Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ không thu thuế bán hàng liên bang. Thay vào đó, thuế bán hàng được tính theo tiểu bang, hạt và thành phố, tùy thuộc vào mối quan hệ thực tế hoặc mối quan hệ kinh tế. Trang này là hướng dẫn chung đối với thuế tại Hoa Kỳ và không thay thế bất kỳ thông tin hoặc quy định chính thức nào của chính phủ. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thuế, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế.

Nếu bạn xác định rằng cần thu thuế bán hàng tại một hoặc nhiều tiểu bang, bạn cần liên hệ với từng cơ quan liên quan và đăng ký với họ. Quy trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh, nơi bán hàng và theo yêu cầu của từng chính quyền.

Xác định nghĩa vụ thuế

Việc bạn có cần thu thuế bán hàng hay không sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ, tức mối liên hệ giữa doanh nghiệp và tiểu bang. Nếu có mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, có thể bạn sẽ cần thu thuế bán hàng tại tiểu bang đó. Mối quan hệ có thể mang tính chất thực tế hoặc kinh tế.

Nếu bạn không chắc chắn mình có mối quan hệ ở đâu và sử dụng Shopify Tax làm dịch vụ thuế thì bạn có thể tham khảo trang Quản lý nghĩa vụ thuế trong trang quản trị Shopify để biết thêm thông tin về các tiểu bang mà bạn có thể chịu trách nhiệm thuế.

Tìm hiểu thêm về tự động theo dõi nghĩa vụ thuế.

Hết hạn nghĩa vụ thuế

Nghĩa vụ thuế của bạn có thể không chấm dứt ngay nếu thấp hơn ngưỡng để xác định mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, dù là mối quan hệ thực tế hay kinh tế. Một số tiểu bang có chính sách thuế dựa trên việc hành vi tạo mối quan hệ, ví dụ như quảng cáo hoặc nhân viên bán hàng, tiếp tục tạo ra doanh số trong một thời gian sau khi dừng hành vi. Khái niệm này còn được gọi là mối quan hệ kéo theo hoặc mối quan hệ còn lại.

Dưới đây là các tiểu bang có quy tắc chính thức về mối quan hệ kéo theo:

Danh sách các tiểu bang có quy tắc về mối quan hệ kéo theo
Tiểu bang Quy tắc về mối quan hệ kéo theo
California Thương nhân có nghĩa vụ thuế trong quý mà thương nhân dừng mối quan hệ và trong quý tiếp theo.
Michigan Sau khi dừng mối quan hệ, thương nhân có nghĩa vụ thuế trong thời gian còn lại của tháng và trong 11 tháng tiếp theo.
Minnesota Sau 4 ngày kể từ ngày hành vi tạo mối quan hệ, thương nhân có nghĩa vụ thuế trong thời gian còn lại của tháng và trong 11 tháng tiếp theo.
Texas Thương nhân có nghĩa vụ thuế trong 12 tháng sau khi dừng mối quan hệ.
Washington Sau khi dừng mối quan hệ, thương nhân có nghĩa vụ thuế trong thời gian còn lại của năm và cho năm tiếp theo.

Các tiểu bang khác có luật chủ quan hơn khi tuyên bố rằng mối quan hệ vẫn tiếp tục cho đến khi hành vi tạo mối quan hệ ngừng tạo ra doanh số. Nếu bạn cho rằng mình không còn mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang trước khi dừng thu thuế đối với khách hàng tại tiểu bang đó.

Nguồn thuế

Tiểu bang của bạn là tiểu bang gửi hoặc tiểu bang nhận ảnh hưởng đến thuế suất bạn thu.

Thuế bán hàng đối với giao dịch bán hàng giữa các tiểu bang, tức bán hàng từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, thường dựa trên quy tắc thuế của nơi nhận. Một số tiểu bang có quy tắc xác định thuế đối với giao dịch bán hàng trong tiểu bang, tức bán hàng trong cùng một tiểu bang, dựa trên quy tắc thuế của nơi gửi.

Tiểu bang nhận

Tại tiểu bang nhận, thuế bán hàng bạn thu dựa trên địa chỉ khách hàng.

 • Nếu bạn không có mối liên hệ tại tiểu bang của địa chỉ gửi hàng, bạn sẽ không bị tính thuế.

 • Nếu bạn có mối liên hệ tại tiểu bang của địa chỉ gửi hàng, địa điểm của khách hàng được sử dụng để tính thuế.

Tiểu bang gửi

Tại tiểu bang gửi, thuế bán hàng bạn tính dựa trên mối liên hệ tại địa điểm của bạn.

 • Nếu bạn không có mối liên hệ tại tiểu bang của địa chỉ gửi hàng, bạn sẽ không bị tính thuế.

 • Nếu bạn có mối quan hệ thực tế tại tiểu bang của địa chỉ giao hàng, thì địa điểm của mối quan hệ được sử dụng để tính thuế. Nếu bạn có mối quan hệ nhưng không có địa điểm thực tế, thì địa điểm của khách hàng được sử dụng để tính thuế.

Quy tắc dành cho người bán từ xa

Người bán từ xa là thương nhân không có địa điểm thực tế tại tiểu bang cụ thể nhưng có mối liên hệ kinh tế tại đó. Hầu hết các tiểu bang đều có quy định để định nghĩa người bán từ xa. Nếu không chắc việc bán hàng ở một tiểu bang cụ thể có tạo mối liên hệ kinh tế cho bạn hay không, bạn nên tham khảo ý kiến của cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Tiểu bang sử dụng luật thông báo và báo cáo

Một số tiểu bang thông qua luật thông báo và báo cáo thuế để đảm bảo khách hàng thanh toán thuế sử dụng. Thuế sử dụng là thuế bán hàng đối với giao dịch mua hàng thực hiện ngoài tiểu bang cư trú của khách hàng mà chưa trả thuế cho tiểu bang bán hàng. Nếu bạn không có mối quan hệ tại những tiểu bang này nhưng bán cho khách hàng ở đó, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả thuế sử dụng cho tiểu bang, thay vì trả thuế bán hàng cho bạn.

Mỗi tiểu bang sử dụng luật thông báo và báo cáo thuế có các quy định khác nhau, nhưng nhìn chung, nếu doanh số bán cho khách hàng ở một tiểu bang khác vượt qua ngưỡng nhất định thì bạn có thể sẽ phải thực hiện những điều sau:

 • Tạo thông báo trong cửa hàng cho biết khách hàng có thể phải thanh toán thuế sử dụng.
 • Tạo thông báo trong quá trình thanh toán cho biết khách hàng có thể phải thanh toán thuế sử dụng.
 • Gửi thông báo thường niên đến khách hàng chi tiêu trên một số tiền nhất định tại cửa hàng, nhắc họ rằng họ phải nộp thuế sử dụng.
 • Gửi thông báo thường niên đến tiểu bang, báo cáo thông tin về khách hàng phải nộp thuế sử dụng.

Những tiểu bang sau đây sử dụng luật thông báo và báo cáo thuế:

Danh sách các tiểu bang sử dụng luật thông báo và báo cáo
Alabama Colorado Kentucky Louisiana Oklahoma
Pennsylvania Đảo Rhode Nam Dakota Tennessee Vermont
Washington

Vì các quy định và ngưỡng khác nhau theo tiểu bang, bạn nên làm việc với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương để đảm bảo bạn tuân thủ đúng luật thông báo và báo cáo.

Mạng lưới giao hàng Shopify

Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) là dịch vụ hoàn tất đơn hàng để bạn lưu trữ hàng trong kho và thực hiện đơn hàng. Nếu sử dụng SFN, bạn sẽ vận chuyển hàng trong kho đến một trung tâm thực hiện đơn hàng. Sau đó, hàng trong kho của bạn sẽ được phân phối khắp mạng lưới các trung tâm thực hiện để vận chuyển đến khách hàng. Do các trung tâm thực hiện đơn hàng có thể được tính là có mối quan hệ thực tế, bạn có thể sẽ phải chịu thuế tại các tiểu bang có trung tâm thực hiện đơn hàng của SFN.

Thương nhân sử dụng SFN có thể có mối quan hệ thực tế tại các tiểu bang sau:

Tài liệu tham khảo về thuế tiểu bang

Có năm tiểu bang không áp thuế bán hàng trên toàn tiểu bang: Alaska, Delaware, Montana, New HampshireOregon. Mặc dù không phải thu bất kỳ khoản thuế nào của tiểu bang, bạn vẫn có thể cần thu thuế của thành phố.

Bạn có thể tham khảo bảng này để biết thêm thông tin về các tiểu bang riêng lẻ, bao gồm quy tắc thuế đặc biệt, thông tin về nghĩa vụ thuế tiểu bang và khoảng thời gian của dữ liệu bán hàng được xem xét khi tính toán nghĩa vụ.

Bạn không cần đăng ký với tất cả các cơ quan này, chỉ những cơ quan nào có thẩm quyền đối với việc kinh doanh của bạn.

Danh sách tiểu bang
Alabama Alaska Arizona Arkansas California
Colorado Connecticut Delaware Quận Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York Bắc Carolina Bắc Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Đảo Rhode Nam Carolina Nam Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington Tây Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Thông tin thuế tại Alabama.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Alabama Nơi nhận Không

Quy định đặc biệt về thuế tại Alabama

Alabama sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Mặc dù được phân loại là tiểu bang nhận, Alabama cũng được coi là tiểu bang tự quản. Điều này có nghĩa là một số khu vực pháp lý địa phương có thể có các quy tắc thuế khác nhau. Nếu cần thu thuế bán hàng tại một trong những khu vực pháp lý này, bạn có thể sử dụng thuế sử dụng giản lược cho người bán (SSUT) để đăng ký thu và nộp thuế.

Nếu bạn không chắc có cần đăng ký hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Nghĩa vụ thuế tại Alabama

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm trước đó và dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Alabama. Không bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các thị trường như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Alabama nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm trước đó:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Alabama đạt 250.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc có phải nộp thuế tại Alabama hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Alaska

Thông tin thuế dành cho Alaska
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Alaska Nơi nhận

Quy tắc thuế đặc biệt tại Alaska

Mặc dù Alaska không có thuế bán hàng tiểu bang, nhưng tiểu bang này được coi là tiểu bang tự quản. Điều này có nghĩa là một số địa phương có thể thu mức thuế dựa trên nơi nhận nếu người bán có mối liên hệ tại tiểu bang đó. Nếu bạn cần thu thuế bán hàng tại một trong những địa phương này, bạn cần đăng ký với địa phương để thu và nộp thuế.

Bạn không cần đăng ký tại tất cả những địa phương này, chỉ cần đăng ký với những địa phương áp dụng với bạn. Nếu bạn không chắc cần đăng ký tại một địa phương cụ thể hay không, liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Nếu bạn là người bán từ xa và cần thu thuế bán hàng tại một trong những khu vực pháp lý này, bạn có thể sử dụng Mã thống nhất của Ủy ban thuế bán hàng cho người bán từ xa Alaska (ARSSTC) để đăng ký thu và nộp thuế. Nếu bạn không chắc có cần đăng ký hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Nghĩa vụ thuế tại Alaska

Alaska không có luật về mối quan hệ kinh tế ở cấp tiểu bang nhưng một số khu vực pháp lý địa phương thì có. Yêu cầu về mối quan hệ kinh tế được thực hiện qua hệ thống đăng ký và báo cáo thuế tập trung của ARSSTC.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Alaska hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Arizona

Thông tin thuế tại Arizona.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Arizona Nơi gửi Không

Quy tắc thuế đặc biệt tại Arizona

Nếu bạn nằm ngoài tiểu bang, bán cho khách hàng ở Arizona và có mối quan hệ tại đó, bạn cần đăng ký với các địa phương nơi bạn đang bán hàng tới và thu thuế nơi nhận.

Arizona đã triển khai hệ thống đăng ký và nộp thuế duy nhất tại các khu vực pháp lý địa phương thuộc Arizona. Người nộp thuế phải nộp và thanh toán thuế cho tất cả khu vực pháp lý đánh thuế, bao gồm thành phố Phoenix, để nộp lại cho tiểu bang.

Nghĩa vụ thuế tại Arizona

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm trước đó hoặc năm hiện tại và dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Arizona. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số nhưng không bao gồm doanh số từ các thị trường như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Arizona nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm trước đó hoặc năm hiện tại:

 • Doanh thu bán cho bán cho khách hàng tại Arizona đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Arizona hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Arkansas

Thông tin thuế tại Arkansas.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Tài chính và Hành chính Arkansas Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Arkansas

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm trước đó hoặc năm hiện tại, đồng thời dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Arkansas và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Arkansas. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số nhưng không bao gồm doanh số từ các thị trường như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Arkansas nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm trước đó hoặc năm hiện tại:

 • Doanh thu bán cho bán cho khách hàng tại Arkansas đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán cho khách hàng tại Arkansas đạt 200 giao dịch trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Arkansas hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

California

Thông tin thuế tại California.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Quản lý Thuế và Phí California Kết hợp Không

Các quy định đặc biệt về thuế

California sử dụng kết hợp quy tắc truy nguồn theo nơi gửi và nơi nhận. Thuế tiểu bang, hạt và thành phố được tính theo nơi gửi trong giao dịch mua (người bán) nhưng thuế quận và tổng thuế suất lại được tính theo nơi nhận (người mua).

Một số khu vực pháp lý tại California có tính thuế quận. Nếu không thu thuế này thì bạn phải thông báo cho khách hàng để họ có thể thêm thuế đó vào thuế thu nhập. Nếu bạn sử dụng Shopify Tax để tính và thu thuế từ khách hàng tại California khi thanh toán thì thuế quận sẽ tự động được thu.

Tại California, vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn. Nếu bạn thêm phí xử lý, vận chuyển sẽ bị tính thuế. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Khi nhập thông tin đăng ký thuế tại California, bạn có thể chọn tính thuế theo quy tắc nơi nhận hoặc quy tắc nơi gửi kết hợp. Cài đặt mặc định là Nơi nhận.

Nghĩa vụ thuế tại California

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm trước đó hoặc năm hiện tại và dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại California. Không bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các thị trường như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại California nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm trước đó hoặc năm hiện tại:

 • Doanh thu từ bán cho bán cho khách hàng tại California đạt 500.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại California hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Colorado

Thông tin thuế tại Colorado.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Colorado Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Colorado được chia thành nhiều quận. Nếu bạn là người bán tại Colorado, bạn cần thu thuế tiểu bang cũng như bất kỳ khoản thuế quận nào tại địa điểm của người mua.

Colorado áp dụng yêu cầu đăng ký và nộp thuế đặc biệt tại một số địa phương, trong khi các địa phương khác có thể tham gia vào Hệ thống thuế bán hàng và thuế sử dụng (SUTS) để đơn giản hóa quy trình đăng ký và nộp thuế.

Tại Colorado, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các đơn hàng bao gồm hàng hóa chịu thuế do phương tiện vận chuyển tại Colorado giao phải chịu 0,27 USD phí giao hàng bán lẻ không hoàn lại. Nếu bạn thêm phí này vào đơn hàng trong cửa hàng, khoản phí này sẽ xuất hiện trên trang chi tiết đơn hàng.

Colorado sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nghĩa vụ thuế tại Colorado

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu từ giao dịch bán cho khách hàng tại Colorado. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Colorado nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho bán cho khách hàng tại Colorado đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Colorado hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Connecticut

Thông tin thuế tại Connecticut.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Connecticut Nơi nhận Không

Nghĩa vụ thuế tại Connecticut

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số trong vòng 12 tháng qua, đồng thời dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Connecticut và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Connecticut. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các thị trường như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Connecticut nếu đáp ứng tất cả điều kiện dưới đây trong vòng 12 tháng qua:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Connecticut đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán cho khách hàng tại Connecticut đạt 200 giao dịch trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Connecticut hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Delaware

Thông tin thuế tại Delaware.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Trung tâm Thuế vụ Delaware Không áp dụng Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Delaware không thu thuế bán hàng.

Quận Columbia

Thông tin thuế của Quận Columbia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Văn phòng Thuế vụ DC Nơi nhận Không

Nghĩa vụ thuế tại Quận Columbia

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm trước đó hoặc năm hiện tại, đồng thời dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Quận Columbia và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Quận Columbia. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các thị trường như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Quận Columbia nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm trước đó hoặc năm hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Quận Columbia đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán cho khách hàng tại Quận Columbia đạt 200 giao dịch trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Quận Columbia hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Florida

Thông tin thuế dành cho Florida.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế Florida Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Florida, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Nghĩa vụ thuế tại Florida

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước đó, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Florida. Không bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Florida nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước đó:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Florida đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Florida hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Đăng ký tại Florida

Nơi đăng ký

Chi phí

 • Trực tuyến: miễn phí
 • Qua thư: 5 USD

Có thể áp dụng các loại phí đăng ký kinh doanh khác.

Thông tin cần thiết

 • Tên doanh nghiệp, địa chỉ thực, thông tin liên hệ và địa chỉ gửi thư
 • Mã số thuế liên bang (FEIN)
 • Số định tuyến và thông tin tài khoản ngân hàng nếu bạn đăng ký nộp và thanh toán thuế điện tử
 • Tên, Số an sinh xã hội (SSN), số giấy phép lái xe, địa chỉ và thông tin liên hệ của chủ sở hữu/doanh nghiệp tư nhân, cán bộ, đối tác, thành viên ban quản lý và/hoặc người được ủy thác
 • Số Hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS)
 • Ngày sẽ bắt đầu/đã bắt đầu hoạt động kinh doanh
 • Mô tả hoạt động kinh doanh
 • Thông tin việc làm (ngày thuê, số lượng nhân viên, số tiền trả lương, PTIN của công ty trả lương, nếu có)

Thời gian xử lý đơn hàng

 • Trực tuyến: khoảng 2-3 ngày làm việc
 • Qua thư: khoảng 2 tuần

Georgia

Thông tin thuế dành cho Georgia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Trung tâm Thuế vụ Georgia Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Georgia

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Georgia và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Georgia. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Georgia nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Georgia đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Georgia của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Georgia hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Hawaii

Thông tin thuế tại Hawaii.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục thuế Tiểu bang Hawaii Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Hawaii

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Hawaii và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Hawaii. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Hawaii nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Hawaii đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Hawaii của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Hawaii hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Idaho

Thông tin thuế tại Idaho.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Tiểu bang Idaho Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Nếu bạn không có địa điểm tại Idaho, nhưng có mối liên hệ kinh tế tại đó, bạn chỉ thu thuế tiểu bang tại nơi nhận.

Nghĩa vụ thuế tại Idaho

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Idaho. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Idaho nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Idaho đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Idaho của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Idaho hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Illinois

Thông tin thuế tại Illinois.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Illinois Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Illinois tuân thủ quy tắc truy nguồn theo nơi gửi đối với các giao dịch bán trong tiểu bang. Đối với bán hàng ngoài tiểu bang, áp dụng quy tắc truy nguồn theo nơi nhận.

Tại Illinois, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn và có lựa chọn về phương thức nhận sản phẩm, như đến tận nơi lấy hàng. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Nghĩa vụ thuế tại Illinois

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số trong vòng 12 tháng qua, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Illinois và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Illinois. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Illinois nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong vòng 12 tháng qua:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Illinois đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Illinois của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Illinois hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Đăng ký tại Illinois

Nơi đăng ký

Chi phí

Miễn phí (có thể áp dụng các loại phí đăng ký kinh doanh khác)

Thông tin cần thiết

 • Tên doanh nghiệp, địa chỉ thực, thông tin liên hệ và địa chỉ gửi thư
 • Mã số thuế liên bang (FEIN) hoặc Số an sinh xã hội (SSN)
 • Tên, Số an sinh xã hội (SSN), số giấy phép lái xe, địa chỉ và thông tin liên hệ của chủ sở hữu/doanh nghiệp tư nhân, cán bộ, đối tác, thành viên ban quản lý và/hoặc người được ủy thác
 • Số Hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS)
 • Ngày sẽ bắt đầu/đã bắt đầu hoạt động kinh doanh
 • Trách nhiệm thuế ước tính hằng năm với tiểu bang Illinois

Thời gian xử lý đơn hàng

 • Trực tuyến: khoảng 2-3 ngày làm việc
 • Qua thư: 4-6 tuần

Indiana

Thông tin thuế dành cho Indiana.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Indiana Nơi nhận Không

Nghĩa vụ thuế tại Indiana

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Indiana và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Indiana. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Indiana nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Indiana đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Indiana của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Indiana hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Iowa

Thông tin thuế tại Iowa.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Iowa Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Các khoản thuế tại Iowa được tính trên cơ sở nơi nhận. Nếu bạn đang ở tiểu bang này và có mối liên hệ tại đó, bạn cần thu thuế theo nơi nhận của người mua. Nếu bạn là người bán ngoài tiểu bang, chỉ áp dụng thuế suất tiểu bang.

Nghĩa vụ thuế tại Iowa

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Iowa. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Iowa nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho bán cho khách hàng tại Iowa đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Iowa hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Kansas

Thông tin thuế tại Kansas.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Kansas Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Kansas

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Kansas. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Kansas nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho bán cho khách hàng tại Kansas đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Kansas hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Kentucky

Thông tin thuế tại Kentucky
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở thuế vụ Kentucky Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Kentucky sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nghĩa vụ thuế tại Kentucky

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Kentucky và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Kentucky. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Kentucky nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Kentucky đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Kentucky của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Kentucky hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Louisiana

Thông tin thuế tại Louisiana.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Louisiana Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tiểu bang Louisiana thường là tiểu bang nhận, nhưng có một số quy tắc cụ thể liên quan đến các địa phương của tiểu bang này. Các địa phương khác nhau có thể có những quy tắc khác nhau về yếu tố được coi là mối quan hệ dựa trên sự hiện diện thực tế hoặc kinh tế. Nếu bạn không chắc liệu mình có mối quan hệ ở một địa phương cụ thể nào hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương.

Tại Louisiana, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn và có lựa chọn về phương thức nhận sản phẩm, như đến tận nơi lấy hàng. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Louisiana sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nghĩa vụ thuế tại Louisiana

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Louisiana và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Louisiana. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Louisiana nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Louisiana đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Louisiana của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Louisiana hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Maine

Thông tin thuế tại Maine.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Maine Nơi nhận Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Maine, phí vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn và có lựa chọn về phương thức nhận sản phẩm, như đến tận nơi lấy hàng. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Nghĩa vụ thuế tại Maine

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Maine và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Maine. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Maine nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho bán cho khách hàng tại Maine đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Maine của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Maine hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Maryland

Thông tin thuế tại Maryland.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Maryland Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Maryland, vận chuyển không bị tính thuế nếu chi phí vận chuyển thực tế được tách riêng trong hóa đơn. Nếu bạn thêm phí xử lý, vận chuyển sẽ bị tính thuế. Bạn có thể chọn muốn tính thuế vận chuyển hay không khi thiết lập các khoản thuế và nhập mã số thuế bán hàng. Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Nghĩa vụ thuế tại Maryland

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Maryland và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Maryland. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Maryland nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Maryland đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Maryland của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Maryland hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Massachusetts

Thông tin thuế tại Massachusetts.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Massachusetts Nơi nhận Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Massachusetts, sản phẩm quần áo có giá dưới 175 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang và sản phẩm quần áo có giá trên 175 USD sẽ chỉ thu thuế đối với số tiền mà giá sản phẩm vượt quá 175 USD. Ví dụ: Một mặt hàng quần áo có giá 200 USD sẽ bị tính thuế đối với 25 USD, vì 175 USD đầu tiên không phải chịu thuế.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế đối với các mặt hàng quần áo, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế.

Nghĩa vụ thuế tại Massachusetts

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Massachusetts. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Massachusetts nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Massachusetts đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Massachusetts hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Michigan

Thông tin thuế tại Michigan.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Ngân khố Michigan Nơi nhận Không

Nghĩa vụ thuế tại Michigan

Mối quan hệ được xác định thông qua giao dịch bán hàng trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Michigan và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Michigan. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Michigan nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Michigan đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Michigan của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Michigan hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Minnesota

Thông tin thuế tại Minnesota.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Minnesota Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Minnesota

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Minnesota và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Minnesota. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Minnesota nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Minnesota đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Minnesota của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Minnesota hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Mississippi

Thông tin thuế tại Mississippi.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Mississippi Nơi gửi

Nghĩa vụ thuế tại Mississippi

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số trong vòng 12 tháng qua và dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Mississippi. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số nhưng không bao gồm doanh số từ các thị trường như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Mississippi nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong vòng 12 tháng qua:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Mississippi đạt 250.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Mississippi hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Missouri

Thông tin thuế tại Missouri.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Missouri Nơi gửi Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Missouri là tiểu bang gửi đối với người bán hàng có mối quan hệ và địa điểm trong tiểu bang. Nếu bạn đang bán cho khách hàng trong tiểu bang và có mối quan hệ kinh tế, nhưng không có địa điểm trong tiểu bang, bạn phải thu thuế sử dụng.

Nghĩa vụ thuế tại Missouri

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số trong vòng 12 tháng qua, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Missouri. Bao gồm doanh số từ các thị trường như Amazon nhưng không bao gồm sản phẩm kỹ thuật số. Bạn có thể có mối quan hệ tại Missouri nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong vòng 12 tháng qua:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Missouri đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Missouri hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Montana

Thông tin thuế tại Montana.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Montana Không áp dụng Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Montana không thu thuế bán hàng.

Nebraska

Thông tin thuế dành cho Nebraska
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Nebraska Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Nebraska

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Nebraska và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Nebraska. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Nebraska nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Nebraska đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Nebraska của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Nebraska hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Nevada

Thông tin thuế tại Nevada.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Nevada Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Nevada không đánh thuế vận chuyển nếu vận chuyển được ghi thành một mục hàng riêng. Nếu giá sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển hoặc phí xử lý, bạn cần thu khoản thuế này.

Nghĩa vụ thuế tại Nevada

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Nevada và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Nevada. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Nevada nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Nevada đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Nevada của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Nevada hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

New Hampshire

Thông tin thuế tại New Hampshire.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Quản lý Thuế vụ New Hampshire Không áp dụng Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

New Hampshire không thu thuế bán hàng.

New Jersey

Thông tin thuế tại New Jersey.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Phòng Thuế vụ Cục Ngân khố New Jersey Nơi nhận Không

Nghĩa vụ thuế tại New Jersey

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại New Jersey và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại New Jersey. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại New Jersey nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại New Jersey đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại New Jersey của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại New Jersey hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

New Mexico

Thông tin thuế tại New Mexico.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế và Doanh thu New Mexico Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại New Mexico

Mối quan hệ được xác định thông qua giao dịch bán hàng trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại New Mexico. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại New Mexico nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại New Mexico đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại New Mexico hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế cho tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

New York

Thông tin thuế tại New York.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế vụ và Tài chính Tiểu bang New York Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại New York, sản phẩm quần áo, sản phẩm giày dép và mặt hàng được sử dụng để sửa chữa sản phẩm quần áo có đơn giá dưới 110 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang. Ví dụ: Hai mặt hàng có tổng giá trị 200 USD thì cả hai đều được miễn thuế bán hàng, nhưng một mặt hàng có đơn giá 110 USD sẽ phải chịu thuế bán hàng.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế cho những mặt hàng này, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế.

New York sử dụng quý để xác định nghĩa vụ thuế, khác với các khu vực pháp lý khác. Các quý tính thuế tại New York được quy định như sau:

 • Tháng 3, tháng 4 và tháng 5
 • Tháng 6, tháng 7 và tháng 8
 • Tháng 9, tháng 10 và tháng 11
 • Tháng 12, tháng 1 và tháng 2

Nghĩa vụ thuế tại New York

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số trong bốn quý tính thuế trước đó, đồng thời dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại New York và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại New York. Bao gồm doanh số từ các thị trường như Amazon nhưng không bao gồm sản phẩm kỹ thuật số. Bạn có thể có mối quan hệ tại New York nếu đáp ứng tất cả điều kiện dưới đây trong bốn quý tính thuế trước đó:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại New York đạt 500.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại New York của bạn đạt 100 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại New York hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Bắc Carolina

Thông tin thuế tại Bắc Carolina.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Bắc Carolina Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Bắc Carolina

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Bắc Carolina và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Bắc Carolina. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Bắc Carolina nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Bắc Carolina đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán cho khách hàng tại Bắc Carolina đạt 200 giao dịch trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Bắc Carolina hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Bắc Dakota

Thông tin thuế dành cho Bắc Dakota.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Văn phòng ủy viên thuế tiểu bang Bắc Dakota Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Bắc Dakota

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Bắc Dakota. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Bắc Dakota nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Bắc Dakota đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Bắc Dakota hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Ohio

Thông tin thuế tại Ohio.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Ohio Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Ohio tuân thủ quy tắc tìm nguồn thu thuế theo nơi gửi. Tuy nhiên, nếu người bán đặt trụ sở ngoài Ohio, bán cho khách hàng trong tiểu bang và có mối quan hệ kinh tế tại Ohio, họ phải thu thuế bán hàng theo nơi nhận dựa trên địa điểm của khách hàng.

Nghĩa vụ thuế tại Ohio

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Ohio và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Ohio. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Ohio nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho bán cho khách hàng tại Ohio đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Ohio của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Ohio hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Oklahoma

Thông tin thuế dành cho Oklahoma.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở Thuế vụ Oklahoma Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Oklahoma sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nghĩa vụ thuế tại Oklahoma

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Oklahoma. Không bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Oklahoma nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Oklahoma đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Oklahoma hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Oregon

Thông tin thuế tại Oregon.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Oregon Không áp dụng Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Oregon không thu thuế bán hàng.

Pennsylvania

Thông tin thuế tại Pennsylvania.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Pennsylvania Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Pennsylvania sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nghĩa vụ thuế tại Pennsylvania

Mối quan hệ được xác định thông qua giao dịch bán hàng trong vòng 12 tháng qua, cũng như dựa trên dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Pennsylvania. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Pennsylvania nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong vòng 12 tháng qua:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Pennsylvania đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Pennsylvania hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Puerto Rico

Thông tin thuế của Puerto Rico.
Trang web thuế Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Bộ Tài chính Puerto Rico Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Puerto Rico

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Puerto Rico và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Puerto Rico. Không bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Puerto Rico nếu đáp ứng một trong hai điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Puerto Rico đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán cho khách hàng tại Puerto Rico đạt 200 giao dịch trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Puerto Rico hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Đảo Rhode

Thông tin thuế tại Đảo Rhode.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Phòng Thuế vụ Tiểu bang Đảo Rhode Nơi nhận Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Đảo Rhode, sản phẩm quần áo và giày dép có đơn giá 250 USD trở xuống được miễn thuế bán hàng tiểu bang và chỉ số tiền vượt quá 250 USD phải chịu thuế bán hàng. Ví dụ: Nếu một bộ âu phục có giá 275 USD thì thuế chỉ áp dụng cho 25 USD.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế cho những mặt hàng này, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế.

Đảo Rhode sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nghĩa vụ thuế tại Đảo Rhode

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Rhode Island và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Rhode Island. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Rhode Island nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Đảo Rhode đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Rhode Island của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Rhode Island hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Nam Carolina

Thông tin thuế dành cho Nam Carolina.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Nam Carolina Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Nam Carolina

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Nam Carolina. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Nam Carolina nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Nam Carolina đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại South Carolina hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Nam Dakota

Thông tin thuế dành cho Nam Dakota.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Nam Dakota Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Nam Dakota sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nghĩa vụ thuế tại Nam Dakota

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Nam Dakota và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Nam Dakota. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Nam Dakota nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Nam Dakota đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Nam Dakota hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Tennessee

Thông tin thuế tại Tennessee.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tennessee Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Tennessee, vận chuyển có bị đánh thuế hay không phụ thuộc vào sản phẩm có bị đánh thuế hay không. Nếu sản phẩm bị đánh thuế, bạn cần thu thuế vận chuyển. Nếu sản phẩm không bị đánh thuế, bạn không cần thu thuế vận chuyển.

Tennessee sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nghĩa vụ thuế tại Tennessee

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số trong vòng 12 tháng qua, cũng như dựa trên dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Tennessee. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Tennessee nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong vòng 12 tháng qua:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Tennessee bằng 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Tennessee hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Texas

Thông tin thuế dành cho Texas.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Kiểm soát thuế tài khoản công Texas Nơi gửi

Các quy định đặc biệt về thuế

Texas là một tiểu bang gửi đối với người bán hàng có sự hiện diện thực tế và mối liên hệ kinh tế tại tiểu bang. Nếu bạn có mối liên hệ tại Texas nhưng không có địa điểm thực tế ở đó, Texas được coi là tiểu bang nhận.

Nghĩa vụ thuế tại Texas

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số trong vòng 12 tháng qua, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Texas. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Texas nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong vòng 12 tháng qua:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Texas đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Texas hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Utah

Thông tin thuế tại Utah.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Sở thuế vụ Tiểu bang Utah Nơi gửi Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Nếu bạn không có mối quan hệ ở Utah, khách hàng tại tiểu bang đó chịu trách nhiệm kê khai các khoản mua hàng dưới dạng thuế tiêu dùng trong bảng kê khai thuế thu nhập. Nếu muốn, bạn có thể đăng ký với tiểu bang Utah để thu thuế này.

Nghĩa vụ thuế tại Utah

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Utah và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Utah. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Utah nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Utah đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Utah của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Utah hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Vermont

Thông tin thuế tại Vermont.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Vermont Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Vermont sử dụng luật thông báo và báo cáo .

Nghĩa vụ thuế tại Vermont

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số trong vòng 12 tháng qua, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Vermont và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Vermont. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Vermont nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong vòng 12 tháng qua:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Vermont đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Vermont của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Vermont hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Virginia

Thông tin thuế tại Virginia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Thuế Virginia Nơi gửi Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Virginia không đánh thuế vận chuyển nếu vận chuyển được ghi thành một mục hàng riêng. Nếu giá sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển, bạn cần thu khoản thuế này.

Virginia được coi là tiểu bang gửi, nhưng những người bán bên ngoài tiểu bang cần áp dụng quy tắc nơi nhận để tính thuế.

Nghĩa vụ thuế tại Virginia

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Virginia và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Virginia. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Virginia nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Virginia đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Virginia của bạn đạt 200.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Virginia hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Washington

Thông tin thuế tại Washington.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Washington Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Washington sử dụng luật thông báo và báo cáo.

Nghĩa vụ thuế tại Washington

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Washington. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Washington nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Washington đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Washington của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Washington hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Tây Virginia

Thông tin thuế dành cho Tây Virginia.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Tây Virginia Nơi nhận

Nghĩa vụ thuế tại Tây Virginia

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại West Virginia và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại West Virginia. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại West Virginia nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại West Virginia đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại West Virginia của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại West Virginia hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Wisconsin

Thông tin thuế tại Wisconsin.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Tiểu bang Wisconsin Nơi nhận

Các quy định đặc biệt về thuế

Tại Wisconsin, vận chuyển có bị đánh thuế hay không phụ thuộc vào sản phẩm có bị đánh thuế hay không. Nếu sản phẩm bị đánh thuế, bạn cần thu thuế vận chuyển. Nếu sản phẩm không bị đánh thuế, bạn không cần thu thuế vận chuyển. Nếu sản phẩm trong đơn hàng là sự kết hợp của các mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, phần vận chuyển áp dụng cho mặt hàng chịu thuế sẽ bị đánh thuế.

Nghĩa vụ thuế tại Wisconsin

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Wisconsin. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số và doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Wisconsin nếu đáp ứng điều kiện dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Wisconsin đạt 100.000 USD trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Wisconsin hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Wyoming

Thông tin thuế tại Wyoming.
Trang web thuế tiểu bang Nguồn Vận chuyển chịu thuế Thuế địa phương
Cục Thuế Wyoming Nơi nhận Không Không

Các quy định đặc biệt về thuế

Wyoming là tiểu bang nhận, nhưng không áp thuế địa phương. Vì vậy, người mua luôn thanh toán cùng một mức thuế suất cấp tiểu bang.

Nghĩa vụ thuế tại Wyoming

Mối quan hệ được xác định thông qua doanh số của năm dương lịch trước hoặc hiện tại, cũng như dựa trên doanh thu bán cho khách hàng tại Wyoming và số lượng giao dịch bán đã thực hiện với khách hàng tại Wyoming. Bao gồm sản phẩm kỹ thuật số, ngoại trừ doanh số từ các sàn giao dịch như Amazon. Bạn có thể có mối quan hệ tại Wyoming nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào dưới đây trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại:

 • Doanh thu bán cho khách hàng tại Wyoming đạt 100.000 USD trở lên.
 • Số lượng giao dịch bán thực hiện với khách hàng tại Wyoming của bạn đạt 200 trở lên.

Nếu bạn không chắc liệu mình có phải nộp thuế tại Wyoming hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí