Thuế tại Hoa Kỳ

Shopify hỗ trợ tự động thu thuế bán hàng, nhưng không hỗ trợ nộp hoặc chuyển thuế giúp bạn. Bạn có thể làm theo hướng dẫn này để xác định địa điểm mà bạn có thể phải chịu trách nhiệm thu thuế tại Hoa Kỳ. Sau khi biết địa điểm bạn phải chịu thuế, bạn có thể định cấu hình cửa hàng của mình để thu thuế sao cho phù hợp.

Nếu bạn cần thông tin về biểu mẫu 1099-K và bạn sử dụng Shopify Payments, hãy tham khảo Báo cáo thuế.

Xác định nghĩa vụ thuế

Trước khi thiết lập thuế tại Hoa Kỳ, bạn cần xác định nghĩa vụ thuế của mình , tức là bạn có phải thu thuế khách hàng và nộp thuế cho cơ quan thuế tiểu bang hay không.

Nếu là thương nhân tại Hoa Kỳ, bạn có thể phải chịu thuế tại tiểu bang của mình do có mối quan hệ thực tế. Nếu thường xuyên bán sản phẩm cho khách hàng tại một tiểu bang cụ thể, bạn có thể phải chịu thuế tại tiểu bang đó do có mối quan hệ kinh tế, dù bạn có trụ sở tại Hoa Kỳ hay không.

Tại Hoa Kỳ, thuế bán hàng bạn cần tính bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố:

 • Địa điểm gửi hàng của sản phẩm
 • Địa điểm vận chuyển sản phẩm đến
 • Nơi bạn đăng ký thu thuế
 • Khả năng chịu thuế của mặt hàng
 • Miễn thuế cho người mua

Mối liên hệ

Mối quan hệ hoặc mối liên hệ giữa cửa hàng của bạn và tiểu bang Hoa Kỳ sẽ xác định việc bạn có phải chịu thuế tại tiểu bang đó hay không. Mối quan hệ có thể là mối quan hệ thực tế hoặc mối quan hệ kinh tế.

Mối quan hệ thực tế

Thông thường, mối quan hệ thực tế hình thành khi bạn hiện diện tại tiểu bang, ví dụ như cửa hàng, nhà kho hoặc nhân viên. Một số tiểu bang có định nghĩa rộng hơn về mối quan hệ thực tế và có thể bao gồm bất kỳ yếu tố nào sau đây:

 • lời chào hàng
 • dịch vụ hoàn tất đơn hàng
 • sự hiện diện của hàng trong kho

Nếu bạn không chắc chắn liệu các hoạt động bên ngoài tiểu bang của mình có phải là mối quan hệ thực tế hay không, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Mối quan hệ kinh tế

Mối quan hệ kinh tế xảy ra khi bạn vượt quá ngưỡng bán hàng nhất định đối với khách hàng ở một tiểu bang cụ thể.

Vào tháng 6 năm 2018, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết rằng các tiểu bang có thể yêu cầu người bán hàng trực tuyến thu thuế bán hàng dựa trên số lượng hoặc giá trị giao dịch vào tiểu bang, còn được gọi là mối quan hệ kinh tế. Để biết thông tin về ảnh hưởng của luật này đối với doanh nghiệp, hãy tham khảo bài viết blog Shopify Thuế bán hàng trực tuyến: Hướng dẫn về mối quan hệ kinh tế và thương mại điện tử.

Mỗi tiểu bang sẽ có ngưỡng doanh số khác nhau để xác định xem bạn có mối quan hệ hay không. Hãy tham khảo bảng tham chiếu thuế tiểu bang để xác định xem doanh số của bạn tại một tiểu bang có tạo nên mối quan hệ kinh tế hay không. Nếu bạn nghĩ mình có thể có mối quan hệ kinh tế tại tiểu bang nào đó, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Sản phẩm kỹ thuật số

Sản phẩm kỹ thuật số là sản phẩm mà khách hàng tải xuống và không có thành phần hiện vật nào cần vận chuyển. Một số tiểu bang tính cả sản phẩm kỹ thuật số vào mục đích xác định mối quan hệ kinh tế, trong khi những tiểu bang khác thì không. Bảng tham chiếu thuế tiểu bang sẽ cung cấp thông tin theo từng tiểu bang về việc có tính sản phẩm kỹ thuật số vào mối quan hệ hay không.

Sàn giao dịch

Thị trường là trang web mà nhiều người bán cung cấp sản phẩm. Một số tiểu bang tính cả doanh số từ các thị trường để xác định mối quan hệ kinh tế, trong khi những tiểu bang khác thì không. Bảng tham chiếu thuế tiểu bang cung cấp thông tin theo từng tiểu bang về việc có tính thị trường vào mối quan hệ hay không.

Dưới đây là những thị trường có thể được tính khi xác định mối quan hệ kinh tế, tùy thuộc vào luật tiểu bang:

Danh sách thị trường
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon của Codisto Amazon của CedCommerce

Bán hàng trung gian

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng phương thức bán hàng trung gian để cung cấp sản phẩm cho khách hàng, thực chất là bạn đang mua sản phẩm từ nhà cung cấp khác và khách hàng mua sản phẩm đó từ bạn. Việc bạn có thu thuế hay không còn phụ thuộc vào địa điểm của khách hàng cũng như địa điểm mà bạn và nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trung gian có mối quan hệ. Hãy xem xét các trường hợp sau và xác định trường hợp áp dụng cho doanh nghiệp của bạn:

 • Nếu cả bạn và nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trung gian đều không có mối quan hệ tại tiểu bang của khách hàng, bạn không có nghĩa vụ thu thuế. Khách hàng có thể phải trả thuế sử dụng cho tiểu bang nhận hàng để mua hàng.
 • Nếu bạn không có mối quan hệ tại tiểu bang của khách hàng nhưng nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trung gian thì có, nhà cung cấp có thể yêu cầu bạn cung cấp chứng chỉ bán lại hoặc tính thuế phù hợp cho bạn.
 • Nếu bạn có mối quan hệ tại tiểu bang của khách hàng nhưng nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trung gian thì không, bạn có nghĩa vụ tính thuế cho khách hàng.
 • Nếu cả bạn và nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trung gian đều có mối quan hệ tại tiểu bang của khách hàng, nhà cung cấp có thể yêu cầu bạn cung cấp chứng chỉ bán lại hoặc tính thuế phù hợp cho bạn và bạn có nghĩa vụ tính thuế cho khách hàng.

Nếu bạn không chắc chắn về trách nhiệm của mình trong tiểu bang nào đó, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Đăng ký thuế

Sau khi xác định được địa điểm cần thu thuế ở Hoa Kỳ, bạn có thể đăng ký với cơ quan thuế tiểu bang. Mỗi tiểu bang sẽ có quyền liên hệ khác nhau và phương thức đăng ký có thể khác nhau. Bảng tham chiếu thuế tiểu bang sẽ cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan thuế theo từng tiểu bang.

Thiết lập các khoản thuế trong Shopify

Sau khi xác định được địa điểm cần thu thuế ở Hoa Kỳ, bạn có thể thiết đặt cửa hàng Shopify tự động quản lý thuế suất dùng để tính doanh thu từ thuế và thiết lập thông tin ghi đè thuế cho sản phẩm có thuế suất đặc biệt.

 • Nếu bạn mới sử dụng Shopify, tham khảo Thiết lập thuế tại Hoa Kỳ.
 • Nếu bạn đã sử dụng Shopify và cần cập nhật cài đặt, tham khảo Thuế theo đăng ký tại Hoa Kỳ. Nếu bạn không được đăng ký để thu thuế bán hàng ở bất kỳ tiểu bang nào đang được liệt kê trong cài đặt thuế, bạn có thể xóa những tiểu bang này.
 • Nếu bạn đã sử dụng Shopify và muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ thuế khác nhau hiện có tại khu vực của bạn, tham khảo Chọn Dịch vụ thuế.

Sau khi mở cửa hàng và bắt đầu bán hàng, trang Quản lý nghĩa vụ thuế có thể giúp bạn xác định địa điểm mà cửa hàng của bạn có mối quan hệ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí