Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ không thu thuế bán hàng liên bang. Thay vào đó, thuế bán hàng được tính theo tiểu bang, hạt và thành phố, tùy thuộc vào mối quan hệ thực tế hoặc mối quan hệ kinh tế. Trang này là hướng dẫn chung đối với thuế bán hàng tại Hoa Kỳ và không thay thế bất kỳ thông tin hoặc quy định chính thức nào của chính phủ. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thuế, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế.

Nếu bạn xác định rằng cần thu thuế bán hàng tại một hoặc nhiều tiểu bang, bạn cần liên hệ với từng cơ quan liên quan và đăng ký với họ. Quy trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh, nơi bán hàng và theo yêu cầu của từng chính quyền.

Xác định nghĩa vụ thuế

Việc bạn có cần thu thuế bán hàng hay không sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ, tức mối liên hệ giữa doanh nghiệp và tiểu bang. Nếu có mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, có thể bạn sẽ cần đăng ký với tiểu bang và thu thuế bán hàng tại tiểu bang đó. Mối quan hệ có thể mang tính chất thực tế hoặc kinh tế.

Nếu bạn không chắc chắn mình có mối quan hệ ở đâu và sử dụng Shopify Tax làm dịch vụ thuế thì bạn có thể tham khảo trang Quản lý nghĩa vụ thuế trong trang quản trị Shopify để biết thêm thông tin về các tiểu bang mà bạn có thể chịu trách nhiệm thuế.

Quy tắc dành cho người bán từ xa

Người bán từ xa là thương nhân không có địa điểm thực tế tại tiểu bang cụ thể nhưng có mối liên hệ kinh tế tại đó. Hầu hết các tiểu bang đều có quy định để định nghĩa người bán từ xa. Nếu không chắc việc bán hàng ở một tiểu bang cụ thể có tạo mối liên hệ kinh tế cho bạn hay không, bạn nên tham khảo ý kiến của cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế.

Tìm thông tin cần thiết để đăng ký thuế

Sau khi xác định trách nhiệm pháp lý của bạn tại một tiểu bang cụ thể, bạn có thể bắt đầu quá trình đăng ký với tiểu bang đó. Mặc dù hầu hết các tiểu bang yêu cầu thông tin chung giống nhau, danh sách này có thể không phản ánh được một số tiểu bang. Để biết thêm thông tin về yêu cầu của một tiểu bang cụ thể, tham khảo trang web thuế của tiểu bang. Liên kết đến trang web của từng tiểu bang có trong Tài liệu tham khảo về thuế tiểu bang.

Sau đây là một số thông tin chi tiết có thể bạn sẽ cần khi đăng ký và nơi tìm kiếm những thông tin đó.

Nơi tìm thông tin bạn có thể cần để đăng ký thu và nộp thuế.
Loại thông tin Chi tiết
Loại thực thể Loại thực thể đối với doanh nghiệp của bạn không được lưu trữ trong Shopify. Bạn nên đưa thông tin này vào giấy tờ của doanh nghiệp.
Tên doanh nghiệp (Tên pháp lý) Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chi tiết cửa hàng > Thông tin thanh toán > Tên đăng ký kinh doanh.
Tên thương mại (DBA) DBA của doanh nghiệp không được lưu trữ trong Shopify. Bạn nên đưa thông tin này vào giấy tờ của doanh nghiệp.
Địa chỉ vị trí doanh nghiệp Bạn nên đưa thông tin này vào giấy tờ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn đã thêm địa chỉ doanh nghiệp vào các địa điểm của cửa hàng thì trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Địa điểm.
Địa chỉ gửi thư Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chi tiết cửa hàng > Thông tin thanh toán > Địa chỉ doanh nghiệp.
Số điện thoại doanh nghiệp Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chi tiết cửa hàng > Hồ sơ > Số điện thoại cửa hàng.
Ngày bán đầu tiên/Ngày chịu thuế Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu > Hoa Kỳ. Trong mục Quản lý nghĩa vụ thuế, nhấp vào Hiển thị tất cả nghĩa vụ.
Người liên hệ Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Người dùng và quyền để tìm thông tin của chủ sở hữu tài khoản. Chủ sở hữu tài khoản có thể không phải là Người liên hệ chính thức nên bạn phải xác minh những thông tin này.
Số điện thoại người liên hệ Số điện thoại của người liên hệ không được lưu trữ trong Shopify. Để tìm thông tin này, xem phần chi tiết tài khoản người dùng hoặc giấy tờ của doanh nghiệp.
Địa chỉ email người liên hệ Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Người dùng và quyền để tìm địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản. Chủ sở hữu tài khoản có thể không phải là Người liên hệ chính thức nên bạn phải xác minh những thông tin này.
ID thương nhân, ID tài khoản thương nhân hoặc Tài khoản bên xử lý thẻ thương nhân Thông tin này không được lưu trữ trong Shopify. Nếu cần cung cấp một trong những mã nhận dạng này cho bên thứ ba thì bạn có thể sử dụng ID cửa hàng để thay thế. Để nhận ID cửa hàng, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tốt nhất là bạn nên xác nhận những thông tin chi tiết trên bằng cách kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp, giấy tờ pháp lý và thông tin thuế. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về thông tin chi tiết, tham khảo ý kiến nhân viên kế toán hoặc chuyên gia về thuế.

Hết hạn nghĩa vụ thuế

Việc giảm xuống thấp hơn ngưỡng của mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, dù là quan hệ thực tế hay kinh tế, cũng chưa chắc sẽ chấm dứt trách nhiệm thuế ngay lập tức. Một số tiểu bang có chính sách thuế dựa trên quan niệm rằng hành vi đã tạo mối quan hệ, ví dụ như của nhân viên quảng cáo hoặc bán hàng, sẽ tiếp tục tạo ra doanh số trong một thời gian sau khi hành vi đó dừng lại. Quan niệm này được gọi là mối quan hệ kéo theo hoặc mối quan hệ còn lại. Các quy tắc thuế của mối quan hệ kéo theo khác nhau tùy từng tiểu bang. Ví dụ: Tại một tiểu bang, thương nhân có nghĩa vụ thuế đối với quý mà thương nhân đó ngừng mối quan hệ và quý tiếp theo. Trường hợp khác, thương nhân có nghĩa vụ thuế trong 12 tháng sau khi thương nhân đó ngừng mối quan hệ. Nếu bạn cho rằng mình không còn mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên gia về thuế trước khi dừng tính thuế cho khách hàng tại đó.

Nguồn thuế

Giao dịch bán hàng thường được phân thành hai loại, giao dịch bán hàng giữa các tiểu bang và giao dịch bán hàng trong tiểu bang. Giao dịch bán hàng giữa các tiểu bang là khi nơi gửi sản phẩm và địa điểm của khách hàng nằm ở các tiểu bang khác nhau. Giao dịch bán hàng trong tiểu bang là khi nơi gửi sản phẩm và địa điểm của khách hàng nằm ở cùng một tiểu bang. Thông thường, các giao dịch bán hàng bị đánh thuế tại tiểu bang nơi nhận của giao dịch bán.

Quy tắc nguồn thuế thường ảnh hưởng đến thuế bán hàng bằng cách xác định thuế suất được tính cho khách hàng. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, giao dịch bán hàng giữa các tiểu bang được tính thuế suất tại thành phố nơi gửi sản phẩm đến, hay còn gọi là tiểu bang nơi nhận. Giao dịch bán hàng trong tiểu bang có thể được tính thuế suất tại thành phố nơi sản phẩm được gửi đến, thuế suất tại thành phố nơi gửi sản phẩm, một số địa điểm khác của người bán trong phạm vi tiểu bang, hoặc kết hợp các yếu tố này. Đây được gọi là tiểu bang nơi gửi.

Dù trong trường hợp nào, nếu bạn không có mối quan hệ tại tiểu bang nơi bạn gửi sản phẩm đến thì thông thường, bạn không cần phải thu thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng.

Tiểu bang nhận

Tại tiểu bang nơi nhận, quy tắc chung là thuế bán hàng bạn thu phụ thuộc vào địa chỉ của khách hàng.

 • Nếu bạn không có mối liên hệ tại tiểu bang của địa chỉ gửi hàng, bạn sẽ không bị tính thuế.

 • Nếu bạn có mối quan hệ tại tiểu bang của địa chỉ giao hàng và bạn đã đăng ký thu thuế tại đó thì địa điểm của khách hàng sẽ được dùng để xác định thuế.

Tiểu bang gửi

Tại tiểu bang nơi gửi, quy tắc chung là thuế bán hàng bạn thu phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với địa điểm, địa điểm nơi gửi sản phẩm hoặc địa điểm diễn ra hoạt động bán hàng khác.

 • Nếu bạn không có mối liên hệ tại tiểu bang của địa chỉ gửi hàng, bạn sẽ không bị tính thuế.

 • Nếu bạn có mối quan hệ thực tế tại tiểu bang của địa chỉ giao hàng và đã đăng ký thu thuế tại đó thì địa điểm của mối quan hệ có thể được dùng để xác định thuế. Nếu bạn có mối quan hệ kinh tế nhưng không có địa điểm thực tế thì địa điểm của khách hàng có thể được dùng để xác định thuế.

Trạng thái kết hợp

Một số tiểu bang như California sử dụng quy tắc thuế kết hợp, trong đó kết hợp các quy tắc nơi nhận và nơi gửi để xác định thuế suất.

Tiểu bang sử dụng luật thông báo và báo cáo

Một số tiểu bang thông qua luật thông báo và báo cáo thuế để đảm bảo khách hàng thanh toán thuế sử dụng. Thuế sử dụng là thuế bán hàng đối với giao dịch mua hàng thực hiện ngoài tiểu bang cư trú của khách hàng mà chưa trả thuế cho tiểu bang bán hàng. Nếu bạn không có mối quan hệ tại những tiểu bang này nhưng bán cho khách hàng ở đó, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả thuế sử dụng cho tiểu bang, thay vì trả thuế bán hàng cho bạn.

Mỗi tiểu bang sử dụng luật thông báo và báo cáo thuế có các quy định khác nhau, nhưng nhìn chung, nếu doanh số bán cho khách hàng ở một tiểu bang khác vượt qua ngưỡng nhất định thì bạn có thể sẽ phải thực hiện những điều sau:

 • Tạo thông báo trong cửa hàng cho biết khách hàng có thể phải thanh toán thuế sử dụng.
 • Tạo thông báo trong quá trình thanh toán cho biết khách hàng có thể phải thanh toán thuế sử dụng.
 • Gửi thông báo thường niên đến khách hàng chi tiêu trên một số tiền nhất định tại cửa hàng, nhắc họ rằng họ phải nộp thuế sử dụng.
 • Gửi thông báo thường niên đến tiểu bang, báo cáo thông tin về khách hàng phải nộp thuế sử dụng.

Các quy tắc thông báo và báo cáo thuế khác nhau tùy từng tiểu bang. Vì các yêu cầu và ngưỡng khác nhau tùy từng tiểu bang, bạn nên tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương để đảm bảo rằng bạn tuân thủ đúng luật về thông báo và báo cáo.

Mạng lưới giao hàng Shopify

Shopify Fulfillment Network (SFN) là ứng dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn có thể dùng để tích hợp với dịch vụ lưu kho hàng hóa và xử lý đơn hàng. Để cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng này, Shopify đã hợp tác với Flexport. Sau đó, hàng trong kho của bạn sẽ được phân phối khắp mạng lưới các trung tâm thực hiện để vận chuyển đến khách hàng. Do các trung tâm thực hiện đơn hàng có thể được tính là có mối quan hệ thực tế, bạn có thể sẽ phải chịu thuế tại các tiểu bang có trung tâm thực hiện đơn hàng của SFN.

Thương nhân sử dụng SFN có thể có mối quan hệ thực tế tại các tiểu bang sau:

Danh sách này không bao gồm tất cả. Vì định nghĩa về mối quan hệ thực tế khác nhau tùy từng tiểu bang, bạn nên tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương để đảm bảo bạn tính thuế và nộp thuế chính xác.

Tài liệu tham khảo về thuế tiểu bang

Có năm tiểu bang không áp thuế bán hàng trên toàn tiểu bang: Alaska, Delaware, Montana, New HampshireOregon. Mặc dù không phải thu bất kỳ khoản thuế bán hàng nào của tiểu bang, bạn vẫn có thể cần thu thuế của thành phố.

Bạn có thể tham khảo bảng này để biết thêm thông tin về các tiểu bang riêng lẻ, bao gồm quy tắc thuế đặc biệt, thông tin về nghĩa vụ thuế tiểu bang và khoảng thời gian của dữ liệu bán hàng được xem xét khi tính toán nghĩa vụ.

Bạn không cần đăng ký với tất cả các cơ quan này, chỉ những cơ quan nào có thẩm quyền đối với việc kinh doanh của bạn.

Danh sách tiểu bang
Alabama Alaska Arizona Arkansas California
Colorado Connecticut Delaware Quận Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York Bắc Carolina Bắc Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Đảo Rhode Nam Carolina Nam Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington Tây Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Thông tin thuế tại Alabama.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Alabama Nơi nhận

Mặc dù được phân loại là tiểu bang nơi nhận, Alabama cũng được coi là tiểu bang tự quản. Điều này có nghĩa là một số khu vực pháp lý địa phương có thể có các quy tắc thuế và yêu cầu về đăng ký khác nhau. Nếu không có sự hiện diện thực tế tại Alabama thì bạn có thể tham gia vào chương trình thuế sử dụng giản lược cho người bán (SSUT) cho phép thu một loại thuế suất duy nhất trong một lần đăng ký trên toàn tiểu bang.

Nếu bạn không chắc chắn mình có cần đăng ký hay không hoặc có đủ điều kiện tham gia chương trình SSUT hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Alabama. Nếu bạn không chắc có phải nộp thuế tại Alabama hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Alaska

Thông tin thuế dành cho Alaska
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Alaska Nơi nhận

Mặc dù Alaska không có thuế bán hàng tiểu bang, đây cũng được coi là tiểu bang tự quản. Điều này có nghĩa là một số địa phương có thể thu mức thuế dựa trên nơi nhận nếu người bán có mối quan hệ tại tiểu bang đó. Nếu bạn cần thu thuế bán hàng tại một trong những địa phương này, bạn cần đăng ký với địa phương để thu và nộp thuế.

Bạn không cần đăng ký tại tất cả những địa phương này, chỉ cần đăng ký với những địa phương áp dụng với bạn. Nếu bạn không chắc cần đăng ký tại một địa phương cụ thể hay không, liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Nếu bạn là người bán từ xa và cần thu thuế bán hàng tại một trong những khu vực pháp lý này, bạn có thể sử dụng Mã thống nhất của Ủy ban thuế bán hàng cho người bán từ xa Alaska (ARSSTC) để đăng ký thu và nộp thuế. Nếu bạn không chắc có cần đăng ký hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Alaska không có luật về mối quan hệ kinh tế ở cấp tiểu bang nhưng một số khu vực pháp lý địa phương thì có. Yêu cầu về mối quan hệ kinh tế được thực hiện qua hệ thống đăng ký và báo cáo thuế tập trung của ARSSTC.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Alaska. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Alaska hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Arizona

Thông tin thuế tại Arizona.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Arizona Nơi gửi

Nếu bạn ở ngoài tiểu bang, bán cho khách hàng ở Arizona và có mối quan hệ tại đó, bạn có thể sẽ cần đăng ký với các địa phương nơi bạn đang bán hàng tới và thu thuế nơi nhận.

Arizona đã triển khai hệ thống đăng ký và nộp thuế duy nhất tại hầu hết các khu vực pháp lý. Người nộp thuế phải nộp và thanh toán thuế cho tất cả khu vực pháp lý đánh thuế, bao gồm thành phố Phoenix, để nộp lại cho tiểu bang.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Arizona. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Arizona hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Arkansas

Thông tin thuế tại Arkansas.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Tài chính và Hành chính Arkansas Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Arkansas. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Arkansas hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

California

Thông tin thuế tại California.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Quản lý Thuế và Phí California Kết hợp

California sử dụng kết hợp quy tắc truy nguồn theo nơi gửi và nơi nhận. Những quy tắc này chỉ ảnh hưởng đến cách báo cáo doanh số trên tờ khai thuế bán hàng và thường không ảnh hưởng đến thuế suất đã thu.

Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Khi nhập thông tin đăng ký thuế tại California, bạn có thể chọn tính thuế theo quy tắc nơi nhận hoặc quy tắc nơi gửi kết hợp. Cài đặt mặc định là Nơi nhận.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại California. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại California hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Colorado

Thông tin thuế tại Colorado.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Colorado Nơi nhận

Colorado được định nghĩa là tiểu bang tự quản. Điều này có nghĩa là một số khu vực pháp lý địa phương có thể có các quy tắc thuế và yêu cầu về đăng ký khác nhau.

Mặc dù là tiểu bang tự quản, một số địa phương ở Colorado sử dụng luật về thuế và các yêu cầu về đăng ký tương tự như tiểu bang Colorado. Điều này có nghĩa là tại những địa điểm này, bạn chỉ cần hoàn thiện một biểu mẫu đăng ký duy nhất để đăng ký thu và nộp thuế địa phương. Các địa phương khác tại Colorado có các yêu cầu đặc biệt về đăng ký và nộp thuế, trong đó người nộp thuế phải đăng ký và nộp tờ khai trực tiếp cho địa phương đó. Cuối cùng, một số địa phương tham gia vào Hệ thống thuế bán hàng và thuế sử dụng (SUTS) sẽ cho phép đăng ký và nộp thuế địa phương giản lược cho nhiều địa phương bằng một trang web.

Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Các đơn hàng bao gồm hàng hóa chịu thuế do phương tiện vận chuyển tại Colorado giao phải chịu 0,28 USD phí giao hàng bán lẻ không hoàn lại. Nếu bạn thêm phí này vào đơn hàng trong cửa hàng trực tuyến, khoản phí này sẽ xuất hiện trên trang chi tiết đơn hàng. Phí giao hàng bán lẻ được điều chỉnh hằng năm do lạm phát.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thương nhân có thể chọn giữa thu Phí giao hàng bán lẻ từ khách hàng hoặc thanh toán trực tiếp phí dưới dạng chi phí. Nếu bạn quyết định trực tiếp thanh toán phí thì khoản phí sẽ không hiển thị dưới dạng mục hàng riêng trong biên lai hoặc hợp đồng của khách hàng.

Nếu bạn không muốn thu Phí giao hàng bán lẻ từ khách hàng và không muốn thu thuế trên phí vận chuyển, bạn có thể điều chỉnh cài đặt thuế bán hàng để không bao giờ tính thuế trên phí vận chuyển và Phí giao hàng bán lẻ đối với khách hàng tại Colorado. Khi chọn tùy chọn này, bạn vẫn chịu trách nhiệm chuyển nộp những khoản phí này cho các cơ quan có thẩm quyền.

Nếu bạn muốn thu Phí giao hàng bán lẻ từ khách hàng nhưng không muốn thu thuế trên phí vận chuyển, hãy tạo ghi đè thuế trên phí vận chuyển là 0% cho riêng Colorado.

Các nhà bán lẻ có doanh số bán lẻ tại Colorado từ 500.000 USD trở xuống trong năm dương lịch trước đó sẽ được miễn nghĩa vụ thanh toán khoản phí này cho đến ngày đầu tiên của quý dương lịch sau khi doanh số bán lẻ hằng năm của nhà bán lẻ đó vượt quá 500.000 USD.

Nếu bạn không muốn thu thuế RDF, hãy thay đổi cài đặt thuế tại Colorado.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu > Hoa Kỳ.
 2. Trong mục Khu vực bạn đang thu thuế, tìm Colorado và nhấp vào ... để truy cập menu tùy chọn.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa thông tin thuế bán hàng.
 4. Nhấp vào Hiển thị tùy chọn nâng cao.
 5. Trong mục Thu thuế trên phí vận chuyển & Phí giao hàng bán lẻ, chọn Không bao giờ.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Colorado. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Colorado hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Connecticut

Thông tin thuế tại Connecticut.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Connecticut Nơi nhận Không

Nghĩa vụ thuế tại Connecticut

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Connecticut. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Connecticut hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Delaware

Thông tin thuế tại Delaware.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Trung tâm Thuế vụ Delaware Không áp dụng Không

Delaware không thu thuế bán hàng.

Quận Columbia

Thông tin thuế của Quận Columbia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Văn phòng Thuế vụ DC Nơi nhận Không

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Quận Columbia. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Quận Columbia hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Florida

Thông tin thuế dành cho Florida.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Sở Thuế Florida Nơi nhận

Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Florida. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Florida hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Georgia

Thông tin thuế dành cho Georgia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Trung tâm Thuế vụ Georgia Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Georgia. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Georgia hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Hawaii

Thông tin thuế tại Hawaii.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục thuế Tiểu bang Hawaii Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Hawaii. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Hawaii hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Tổng thuế tiêu thụ đặc biệt của Hawaii (GET) là thuế trên tổng thu nhập của doanh nghiệp tham gia vào một số hoạt động nhất định trong tiểu bang. Thuế này tương tự như thuế bán hàng, nhưng thay vì dựa vào giá bán chính thức của hàng hóa hoặc dịch vụ, thuế này dựa vào tổng thu nhập của doanh nghiệp. Thuế thu được trở thành một phần trong tổng thu nhập phải chịu thuế của người nộp thuế.

Ví dụ: Người nộp thuế bán sản phẩm với giá 100 USD và thu 4 USD tiền thuế ở mức thuế suất 4%. Tổng thu nhập của người nộp thuế hiện là 104 USD (100 X 4%). Thuế phải nộp trên tờ khai của người nộp thuế là 4,16 USD, xác định bằng cách tính thuế suất trên tổng thu nhập (104 X 4%). Do đánh thuế trên thuế, Hawaii có các quy tắc cho phép người nộp thuế cộng gộp thuế suất thu được khoản thuế này. Cụ thể, người nộp thuế có thể thu 4,166% thay vì mức thuế suất 4%, và 4,712% thay vì mức thuế suất 4,5%.

Ngoài ra, thuế GET của Hawaii được tính ở tất cả các giai đoạn sản xuất và phân phối thay vì chỉ giao dịch bán cuối cùng cho người tiêu dùng. Do đó, các doanh nghiệp phải nộp thuế trên tổng thu nhập của họ, cho dù họ đang bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho các doanh nghiệp khác dưới hình thức bán lại.

Idaho

Thông tin thuế tại Idaho.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Tiểu bang Idaho Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Idaho. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Idaho hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Illinois

Thông tin thuế tại Illinois.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Illinois Nơi gửi

Illinois tuân thủ quy tắc truy nguồn theo nơi gửi đối với các giao dịch bán trong tiểu bang. Đối với bán hàng ngoài tiểu bang, áp dụng quy tắc truy nguồn theo nơi nhận.

Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Illinois. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Illinois hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Indiana

Thông tin thuế dành cho Indiana.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Indiana Nơi nhận Không

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Indiana. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Indiana hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Iowa

Thông tin thuế tại Iowa.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Iowa Kết hợp

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Iowa. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Iowa hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Kansas

Thông tin thuế tại Kansas.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Kansas Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Kansas. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Kansas hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Kentucky

Thông tin thuế tại Kentucky
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Sở thuế vụ Kentucky Nơi nhận Không

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Kentucky. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Kentucky hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Louisiana

Thông tin thuế tại Louisiana.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Louisiana Nơi nhận

Tiểu bang Louisiana thường là tiểu bang nhận, nhưng có một số quy tắc cụ thể liên quan đến các địa phương của tiểu bang này. Các địa phương khác nhau có thể có những quy tắc khác nhau về yếu tố được coi là mối quan hệ dựa trên sự hiện diện thực tế hoặc kinh tế. Nếu bạn không chắc liệu mình có mối quan hệ ở một địa phương cụ thể nào hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương.

Lousiana có quy trình đăng ký và báo cáo giản lược cho người bán hàng từ xa. Tham khảo Sở Thuế vụ về thuế bán hàng và thuế sử dụng dành cho Người bán từ xa. Nếu bạn không chắc chắn mình có cần nộp thuế hay không, hoặc bạn có đủ điều kiện làm người bán hàng từ xa tại Louisiana hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Louisiana. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Louisiana hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Maine

Thông tin thuế tại Maine.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Maine Nơi nhận Không

Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Maine. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Maine hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Maryland

Thông tin thuế tại Maryland.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Maryland Nơi nhận Không

Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Maryland. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Maryland hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Massachusetts

Thông tin thuế tại Massachusetts.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Massachusetts Nơi nhận Không

Tại Massachusetts, sản phẩm quần áo có giá dưới 175 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang và sản phẩm quần áo có giá trên 175 USD sẽ chỉ thu thuế đối với số tiền mà giá sản phẩm vượt quá 175 USD. Ví dụ: Một mặt hàng quần áo có giá 200 USD sẽ bị tính thuế đối với 25 USD, vì 175 USD đầu tiên không phải chịu thuế. Mỗi tiểu bang có cách xác định các mặt hàng quần áo đủ điều kiện miễn trừ khác nhau. Nếu bạn không chắc chắn liệu mặt hàng bạn bán có đủ điều kiện hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế đối với các mặt hàng quần áo, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Massachusetts. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Massachusetts hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Michigan

Thông tin thuế tại Michigan.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Ngân khố Michigan Nơi nhận Không

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Michigan. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Michigan hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Minnesota

Thông tin thuế tại Minnesota.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Minnesota Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Minnesota. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Minnesota hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Mississippi

Thông tin thuế tại Mississippi.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Mississippi Nơi gửi

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Mississippi. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Mississippi hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Missouri

Thông tin thuế tại Missouri.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Missouri Nơi gửi

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Missouri. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Missouri hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Nghĩa vụ thuế tại Missouri

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số trong vòng 12 tháng qua, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Missouri. Bao gồm doanh số từ các thị trường như Amazon nhưng không bao gồm sản phẩm kỹ thuật số. Bạn có thể có mối quan hệ tại Missouri nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong vòng 12 tháng qua:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Missouri đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Missouri hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Montana

Thông tin thuế tại Montana.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Montana Không áp dụng Không

Montana không thu thuế bán hàng.

Nebraska

Thông tin thuế dành cho Nebraska
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Nebraska Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Nebraska. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Nebraska hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Nevada

Thông tin thuế tại Nevada.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Nevada Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Nevada. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Nevada hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

New Hampshire

Thông tin thuế tại New Hampshire.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Quản lý Thuế vụ New Hampshire Không áp dụng Không

New Hampshire không thu thuế bán hàng.

New Jersey

Thông tin thuế tại New Jersey.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Phòng Thuế vụ Cục Ngân khố New Jersey Nơi nhận Không

Tại New Jersey, hầu hết sản phẩm quần áo và giày dép đều được miễn thuế bán hàng tiểu bang. Để thiết lập ghi đè thuế cho những mặt hàng này, hãy tham khảo Thông tin ghi đè thuế và miễn thuế.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại New Jersey. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại New Jersey hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

New Mexico

Thông tin thuế tại New Mexico.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế và Doanh thu New Mexico Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại New Mexico. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại New Mexico hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

New York

Thông tin thuế tại New York.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế vụ và Tài chính Tiểu bang New York Nơi nhận

Tại New York, sản phẩm quần áo, sản phẩm giày dép và mặt hàng được sử dụng để sửa chữa sản phẩm quần áo có đơn giá dưới 110 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang. Ví dụ: Hai mặt hàng có tổng giá trị 200 USD thì cả hai đều được miễn thuế bán hàng, nhưng một mặt hàng có đơn giá 110 USD sẽ phải chịu thuế bán hàng. Miễn trừ này không áp dụng tại tất cả các khu vực pháp lý địa phương. Mỗi tiểu bang có cách xác định các mặt hàng quần áo đủ điều kiện miễn trừ khác nhau. Nếu bạn không chắc chắn liệu mặt hàng bạn bán có đủ điều kiện hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế cho những mặt hàng này, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế.

New York sử dụng quý để xác định nghĩa vụ thuế, khác với các khu vực pháp lý khác. Các quý tính thuế tại New York được quy định như sau:

 • Tháng 3, tháng 4 và tháng 5
 • Tháng 6, tháng 7 và tháng 8
 • Tháng 9, tháng 10 và tháng 11
 • Tháng 12, tháng 1 và tháng 2

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại New York. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại New York hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Bắc Carolina

Thông tin thuế tại Bắc Carolina.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Bắc Carolina Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Bắc Carolina. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Bắc Carolina hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Bắc Dakota

Thông tin thuế dành cho Bắc Dakota.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Văn phòng ủy viên thuế tiểu bang Bắc Dakota Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Bắc Dakota. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Bắc Dakota hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Ohio

Thông tin thuế tại Ohio.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Ohio Nơi gửi

Ohio tuân thủ quy tắc tìm nguồn thu thuế theo nơi gửi. Tuy nhiên, nếu người bán đặt trụ sở ngoài Ohio, bán cho khách hàng trong tiểu bang và có mối quan hệ kinh tế tại Ohio, họ phải thu thuế bán hàng theo nơi nhận dựa trên địa điểm của khách hàng.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Ohio. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Ohio hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Oklahoma

Thông tin thuế dành cho Oklahoma.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Oklahoma Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Oklahoma. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Oklahoma hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Oregon

Thông tin thuế tại Oregon.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Oregon Không áp dụng Không

Oregon không thu thuế bán hàng.

Pennsylvania

Thông tin thuế tại Pennsylvania.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Pennsylvania Nơi gửi

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Pennsylvania. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Pennsylvania hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Puerto Rico

Thông tin thuế của Puerto Rico.
Trang web thuế Nguồn Thuế địa phương
Bộ Tài chính Puerto Rico Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Puerto Rico. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Puerto Rico hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Đảo Rhode

Thông tin thuế tại Đảo Rhode.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Phòng Thuế vụ Tiểu bang Đảo Rhode Nơi nhận Không

Tại Đảo Rhode, sản phẩm quần áo và giày dép có đơn giá 250 USD trở xuống được miễn thuế bán hàng tiểu bang và chỉ số tiền vượt quá 250 USD phải chịu thuế bán hàng. Ví dụ: Nếu một bộ âu phục có giá 275 USD thì thuế chỉ áp dụng cho 25 USD. Mỗi tiểu bang có cách xác định các mặt hàng quần áo đủ điều kiện miễn trừ khác nhau. Nếu bạn không chắc chắn liệu mặt hàng bạn bán có đủ điều kiện hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế cho những mặt hàng này, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Đảo Rhode. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Đảo Rhode hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Nam Carolina

Thông tin thuế dành cho Nam Carolina.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Nam Carolina Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Nam Carolina. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Nam Carolina hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Nam Dakota

Thông tin thuế dành cho Nam Dakota.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Nam Dakota Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Nam Dakota. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Nam Dakota hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Tennessee

Thông tin thuế tại Tennessee.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Tennessee Nơi gửi

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Tennessee. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Tennessee hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Texas

Thông tin thuế dành cho Texas.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Kiểm soát thuế tài khoản công Texas Nơi gửi

Texas là tiểu bang nơi gửi đối với người bán hàng và có sự hiện diện thực tế tại tiểu bang. Nếu bạn có mối liên hệ tại Texas nhưng không có địa điểm thực tế ở đó thì Texas được coi là tiểu bang nơi nhận.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Texas. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Texas hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Utah

Thông tin thuế tại Utah.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Sở thuế vụ Tiểu bang Utah Nơi gửi

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Utah. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Utah hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Vermont

Thông tin thuế tại Vermont.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Vermont Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Vermont. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Vermont hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Virginia

Thông tin thuế tại Virginia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Thuế Virginia Nơi gửi

Virginia được coi là tiểu bang gửi, nhưng những người bán bên ngoài tiểu bang cần áp dụng quy tắc nơi nhận để tính thuế.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Virginia. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Virginia hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Washington

Thông tin thuế tại Washington.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Washington Nơi nhận

Washington áp dụng thuế doanh nghiệp và thuế môn bài đối với hầu hết các công ty hoạt động tại tiểu bang hoặc bán hàng vào tiểu bang. Thuế doanh nghiệp và thuế môn bài được nộp và chuyển trên cùng biểu mẫu với thuế bán hàng và thuế sử dụng tại Washington.

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Washington. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Washington hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Tây Virginia

Thông tin thuế dành cho Tây Virginia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Tây Virginia Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại West Virginia. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại West Virginia hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Wisconsin

Thông tin thuế tại Wisconsin.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Wisconsin Nơi nhận

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Wisconsin. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Wisconsin hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Wyoming

Thông tin thuế tại Wyoming.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Thuế địa phương
Cục Thuế Wyoming Nơi nhận Không

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế tại Wyoming. Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Wyoming hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí