Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế

Thuế được tính tự động trong Shopify, nhưng bạn có thể ghi đè lên thuế suất này để kiểm soát hiệu quả hơn các khoản thuế bạn thu. Sử dụng thông tin ghi đè nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • kiểm soát mức thuế bạn thu đối với một sản phẩm cụ thể
 • xử lý các trường hợp ngoại lệ và miễn thuế
 • chỉ định thuế suất duy nhất đối với nơi nhận hàng
 • chỉ định thuế suất duy nhất cho khách hàng được miễn thuế.

Ví dụ: Bạn có thể chỉ định thông tin ghi đè đối với trường hợp miễn thuế tiểu bang tại Hoa Kỳ, miễn thuế tỉnh tại Canada hoặc miễn thuế GTGT tại Liên minh Châu Âu hoặc Vương Quốc Anh.

Thông tin ghi đè áp dụng cho bán hàng trực tuyến và bán hàng trên Shopify POS.

Lưu ý: Để biết thông tin về thông tin ghi đè về thuế Canada, tham khảo Yêu cầu đối với thông tin ghi đè về thuế Canada.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế, bạn có thể tạo bộ sưu tập thủ công cho sản phẩm được miễn thuế, rồi áp dụng thông tin ghi đè cho bộ sưu tập đó.

Nếu không cần tính thuế bán hàng, bạn có thể tạo thông tin ghi đè và đặt thuế suất thành 0%. Luôn kiểm tra với cơ quan thuế địa phương để đảm bảo bạn đang thu thuế suất chính xác từ khách hàng.

Đặt sản phẩm thành được miễn thuế bán hàng

Nếu chỉ có một vài sản phẩm được miễn thuế, bạn có thể ngăn áp dụng các khoản thuế cho từng sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm, sau đó, nhấp vào tên sản phẩm.

 2. Trong mục Pricing (Định giá), bỏ chọn Charge taxes on this product (Thu thuế sản phẩm này).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo bộ sưu tập thủ công cho những sản phẩm cần thông tin ghi đè về thuế

Để áp dụng thông tin ghi đè về thuế, trước tiên, bạn cần nhóm các sản phẩm được sửa đổi thuế trong bộ sưu tập thủ công cụ thể.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào Create collection (Tạo bộ sưu tập), rồi nhập tên cho bộ sưu tập.

 3. Trong mục Collection type (Loại bộ sưu tập), chọn Manual (Thủ công)

 4. Nếu bạn muốn ẩn bộ sưu tập khỏi các kênh bán hàng đang hoạt động, nhấp vào Manage (Quản lý) trong mục Kênh bán hàng để bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên kênh bán hàng. Tìm hiểu thêm về tình trạng còn hàng của kênh bán hàng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Bộ sưu tập ẩn sẽ không hiển thị với khách hàng trong cửa hàng, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng bộ sưu tập ẩn để khiến thông tin ghi đè về thuế có hiệu lực. Mọi sản phẩm nằm trong bộ sưu tập này (ẩn hoặc không) sẽ được miễn thuế ở mọi nơi trên cửa hàng.

Ghi đè thuế đối với bộ sưu tập hoặc phí vận chuyển

Bạn có thể chỉ định thuế suất duy nhất cho bộ sưu tập sản phẩm hoặc trên phí vận chuyển.

Giá trị phần trăm bạn nhập là số tiền sẽ thu được. Đây không phải là số tiền được miễn trừ.

Lưu ý: Nếu bạn thiết lập giá giao hàng thực tính bằng Bưu chính Canada, mức giá của họ sẽ được sử dụng ngay cả khi bạn tạo thông tin ghi đè về thuế vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tên quốc gia bạn muốn thêm thông tin ghi đè về thuế.

 2. Trong mục Tax overrides (Thông tin ghi đè về thuế), nhấp vào Add a tax override (Thêm thông tin ghi đè về thuế).

 3. Để thêm thông tin ghi đè cho sản phẩm, nhấp vào Sản phẩm trong hộp thoại Add Tax Override for country (Thêm Thông tin ghi đè về thuế cho quốc gia)

  1. Nhấp vào Select a collection (Chọn bộ sưu tập) rồi chọn bộ sưu tập cần thông tin ghi đè
  2. Trong mục Địa điểm, chọn nơi bạn muốn áp dụng thông tin ghi đè.
  3. Trong phần Thuế suất, nhập số tiền thuế bạn muốn tính cho sản phẩm trong bộ sưu tập.
  4. Nhấp vào Add Override (Thêm thông tin ghi đè).
 4. Để thêm thông tin ghi đè vào phí vận chuyển, nhấp vào Vận chuyển trong hộp thoại Add Tax Override for country (Thêm Thông tin ghi đè về thuế cho quốc gia).

  1. Trong mục Địa điểm, chọn nơi bạn muốn áp dụng thông tin ghi đè.
  2. Trong phần Thuế suất, nhập thuế suất bạn muốn áp dụng cho phí vận chuyển.
  3. Nhấp vào Add Override (Thêm thông tin ghi đè).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập khách hàng được miễn thuế

Trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify, bạn có thể đặt một khách hàng thành được miễn thuế hoàn toàn.

Khách hàng được miễn thuế sẽ không bị tính thuế gì khi hoàn tất thanh toán. Những khách hàng này cần thanh toán bằng địa chỉ email giống với địa chỉ được liệt kê trong tài khoản khách hàng.

Lưu ý: Nếu bạn cài đặt miễn thuế cho một khách hàng nhưng lại sử dụng giá đã bao gồm thuế, khách hàng đó vẫn sẽ phải trả đầy đủ giá sản phẩm đã niêm yết.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Tìm khách hàng bạn muốn miễn trừ tất cả các loại thuế, sau đó, nhấp vào tên của họ.

 3. Trong mục Tax settings (Cài đặt thuế), nhấp vào Manage (Quản lý).

 4. Bỏ chọn Collect tax (Thu thuế).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Miễn thuế tích hợp

Shopify đã tích hợp thông tin ghi đè về thuế cho hai trường hợp cụ thể:

 • Thương nhân Hoa Kỳ bán sản phẩm may mặc tại New York, Massachusetts và Đảo Rhode
 • Thương nhân Canada bán sản phẩm thuốc lá điện tử tại British Columbia.

Quy tắc thuế đối với sản phẩm may mặc tại các tiểu bang của Hoa Kỳ

Các tiểu bang sau đây miễn thuế đối với một số sản phẩm may mặc:

 • New York: Sản phẩm may mặc, sản phẩm giày dép và mặt hàng được sử dụng để sửa chữa sản phẩm may mặc có đơn giá dưới 110 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang. Ví dụ: Hai mặt hàng có tổng giá trị 200 USD sẽ được miễn thuế bán hàng, nhưng một mặt hàng có đơn giá 110 USD sẽ chịu thuế bán hàng.
 • Massachusetts: Sản phẩm may mặc có giá dưới 175 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang và sản phẩm may mặc có giá trên 175 USD sẽ chỉ thu thuế đối với số tiền mà giá sản phẩm vượt quá 175 USD. Ví dụ: Một mặt hàng may mặc có giá 200 USD sẽ bị tính thuế đới với 25 USD vì 175 USD đầu tiên không phải chịu thuế.
 • Đảo Rhode: Sản phẩm may mặc và giày dép có đơn giá 250 USD trở xuống được miễn thuế bán hàng tiểu bang và chỉ số tiền vượt quá 250 USD phải chịu thuế bán hàng. Ví dụ: Nếu một bộ âu phục có giá 275 USD thì thuế chỉ áp dụng cho 25 USD.

Để Shopify tính thuế suất chính xác, cửa hàng phải có sự hiện diện thực tế tại tiểu bang và bạn cần tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm may mặc hiện hành với tiêu đề tax:clothing.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
  1. Nhấp vào Create Collection (Tạo bộ sưu tập). 3. Trong Title (Tiêu đề), nhập tax:clothing bằng chữ viết thường. 4. Trong mục Collection type (Loại bộ sưu tập), chọn Manual (Thủ công) 5. Để thêm sản phẩm vào bộ sưu tập, tham khảo Manual collections (Bộ sưu tập thủ công). 6. Không bắt buộc: Thay đổi tình trạng còn hàng của bộ sưu tập để ẩn bộ sưu tập khỏi mọi kênh bán hàng đang hoạt động của bạn. 7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi bạn lưu bộ sưu tập tax:clothing, quy tắc hiện hành đối với sản phẩm may mặc sẽ tự động được áp dụng và số tiền thuế chính xác sẽ được thu đối với sản phẩm trong bộ sưu tập đó.

Chỉ sử dụng bộ sưu tập tax:clothing tại tiểu bang New York, Massachusetts và Đảo Rhode. Nếu có miễn trừ khác về thuế sản phẩm may mặc áp dụng cho khu vực pháp lý của bạn, sử dụng phương thức ghi đè thuế khác hoặc đánh dấu sản phẩm là không chịu thuế trong mục Pricing (Giá) của trang sản phẩm.

Quy tắc thuế đối với sản phẩm thuốc lá điện tử tại British Columbia

British Columbia áp dụng mức thuế PST cao hơn cho sản phẩm thuốc lá điện tử. Ngoài ra, GST được tổng hợp trên PST. Để Shopify tính thuế suất chính xác, bạn cần tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm thuốc lá điện tử hiện hành với tiêu đề tax:eliquid_vaporizers.

Để biết thêm thông tin về thuế suất PST đối với sản phẩm thuốc lá điện tử, tham khảo trang web Chính phủ British Columbia.

Trước khi bắt đầu:

Để áp dụng thông tin ghi đè chính xác, trước tiên, bạn cần thiết lập tài khoản thuế cho CanadaBritish Columbia.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
  1. Nhấp vào Create Collection (Tạo bộ sưu tập). 3. Trong Title (Tiêu đề), nhập tax:eliquid_vaporizers bằng chữ viết thường. 4. Trong mục Collection type (Loại bộ sưu tập), chọn Manual (Thủ công) 5. Để thêm sản phẩm vào bộ sưu tập, tham khảo Manual collections (Bộ sưu tập thủ công). 6. Không bắt buộc: Thay đổi tình trạng còn hàng của bộ sưu tập để ẩn bộ sưu tập khỏi mọi kênh bán hàng đang hoạt động của bạn. 7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi bạn lưu bộ sưu tập tax:eliquid_vaporizers, các loại thuế bán hàng hiện hành tự động được áp dụng và số tiền thuế chính xác sẽ được thu đối với sản phẩm trong bộ sưu tập đó.

Chỉ sử dụng bộ sưu tập tax:eliquid_vaporizers đối với tỉnh British Columbia.

Đặt thuế suất 0% cho hầu hết sản phẩm

Nếu hầu hết hoặc tất cả sản phẩm được miễn thuế bán hàng và bạn đang ở quốc gia có cả thuế liên bang và thuế vùng, bạn có thể ghi đè thuế mặc định là 0% trong mục Base taxes (Thuế cơ sở).

Tuy nhiên, đối với sản phẩm chịu thuế, bạn cần thêm các sản phẩm đó vào bộ sưu tập, sau đó tạo thông tin ghi đè về thuế cho bộ sưu tập đó. Trong trường hợp này, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế) và nhấp vào tên quốc gia. Trong mục Base taxes (Thuế cơ sở), xác định rằng thuế suất vùng được thêm vào thuế liên bang 0%. Sau đó, khi tạo thông tin ghi đè về thuế cho bộ sưu tập, bạn có thể chỉ định rằng mình đang ghi đè mức thuế đối với quốc gia hoặc vùng trong hộp thoại Add Tax Override for country (Thêm Thông tin ghi đè về thuế đối với quốc gia).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí