Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế

Thuế được tính tự động trong Shopify, nhưng bạn có thể ghi đè lên thuế suất này để kiểm soát hiệu quả hơn các khoản thuế bạn thu. Sử dụng thông tin ghi đè nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • kiểm soát mức thuế bạn thu đối với một sản phẩm cụ thể
 • xử lý các trường hợp ngoại lệ và miễn thuế
 • chỉ định thuế suất duy nhất đối với nơi nhận hàng
 • chỉ định thuế suất duy nhất cho khách hàng được miễn thuế.

Ví dụ: Bạn có thể chỉ định thông tin ghi đè đối với trường hợp miễn thuế tiểu bang tại Hoa Kỳ, miễn thuế tỉnh tại Canada hoặc miễn thuế GTGT tại Liên minh Châu Âu hoặc Vương Quốc Anh.

Thông tin ghi đè áp dụng cho bán hàng trực tuyến và bán hàng trên Shopify POS.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế, hãy tạo bộ sưu tập thủ công cho sản phẩm được miễn thuế rồi áp dụng thông tin ghi đè cho bộ sưu tập đó.

Nếu không cần tính thuế bán hàng, bạn có thể tạo thông tin ghi đè và đặt thuế suất thành 0%. Luôn kiểm tra với cơ quan thuế địa phương để đảm bảo bạn đang thu thuế suất chính xác từ khách hàng.

Thiết lập miễn thuế bán hàng cho sản phẩm

Nếu chỉ có một vài sản phẩm được miễn thuế, bạn có thể ngăn áp dụng các khoản thuế cho từng sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm, sau đó, nhấp vào tên sản phẩm.

 2. Trong mục Pricing (Định giá), bỏ chọn Charge taxes on this product (Thu thuế sản phẩm này).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo bộ sưu tập thủ công gồm các sản phẩm cần ghi đè thuế

Nếu bạn có nhóm sản phẩm đều cần thông tin ghi đè thuế giống nhau, bạn có thể tạo bộ sưu tập chứa sản phẩm rồi áp dụng thông tin ghi đè cho bộ sưu tập đó.

Bạn có thể ẩn các bộ sưu tập ghi đè thuế để không hiển thị bộ sưu tập cho khách hàng. Sau khi áp dụng thông tin ghi đè thuế cho bộ sưu tập, mọi sản phẩm bạn thêm vào bộ sưu tập sẽ được miễn thuế ở mọi nơi trong cửa hàng, cho dù có ẩn bộ sưu tập đó hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập, rồi nhập tên cho bộ sưu tập.

 3. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công

 4. Nếu bạn muốn ẩn bộ sưu tập khỏi các kênh bán hàng đang hoạt động, nhấp vào Quản lý trong mục Trạng thái hiển thị của bộ sưu tập để bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên kênh bán hàng. Tìm hiểu thêm về tình trạng còn hàng tại kênh bán hàng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

 6. Trong mục Sản phẩm, nhấp vào Duyệt xem.

 7. Chọn sản phẩm bạn muốn thêm vào bộ sưu tập rồi nhấp vào Đã xong.

Sau khi thêm tất cả sản phẩm cần ghi đè thuế vào bộ sưu tập, bạn có thể áp dụng thông ghi đè thuế cho bộ sưu tập.

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là các nhãn được gán cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập sản phẩm. Đối với thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Hoa Kỳ, các danh mục này cho biết nghĩa vụ thuế và khoản miễn thuế áp dụng cho khách hàng khi khách hàng mua các sản phẩm cụ thể đó.

Sử dụng danh mục sản phẩm sẽ giúp tăng độ chính xác trong tính toán thuế ở Hoa Kỳ và giảm nhu cầu ghi đè thuế. Danh mục sản phẩm được chọn từ Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify, một danh sách được chuẩn hóa và thiết lập sẵn. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Danh mục sản phẩm.

Nếu bạn đặt danh mục sản phẩm cho sản phẩm có ghi đè tại chỗ, ghi đè sẽ có thứ tự ưu tiên hơn tính toán thuế theo danh mục sản phẩm. Cân nhắc xóa mọi thông tin ghi đè thuế sản phẩm xung đột với danh mục sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nắm được các quy tắc thuế không được tính theo danh mục sản phẩm, hãy giữ lại thông tin ghi đè thuế sản phẩm.

Ghi đè thuế trên bộ sưu tập hoặc trên phí vận chuyển

Bạn có thể chỉ định thuế suất duy nhất cho bộ sưu tập sản phẩm hoặc trên phí vận chuyển.

Giá trị phần trăm bạn nhập là số tiền sẽ thu được. Đây không phải là số tiền được miễn trừ.

Các bước thực hiện:

Thiết lập khách hàng được miễn thuế

Trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify, bạn có thể đặt một khách hàng thành được miễn thuế hoàn toàn.

Khách hàng được miễn thuế sẽ không bị tính thuế gì khi hoàn tất thanh toán. Những khách hàng này cần thanh toán bằng địa chỉ email giống với địa chỉ được liệt kê trong tài khoản khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Tìm khách hàng bạn muốn miễn trừ tất cả các loại thuế, sau đó, nhấp vào tên của họ.

 3. Trong mục Tax settings (Cài đặt thuế), nhấp vào Manage (Quản lý).

 4. Bỏ chọn Collect tax (Thu thuế).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Miễn thuế tích hợp

Shopify đã tích hợp thông tin ghi đè về thuế cho hai trường hợp cụ thể:

 • Thương nhân Hoa Kỳ bán sản phẩm may mặc tại New York, New Jersey, Massachusetts và Đảo Rhode
 • Thương nhân Canada bán sản phẩm thuốc lá điện tử tại British Columbia và Saskatchewan

Quy tắc thuế đối với sản phẩm may mặc tại các tiểu bang của Hoa Kỳ

Các tiểu bang sau đây miễn thuế đối với một số sản phẩm may mặc:

 • New York: Tại một số khu vực pháp lý, sản phẩm quần áo, sản phẩm giày dép và mặt hàng được sử dụng để sửa chữa các sản phẩm quần áo có đơn giá dưới 110 USD được miễn thuế bán hàng của tiểu bang. Ví dụ, nếu hai mặt hàng có tổng giá trị 200 USD thì cả hai đều được miễn thuế bán hàng, nhưng một mặt hàng có đơn giá 110 USD sẽ phải chịu thuế bán hàng. Quy định miễn thuế này cũng áp dụng đối với thuế suất địa phương của các khu vực pháp lý sau:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (trừ thành phố Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Hạt Dutchess
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Đảo Staten
  • Tioga
 • New Jersey: Hầu hết sản phẩm quần áo và giày dép đều được miễn thuế bán hàng tiểu bang. Không có giới hạn giá đối với khoản miễn trừ này.

 • Massachusetts: Sản phẩm may mặc có giá dưới 175 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang và sản phẩm may mặc có giá trên 175 USD sẽ chỉ thu thuế đối với số tiền mà giá sản phẩm vượt quá 175 USD. Ví dụ: Một mặt hàng may mặc có giá 200 USD sẽ bị tính thuế đới với 25 USD vì 175 USD đầu tiên không phải chịu thuế.

 • Đảo Rhode: Sản phẩm may mặc và giày dép có đơn giá 250 USD trở xuống được miễn thuế bán hàng tiểu bang và chỉ số tiền vượt quá 250 USD phải chịu thuế bán hàng. Ví dụ: Nếu một bộ âu phục có giá 275 USD thì thuế chỉ áp dụng cho 25 USD.

Để Shopify tính thuế suất chính xác, phải thiết lập cửa hàng để thu thuế bán hàng tại tiểu bang và bạn cần tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm may mặc hiện hành với tiêu đề tax:clothing.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập.

 3. Trong mục Tiêu đề, nhập tax:clothing bằng chữ viết thường.

 4. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công

 5. Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công.

 6. Không bắt buộc: Để ẩn bộ sưu tập khỏi bất các kênh bán hàng đang hoạt động, hãy thay đổi trạng thái sẵn sàng của bộ sưu tập.

 7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi bạn lưu bộ sưu tập tax:clothing, quy tắc hiện hành đối với sản phẩm may mặc sẽ tự động được áp dụng và số tiền thuế chính xác sẽ được thu đối với sản phẩm trong bộ sưu tập đó.

Chỉ sử dụng bộ sưu tập tax:clothing tại tiểu bang New York, Massachusetts và Đảo Rhode. Nếu có miễn trừ khác về thuế sản phẩm may mặc áp dụng cho khu vực pháp lý của bạn, sử dụng phương thức ghi đè thuế khác hoặc đánh dấu sản phẩm là không chịu thuế trong mục Giá của trang sản phẩm.

Quy tắc thuế đối với sản phẩm thuốc lá điện tử tại British Columbia

British Columbia áp mức thuế PST cao hơn đối với sản phẩm thuốc lá điện tử. Ngoài ra, GST cũng được cộng gộp vào PST. Để Shopify tính thuế suất chính xác, bạn cần tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm thuốc lá điện tử phải chịu thuế với tiêu đề tax:eliquid_vaporizers.

Để biết thêm thông tin về thuế suất PST đối với sản phẩm thuốc lá điện tử, tham khảo trang web Chính phủ British Columbia.

Trước khi bắt đầu

Để áp dụng thông tin ghi đè chính xác, trước tiên, bạn cần thiết lập tài khoản thuế cho CanadaBritish Columbia.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập.

 3. Trong mục Tiêu đề, nhập tax:eliquid_vaporizers bằng chữ viết thường.

 4. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công

 5. Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công.

 6. Không bắt buộc: Để ẩn bộ sưu tập khỏi bất các kênh bán hàng đang hoạt động, hãy thay đổi trạng thái sẵn sàng của bộ sưu tập.

 7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi bạn lưu bộ sưu tập tax:eliquid_vaporizers, các loại thuế bán hàng hiện hành tự động được áp dụng và số tiền thuế chính xác sẽ được thu đối với sản phẩm trong bộ sưu tập đó.

Quy tắc thuế đối với sản phẩm thuốc lá điện tử của Saskatchewan

Saskatchewan áp dụng Thuế sản phẩm thuốc lá điện tử hoặc VPT, cho sản phẩm thuốc lá điện tử. Để Shopify tính thuế suất chính xác, bạn cần tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm thuốc lá điện tử phải chịu thuế với tiêu đề tax:eliquid_vaporizers.

Để biết thêm thông tin về thuế suất VPT đối với sản phẩm thuốc lá điện tử, tham khảo trang web Chính phủ Saskatchewan.

Trước khi bắt đầu

Để áp dụng thông tin ghi đè chính xác, trước tiên, bạn cần thiết lập tài khoản thuế cho CanadaSaskatchewan.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập.

 3. Trong mục Tiêu đề, nhập tax:eliquid_vaporizers bằng chữ viết thường.

 4. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công

 5. Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công.

 6. Không bắt buộc: Để ẩn bộ sưu tập khỏi bất các kênh bán hàng đang hoạt động, hãy thay đổi trạng thái sẵn sàng của bộ sưu tập.

 7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi lưu bộ sưu tập tax:eliquid_vaporizers, các sản phẩm trong bộ sưu tập còn bị thu thuế PST mà thay bằng thuế VST.

Đặt thuế suất 0% cho hầu hết sản phẩm

Nếu hầu hết hoặc tất cả sản phẩm được miễn thuế bán hàng và bạn đang ở quốc gia có cả thuế liên bang và thuế vùng, bạn có thể ghi đè thuế mặc định là 0% trong mục Thuế cơ sở.

Tuy nhiên, đối với sản phẩm chịu thuế, bạn cần thêm các sản phẩm đó vào bộ sưu tập, sau đó tạo thông tin ghi đè về thuế cho bộ sưu tập đó.

Các bước thực hiện

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí