Thuế tại Hoa Kỳ

Sau khi xác định được địa điểm cần thu thuế ở Hoa Kỳ, bạn có thể thiết đặt cửa hàng Shopify tự động quản lý thuế suất dùng để tính doanh thu từ thuế và thiết lập thông tin ghi đè thuế cho sản phẩm có thuế suất đặc biệt.

Shopify giúp tự động hóa việc thu thuế bán hàng, nhưng Shopify không chuyển tiền hoặc kê khai thuế giúp bạn. Khi bạn biết địa điểm bạn chịu trách nhiệm thu thuế, bạn có thể làm theo hướng dẫn này để đảm bảo bạn đã định cấu hình cửa hàng Shopify để thu đúng mức thuế suất.

Tại Hoa Kỳ, thuế bán hàng bạn cần tính có thể chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố:

  • Địa điểm gửi hàng của sản phẩm
  • Địa điểm vận chuyển sản phẩm đến
  • Nơi bạn đăng ký thu thuế
  • Khả năng chịu thuế của mặt hàng
  • Miễn thuế cho người mua

Đối với hầu hết thương nhân, những cân nhắc quan trọng nhất là nơi họ có nghĩa vụ đăng ký thu thuế và nơi họ vận chuyển đi và vận chuyển đến. Để tìm hiểu thêm về đăng ký thuế, tham khảo Mối liên hệ và để biết thêm thông tin về ảnh hưởng của vận chuyển đối với thuế suất, tham khảo Truy nguồn thu thuế.

Nếu bạn cần thông tin về biểu mẫu 1099-K và bạn sử dụng Shopify Payments, hãy tham khảo Báo cáo thuế.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí