khi bạn chỉnh sửa đơn hàng. Nếu bạn hoán đổi hoặc thêm mặt hàng vào đơn hàng và trọng lượng hoặc kích cỡ trong đơn hàng tăng, bạn có thể cần tăng phí vận chuyển.

Không thể chỉnh sửa đơn hàng có phương thức vận chuyển là nhận hàng tại cửa hàng.

Dịch vụ thực hiện

Liên hệ với dịch vụ thực hiện đơn hàng để kiểm tra xem bạn có thể chỉnh sửa các mặt hàng đã thực hiện bằng dịch vụ đó không.

Nếu dịch vụ thực hiện đơn hàng không hỗ trợ chỉnh sửa đơn hàng thì việc chỉnh sửa mặt hàng có khiến đơn hàng bị bỏ sót hoặc không đầy đủ.

Nếu dịch vụ thực hiện đơn hàng hỗ trợ chỉnh sửa đơn hàng, các mặt hàng mới hoặc số lượng mới được thêm vào đơn hàng sẽ trở thành mặt hàng mới cần thực hiện. Những mặt hàng bị xóa khỏi đơn hàng không còn là mặt hàng có thể thực hiện.

Thanh toán

Phân tích rủi ro

Nếu bạn thu thêm tiền từ khách hàng sau khi chỉnh sửa đơn hàng, chỉ báo phân tích gian lậntrạng thái bảo vệ khỏi hành vi gian lận của đơn hàng có thể thay đổi.

Thanh toán nhanh

Nếu bạn cần thu thêm tiền từ khách hàng sau khi chỉnh sửa đơn hàng, khách hàng sẽ không sử dụng được phương thức thanh toán nhanh qua dịch vụ thanh toán mới. Điều này ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán như Apple Pay.

Nhiều đơn vị tiền tệ

Nếu bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ và có đơn hàng được đặt bằng đơn vị tiền tệ khác đơn vị tiền tệ của cửa hàng, bạn không thể chỉnh sửa đơn hàng.

Chỉnh sửa đơn hàng

Chú ý: Việc chỉnh sửa đơn hàng ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng và quy trình xử lý trong cửa hàng. Đọc Quyết định chỉnh sửa đơn hàng trước khi chỉnh sửa đơn hàng trong cửa hàng.

Xem lại và cập nhật đơn hàng đã chỉnh sửa

Chú ý: Giảm giá có thể không cập nhật khi bạn chỉnh sửa đơn hàng. Kiểm tra tổng chi phí đơn hàng một cách cẩn thận.

Phương thức và phí vận chuyển không được tính lại khi chỉnh sửa đơn hàng. Nếu trọng lượng hoặc kích cỡ trong đơn hàng tăng, bạn có thể cần tăng phí vận chuyển.

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng bạn cần xem lại tổng đã cập nhật để chắc chắn chính xác. Tùy thuộc vào chỉnh sửa bạn thực hiện, tổng chi phí của đơn hàng có thể tăng hoặc giảm so với chi phí khách hàng đã thanh toán tại phần thanh toán.

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng, thực hiện một trong những thao tác sau:

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng, bạn có thể tùy chỉnh hóa đơn hoặc thông báo chỉnh sửa đơn hàng được gửi đến khách hàng bằng cách chỉnh sửa mẫu.

Thu thêm tiền vì tổng chi phí đơn hàng tăng

Nếu chi phí của đơn hàng đã chỉnh sửa tăng, bạn cần thu thêm tiền từ khách hàng. Mục Summary (Tóm tắt) hiển thị có Amount to collect (Số tiền cần thu).

Để thu thêm tiền, bạn gửi hóa đơn đã cập nhật cho khách hàng trong trang Edit order (Chỉnh sửa đơn hàng). Hóa đơn bao gồm liên kết đến trang thanh toán mới tại đó khách hàng có thể thanh toán. Sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán, đơn hàng được đánh dấu là Đã thanh toán.

Hoàn tiền vì tổng chi phí đơn hàng giảm

Nếu tổng chi phí của đơn hàng đã chỉnh sửa giảm, bạn cần cập nhật đơn hàng và hoàn tiền cho khách hàng. Mục Summary (Tóm tắt) hiển thị số tiền cần hoàn lại.

Thông báo cho khách hàng khi tổng chi phí đơn hàng không thay đổi

Nếu chi phí đơn hàng không thay đổi, bạn không cần hoàn tiền hay thu thêm tiền. Khách hàng mặc định được gửi thông báo về việc chỉnh sửa. Nếu bạn không muốn gửi thông báo cho khách hàng, tắt Send notification to customer (Gửi thông báo cho khách hàng).

Nhấp vào Update order (Cập nhật đơn hàng) để hoàn thành chỉnh sửa đơn hàng.

Câu hỏi thường gặp về chỉnh sửa đơn hàng

Tại sao tôi không có tùy chọn chỉnh sửa đơn hàng?

Bạn không thể chỉnh sửa đơn hàng vì những lý do sau:

  • Tài khoản nhân viên không được bật quyền Edit orders (Chỉnh sửa đơn hàng).

  • Đơn hàng được đặt bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nếu cửa hàng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn chỉ có thể chỉnh sửa đơn hàng bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

  • Đơn hàng đã đặt quá 60 ngày.

Tôi có thể hạn chế quyền của nhân viên đối với chỉnh sửa đơn hàng không?

Có. Nhân viên phải có quyền Chỉnh sửa đơn hàng. Bạn có thể tắt quyền Chỉnh sửa đơn hàng dành cho nhân viên bạn không muốn cho phép chỉnh sửa đơn hàng. Để tìm hiểu thêm, đọc Quyền của nhân viên.

Điều gì xảy ra nếu một nhân viên bắt đầu chỉnh sửa khi đã có nhân viên khác đang chỉnh sửa đơn hàng?

Nhiều nhân viên có thể chỉnh sửa và cập nhật đơn hàng cùng lúc. Những thay đổi được thực hiện trong mỗi lần chỉnh sửa được áp dụng cho đơn hàng. Nếu các chỉnh sửa xung đột, chỉnh sửa gần nhất sẽ được áp dụng cho đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí