Thuế

Với vai trò người bán, bạn cần tính thuế cho mỗi giao dịch bán hàng, sau đó báo cáo và chuyển nộp khoản thuế đó cho chính phủ. Mặc dù các quy định và luật về thuế đều phức tạp và có thể thay đổi thường xuyên, bạn vẫn có thể thiết lập Shopify để tự động tính toán hầu hết các thuế bán hàng thông thường. Bạn cũng có thể thiết lập thông tin ghi đè về thuế để xử lý các tình huống và luật thuế đặc biệt.

Shopify sử dụng nhiều thuế suất bán hàng mặc định được cập nhật thường xuyên. Nếu sử dụng mức thuế mặc định, bạn cần xác nhận đây là mức thuế hiện hành và chính xác cho những tình huống cụ thể. Bạn có thể chỉnh sửa mức thuế này bất cứ khi nào cần.

Shopify không giúp bạn kê khai hoặc chuyển thuế bán hàng. Bạn có thể cần đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế địa phương hoặc liên bang để xử lý thuế bán hàng của mình. Các phép tính và báo cáo mà Shopify cung cấp sẽ giúp bạn kê khai và thanh toán thuế dễ dàng hơn.

Bạn nên thường xuyên kiểm tra với cơ quan thuế địa phương hoặc kế toán thuế để đảm bảo bạn tính đúng thuế suất bán hàng cho khách hàng, cũng như kê khai và chuyển các khoản thuế một cách chính xác.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí