Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ không thu thuế bán hàng liên bang. Thay vào đó, thuế bán hàng được tính theo tiểu bang, hạt và thành phố, tùy thuộc vào mối quan hệ thực tế hoặc mối quan hệ kinh tế. Trang này là hướng dẫn chung đối với thuế tại Hoa Kỳ và không thay thế bất kỳ thông tin hoặc quy định chính thức nào của chính phủ. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thuế, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế.

Nếu bạn xác định rằng cần thu thuế bán hàng tại một hoặc nhiều tiểu bang, bạn cần liên hệ với từng cơ quan liên quan và đăng ký với họ. Quy trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh, nơi bán hàng và theo yêu cầu của từng chính quyền.

Mối liên hệ

Nếu có mối quan hệ hoặc kết nối giữa doanh nghiệp và tiểu bang, bạn có thể cần nộp thuế bán hàng tại đó. Mối quan hệ có thể mang tính chất thực tế hoặc kinh tế.

Mối quan hệ thực tế

Theo truyền thống, mối quan hệ thực tế hình thành khi bạn có sự hiện diện thực tế tại tiểu bang, ví dụ như cửa hàng hoặc kho hàng. Một số tiểu bang có định nghĩa rộng hơn về mối quan hệ và có thể bao gồm bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • Lời chào hàng
 • Dịch vụ hoàn tất đơn hàng
 • Sự hiện diện của hàng trong kho
 • Sự hiện diện của nhân viên

Mối quan hệ kinh tế

Mối quan hệ kinh tế xảy ra khi bạn vượt quá ngưỡng bán hàng nhất định đối với khách hàng ở một tiểu bang cụ thể.

Vào tháng 6 năm 2018, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết rằng các tiểu bang có thể yêu cầu người bán hàng trực tuyến thu thuế bán hàng dựa trên số lượng hoặc giá trị giao dịch vào tiểu bang, còn được gọi là mối quan hệ kinh tế. Để biết thông tin về ảnh hưởng của luật này đối với doanh nghiệp, hãy tham khảo bài viết blog Shopify Thuế bán hàng trực tuyến: Hướng dẫn về mối quan hệ kinh tế và thương mại điện tử.

Ngưỡng bán hàng để xác định xem bạn có mối quan hệ hay không khác nhau đối với mỗi tiểu bang. Nếu bạn không chắc chắn liệu doanh số đối với khách hàng ở tiểu bang khác có tạo cho bạn mối quan hệ ở đó không, tham khảo ý kiến cơ quan thuế của tiểu bang hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Nguồn thuế

Tiểu bang của bạn là tiểu bang gửi hoặc tiểu bang nhận ảnh hưởng đến thuế suất bạn thu.

Tiểu bang nhận

Tại tiểu bang nhận, thuế bán hàng bạn thu dựa trên địa chỉ khách hàng.

 • Nếu bạn không có mối liên hệ tại tiểu bang của địa chỉ gửi hàng, bạn sẽ không bị tính thuế.

 • Nếu bạn có mối liên hệ tại tiểu bang của địa chỉ gửi hàng, địa điểm của khách hàng được sử dụng để tính thuế.

Tiểu bang gửi

Tại tiểu bang gửi, thuế bán hàng bạn tính dựa trên mối liên hệ tại địa điểm của bạn.

 • Nếu bạn không có mối liên hệ tại tiểu bang của địa chỉ gửi hàng, bạn sẽ không bị tính thuế.

 • Nếu bạn có mối quan hệ thực tế tại tiểu bang của địa chỉ giao hàng, thì địa điểm của mối quan hệ được sử dụng để tính thuế. Nếu bạn có mối quan hệ nhưng không có địa điểm thực tế, thì địa điểm của khách hàng được sử dụng để tính thuế.

Quy tắc dành cho người bán từ xa

Người bán từ xa là thương nhân không có địa điểm thực tế tại tiểu bang cụ thể nhưng có mối liên hệ kinh tế tại đó. Hầu hết các tiểu bang đều có quy định để định nghĩa người bán từ xa. Nếu không chắc việc bán hàng ở một tiểu bang cụ thể có tạo mối liên hệ kinh tế cho bạn hay không, bạn nên tham khảo ý kiến của cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Tiểu bang sử dụng luật thông báo và báo cáo

Một số tiểu bang thông qua luật thông báo và báo cáo thuế để đảm bảo khách hàng thanh toán thuế sử dụng. Nếu bạn không có mối liên hệ tại những tiểu bang này nhưng bán cho khách hàng tại đó, những khách hàng này sẽ chịu trách nhiệm thanh toán thuế sử dụng cho tiểu bang, thay vì thanh toán thuế bán hàng cho người bán.

Mỗi tiểu bang sử dụng luật thông báo và báo cáo thuế có các quy định khác nhau, nhưng nhìn chung, nếu doanh số bán cho khách hàng ở một tiểu bang khác vượt qua ngưỡng nhất định thì bạn có thể sẽ phải thực hiện những điều sau:

 • Tạo thông báo trong cửa hàng cho biết khách hàng có thể phải thanh toán thuế sử dụng.
 • Tạo thông báo trong quá trình thanh toán cho biết khách hàng có thể phải thanh toán thuế sử dụng.
 • Gửi thông báo thường niên đến khách hàng chi tiêu trên một số tiền nhất định tại cửa hàng, nhắc họ rằng họ phải nộp thuế sử dụng.
 • Gửi thông báo thường niên đến tiểu bang, báo cáo thông tin về khách hàng phải nộp thuế sử dụng.

Những tiểu bang sau đây sử dụng luật thông báo và báo cáo thuế:

Danh sách tiểu bang sử dụng luật thông báo và báo cáo
Alabama Colorado Kentucky Louisiana Oklahoma
Pennsylvania Đảo Rhode Nam Dakota Tennessee Vermont
Washington

Vì các quy định và ngưỡng khác nhau theo tiểu bang, bạn nên làm việc với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương để đảm bảo bạn tuân thủ đúng luật thông báo và báo cáo.

Tài liệu tham khảo về thuế tiểu bang

Chú ý: Hướng dẫn tham khảo dưới đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp. Nếu bạn có thêm thắc mắc về việc liệu luật thuế có áp dụng với bạn hay không, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế.

Có năm tiểu bang không áp thuế bán hàng trên toàn tiểu bang: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire và Oregon. Mặc dù không phải thu bất kỳ khoản thuế nào của tiểu bang, bạn vẫn có thể cần thu thuế của thành phố.

Bạn không cần đăng ký với tất cả các cơ quan này, chỉ cần đăng ký với những cơ quan áp dụng cho bạn. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn này để biết thêm thông tin về từng tiểu bang.

Danh sách tiểu bang
Alabama Alaska Arizona Arkansas California
Colorado Connecticut Delaware Quận Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York Bắc Carolina Bắc Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Đảo Rhode Nam Carolina Nam Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington Tây Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Thông tin thuế tại Alabama.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Alabama Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Alabama sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Mặc dù Alabama được phân loại là tiểu bang nhận, tiểu bang này cũng được coi là tiểu bang tự quản. Điều này có nghĩa là một số địa phương có thể có các quy định về thuế khác nhau. Nếu bạn cần thu thuế bán hàng tại một trong những địa phương này, bạn cần đăng ký với họ để thu và chuyển tiền thuế.

Bạn không cần đăng ký tại tất cả những địa phương này, chỉ cần đăng ký với những địa phương áp dụng với bạn. Nếu bạn không chắc cần đăng ký tại một địa phương cụ thể hay không, liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Alaska

Thông tin thuế dành cho Alaska.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Alaska Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Mặc dù Alaska không có thuế bán hàng tiểu bang, nhưng tiểu bang này được coi là tiểu bang tự quản. Điều này có nghĩa là một số địa phương có thể thu mức thuế dựa trên nơi nhận nếu người bán có mối liên hệ tại tiểu bang đó. Nếu bạn cần thu thuế bán hàng tại một trong những địa phương này, bạn cần đăng ký với địa phương để thu và nộp thuế.

Bạn không cần đăng ký tại tất cả những địa phương này, chỉ cần đăng ký với những địa phương áp dụng với bạn. Nếu bạn không chắc cần đăng ký tại một địa phương cụ thể hay không, liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Arizona

Thông tin thuế tại Arizona.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Arizona Nơi gửi Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Nếu bạn nằm ngoài tiểu bang, bán cho khách hàng ở Arizona và có mối quan hệ tại đó, bạn cần đăng ký với các địa phương nơi bạn đang bán hàng tới và thu thuế nơi nhận.

Arkansas

Thông tin thuế tại Arkansas.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Tài chính và Hành chính Arkansas Nơi nhận

California

Thông tin thuế tại California.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Quản lý Thuế và Phí California Kết hợp Không

Các quy định đặc biệt về thuế

California sử dụng kết hợp quy tắc truy nguồn theo nơi gửi và nơi nhận. Thuế tiểu bang, hạt và thành phố dựa trên nơi gửi trong giao dịch mua (người bán), nhưng thuế quận dựa trên nơi nhận (người mua).

Tại California, vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn. Nếu bạn thêm phí xử lý, vận chuyển sẽ bị tính thuế. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Khi nhập thông tin đăng ký thuế tại California, bạn có thể chọn tính thuế theo quy tắc nơi nhận hoặc quy tắc nơi gửi kết hợp. Cài đặt mặc định là Nơi nhận.

Chú ý: Cài đặt mặc định Nơi nhận phù hợp với hầu hết người bán, nhưng nguồn thu thuế bạn nên chọn dựa trên phương thức bạn đã đăng ký với California. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đang thu đúng thuế. Nếu bạn không chắc phải thu loại thuế nào, tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế.

Colorado

Thông tin thuế tại Colorado.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Colorado Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Colorado được chia thành nhiều quận. Nếu bạn là người bán tại Colorado, bạn cần thu thuế tiểu bang cũng như bất kỳ khoản thuế quận nào tại địa điểm của người mua.

Tại Colorado, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Colorado sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Connecticut

Thông tin thuế tại Connecticut.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Connecticut Nơi nhận Không

Delaware

Thông tin thuế tại Delaware.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Trung tâm Thuế vụ Delaware Không áp dụng Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Delaware không thu thuế bán hàng.

Quận Columbia

Thông tin thuế của Quận Columbia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Văn phòng Thuế vụ DC Nơi nhận Không

Florida

Thông tin thuế dành cho Florida.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế Florida Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Florida, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Georgia

Thông tin thuế dành cho Georgia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Trung tâm Thuế vụ Georgia Nơi nhận

Hawaii

Thông tin thuế tại Hawaii.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục thuế Tiểu bang Hawaii Nơi nhận

Idaho

Thông tin thuế tại Idaho.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Tiểu bang Idaho Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Nếu bạn không có địa điểm tại Idaho, nhưng có mối liên hệ kinh tế tại đó, bạn chỉ thu thuế tiểu bang tại nơi nhận.

Illinois

Thông tin thuế tại Illinois.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Illinois Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Illinois tuân thủ quy tắc truy nguồn theo nơi gửi đối với các giao dịch bán trong tiểu bang. Đối với bán hàng ngoài tiểu bang, áp dụng quy tắc truy nguồn theo nơi nhận.

Tại Illinois, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn và có lựa chọn về phương thức nhận sản phẩm, như đến tận nơi lấy hàng. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Indiana

Thông tin thuế dành cho Indiana.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Indiana Nơi nhận Không

Iowa

Thông tin thuế tại Iowa.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Iowa Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Các khoản thuế tại Iowa được tính trên cơ sở nơi nhận. Nếu bạn đang ở tiểu bang này và có mối liên hệ tại đó, bạn cần thu thuế theo nơi nhận của người mua. Nếu bạn là người bán ngoài tiểu bang, chỉ áp dụng thuế suất tiểu bang.

Kansas

Thông tin thuế tại Kansas.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Kansas Nơi nhận

Kentucky

Thông tin thuế tại Kentucky.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở thuế vụ Kentucky Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Kentucky sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Louisiana

Thông tin thuế tại Louisiana.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Louisiana Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tiểu bang Louisiana thường là tiểu bang nhận, nhưng có một số quy tắc cụ thể liên quan đến các địa phương của tiểu bang này. Các địa phương khác nhau có thể có những quy tắc khác nhau về yếu tố được coi là mối quan hệ dựa trên sự hiện diện thực tế hoặc kinh tế. Nếu bạn không chắc liệu mình có mối quan hệ ở một địa phương cụ thể nào hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương.

Tại Louisiana, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn và có lựa chọn về phương thức nhận sản phẩm, như đến tận nơi lấy hàng. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Louisiana sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Maine

Thông tin thuế tại Maine.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Maine Nơi nhận Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Maine, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn và có lựa chọn về phương thức nhận sản phẩm, như đến tận nơi lấy hàng. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Maryland

Thông tin thuế tại Maryland.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Maryland Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Maryland, vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn. Nếu bạn thêm phí xử lý, vận chuyển sẽ bị tính thuế. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Massachusetts

Thông tin thuế tại Massachusetts.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Massachusetts Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Massachusetts, sản phẩm quần áo có giá dưới 175 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang và sản phẩm quần áo có giá trên 175 USD sẽ chỉ thu thuế đối với số tiền mà giá sản phẩm vượt quá 175 USD. Ví dụ: Một mặt hàng quần áo có giá 200 USD sẽ bị tính thuế đối với 25 USD, vì 175 USD đầu tiên không phải chịu thuế.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế đối với các mặt hàng quần áo, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế.

Michigan

Thông tin thuế tại Michigan.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Ngân khố Michigan Nơi nhận Không

Minnesota

Thông tin thuế tại Minnesota.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Minnesota Nơi nhận

Mississippi

Thông tin thuế tại Mississippi.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Mississippi Nơi gửi

Missouri

Thông tin thuế tại Missouri.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Missouri Nơi gửi Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Missouri là tiểu bang gửi đối với người bán hàng có mối quan hệ và địa điểm trong tiểu bang. Nếu bạn đang bán cho khách hàng trong tiểu bang và có mối quan hệ kinh tế, nhưng không có địa điểm trong tiểu bang, bạn phải thu thuế sử dụng.

Montana

Thông tin thuế tại Montana.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Montana Không áp dụng Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Montana không thu thuế bán hàng.

Nebraska

Thông tin thuế dành cho Nebraska.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Nebraska Nơi nhận

Nevada

Thông tin thuế tại Nevada.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Nevada Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Nevada không đánh thuế vận chuyển nếu vận chuyển được ghi thành một mục hàng riêng. Nếu giá sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển hoặc phí xử lý, bạn cần thu khoản thuế này.

New Hampshire

Thông tin thuế tại New Hampshire.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Quản lý Thuế vụ New Hampshire Không áp dụng Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

New Hampshire không thu thuế bán hàng.

New Jersey

Thông tin thuế tại New Jersey.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Phòng Thuế vụ Cục Ngân khố New Jersey Nơi nhận Không

New Mexico

Thông tin thuế tại New Mexico.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế và Doanh thu New Mexico Nơi gửi

New York

Thông tin thuế tại New York.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế vụ và Tài chính Tiểu bang New York Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại New York, sản phẩm quần áo, sản phẩm giày dép và mặt hàng được sử dụng để sửa chữa sản phẩm quần áo có đơn giá dưới 110 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang. Ví dụ: Hai mặt hàng có tổng giá trị 200 USD sẽ được miễn thuế bán hàng, nhưng một mặt hàng có đơn giá 110 USD sẽ chịu thuế bán hàng.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế cho những mặt hàng này, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế.

Bắc Carolina

Thông tin thuế tại Bắc Carolina.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Bắc Carolina Nơi nhận

Bắc Dakota

Thông tin thuế dành cho Bắc Dakota.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Văn phòng ủy viên thuế tiểu bang Bắc Dakota Nơi nhận

Ohio

Thông tin thuế tại Ohio.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Ohio Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Ohio tuân thủ quy tắc tìm nguồn thu thuế theo nơi gửi. Tuy nhiên, nếu người bán đặt trụ sở ngoài Ohio, bán cho khách hàng trong tiểu bang và có mối quan hệ kinh tế tại Ohio, họ phải thu thuế bán hàng theo nơi nhận dựa trên địa điểm của khách hàng.

Oklahoma

Thông tin thuế dành cho Oklahoma.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Oklahoma Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Oklahoma sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Oregon

Thông tin thuế tại Oregon.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Oregon Không áp dụng Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Oregon không thu thuế bán hàng.

Pennsylvania

Thông tin thuế tại Pennsylvania.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Pennsylvania Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Pennsylvania sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Puerto Rico

Thông tin thuế của Puerto Rico.
Trang web thuế Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Bộ Tài chính Puerto Rico Nơi nhận Không

Đảo Rhode

Thông tin thuế tại Đảo Rhode.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Phòng Thuế vụ Tiểu bang Đảo Rhode Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Đảo Rhode, sản phẩm quần áo và giày dép có đơn giá 250 USD trở xuống được miễn thuế bán hàng tiểu bang và chỉ số tiền vượt quá 250 USD phải chịu thuế bán hàng. Ví dụ: Nếu một bộ âu phục có giá 275 USD thì thuế chỉ áp dụng cho 25 USD.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế cho những mặt hàng này, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế.

Đảo Rhode sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nam Carolina

Thông tin thuế dành cho Nam Carolina.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Nam Carolina Nơi nhận

Nam Dakota

Thông tin thuế dành cho Nam Dakota.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Nam Dakota Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Nam Dakota sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Tennessee

Thông tin thuế tại Tennessee.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tennessee Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Tennessee, vận chuyển có bị đánh thuế hay không phụ thuộc vào sản phẩm có bị đánh thuế hay không. Nếu sản phẩm bị đánh thuế, bạn cần thu thuế vận chuyển. Nếu sản phẩm không bị đánh thuế, bạn không cần thu thuế vận chuyển.

Tennessee sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Texas

Thông tin thuế dành cho Texas.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Kiểm soát thuế tài khoản công Texas Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Texas là một tiểu bang gửi đối với người bán hàng có sự hiện diện thực tế và mối liên hệ kinh tế tại tiểu bang. Nếu bạn có mối liên hệ tại Texas nhưng không có địa điểm thực tế ở đó, Texas được coi là tiểu bang nhận.

Utah

Thông tin thuế tại Utah.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở thuế vụ Tiểu bang Utah Nơi gửi Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Nếu bạn không có mối quan hệ ở Utah, khách hàng tại tiểu bang đó chịu trách nhiệm kê khai các khoản mua hàng dưới dạng thuế tiêu dùng trong bảng kê khai thuế thu nhập. Nếu muốn, bạn có thể đăng ký với tiểu bang Utah để thu thuế này.

Vermont

Thông tin thuế tại Vermont.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Vermont Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Vermont sử dụng luật thông báo và báo cáo .

Virginia

Thông tin thuế tại Virginia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Thuế Virginia Nơi gửi Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Virginia không đánh thuế vận chuyển nếu vận chuyển được ghi thành một mục hàng riêng. Nếu giá sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển, bạn cần thu khoản thuế này.

Virginia được coi là tiểu bang gửi, nhưng những người bán bên ngoài tiểu bang cần áp dụng quy tắc nơi nhận để tính thuế.

Washington

Thông tin thuế tại Washington.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Washington Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Washington sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Tây Virginia

Thông tin thuế dành cho Tây Virginia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Tây Virginia Nơi nhận

Wisconsin

Thông tin thuế tại Wisconsin.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Wisconsin Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Wisconsin, vận chuyển có bị đánh thuế hay không phụ thuộc vào sản phẩm có bị đánh thuế hay không. Nếu sản phẩm bị đánh thuế, bạn cần thu thuế vận chuyển. Nếu sản phẩm không bị đánh thuế, bạn không cần thu thuế vận chuyển. Nếu sản phẩm trong đơn hàng là sự kết hợp của các mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, phần vận chuyển áp dụng cho mặt hàng chịu thuế sẽ bị đánh thuế.

Wyoming

Thông tin thuế tại Wyoming.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Wyoming Nơi nhận Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Wyoming là tiểu bang nhận, nhưng không áp thuế địa phương. Vì vậy, người mua luôn thanh toán cùng một mức thuế suất cấp tiểu bang.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí