Thuế tại Nhật Bản

Thiết lập thuế cho các cửa hàng có trụ sở tại Nhật Bản

Nhật Bản sử dụng thuế dựa trên địa điểm, nghĩa là thuế được tính theo địa chỉ của bạn và địa chỉ của khách hàng. Bạn không bắt buộc phải nhập mã số đăng ký thuế để tính thuế cho khách hàng, nhưng có thể bạn sẽ phải thiết lập thuế suất thủ công.

Kích hoạt giá đã bao gồm thuế

Tại Nhật Bản, thương nhân phải sử dụng giá đã bao gồm thuế. Đối với thương nhân mới, giá sản phẩm sẽ mặc định bao gồm thuế. Nếu bạn chưa bán hàng với giá đã bao gồm thuế, hãy kích hoạt cài đặt Bao gồm thuế bán hàng trong giá sản phẩm và phí vận chuyển trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Chọn Bao gồm thuế bán hàng trong giá sản phẩm và phí vận chuyển.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi kích hoạt cài đặt này, giá trong cửa hàng của bạn sẽ bao gồm thuế. Giá niêm yết của sản phẩm là số tiền khách hàng sẽ thanh toán và phần thuế của giá được tính bằng công thức Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Tìm hiểu thêm về cách thêm thuế vào giá sản phẩm.

Thay đổi giá sản phẩm

Nếu bạn đã đặt giá sản phẩm không bao gồm thuế và cần thay đổi thành giá đã bao gồm thuế, hãy làm theo một trong những cách sau:

 1. Thay đổi giá thủ công.

  1. Tính giá sản phẩm sau khi đã thêm thuế.
  2. Kích hoạt giá đã bao gồm thuế trên trang quản trị Shopify.
  3. Thay đổi giá sản phẩm thành giá đã bao gồm thuế. Bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt để thay đổi tất cả sản phẩm cùng một lúc hoặc cập nhật giá sản phẩm bằng cách tải lên tệp CSV của sản phẩm.
 2. Thay đổi giá bằng ứng dụng chỉnh sửa giá hàng loạt. Chúng tôi xin đề xuất ứng dụng CustomEdit.

Sử dụng CustomEdit

CustomEdit là ứng dụng thay đổi giá sản phẩm theo tỷ lệ phần trăm cụ thể. Bạn có thể chọn thay đổi tất cả sản phẩm hoặc các sản phẩm đã chọn và chọn xem bạn muốn thay đổi có hiệu lực ngay hay vào một thời điểm đã đặt trước.

Các bước thực hiện

 1. Thêm ứng dụng CustomEdit vào cửa hàng từ cửa hàng ứng dụng.
 2. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > CustomEdit.
 3. Trong trường Sửa giá, nhập giá trị tỷ lệ áp dụng cho sản phẩm của bạn. Giá trị này sẽ mặc định được đặt thành 10%.
 4. Đặt giá trị làm tròn giá. Giá trị này cho biết kết quả sẽ làm tròn đến bao nhiêu dấu thập phân, với 0 làm tròn đến giá trị gần nhất. Giá trị này sẽ mặc định được đặt thành 2.
 5. Không bắt buộc: Để lọc bộ sưu tập cụ thể cần thay đổi, nhấp vào Tải bộ sưu tập. Để lọc sản phẩm cụ thể, nhấp vào Tải mặt hàng.
 6. Kiểm tra sản phẩm bạn muốn thay đổi,
 7. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để thay đổi ngay lập tức tất cả sản phẩm đang được hiển thị, nhấp vào Save All (Lưu tất cả) rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).
  • Để thay đổi tất cả sản phẩm đang được hiển thị sau, nhấp vào Save all later (Lưu tất cả sau), chọn ngày và giờ rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).
  • Để thay đổi ngay lập tức các sản phẩm cụ thể, chọn sản phẩm bạn muốn thay đổi, nhấp vào Save selected (Lưu mục đã chọn) rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).
  • Để thay đổi các sản phẩm cụ thể sau, chọn sản phẩm bạn muốn thay đổi, nhấp vào Save later (Lưu sau), chọn ngày và giờ rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Sẽ mất một lúc để cập nhật sản phẩm, tùy theo số lượng bạn đã chọn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí