Thuế Canada

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Canada. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Một cách cài đặt thuế Canada mới ra mắt vào tháng 1 năm 2019. Nếu bạn thấy thông báo cập nhật cài đặt thuế Canada trên trang Taxes (Thuế), bạn có thể cập nhật theo cách mới:

Khi xác định cần thu loại thuế bán hàng nào ở Canada, bạn có thể đặt cửa hàng Shopify tự động quản lý thuế suất bạn thu của khách hàng. Bạn có thể thiết lập ghi đè thuế cho sản phẩm có thuế suất đặc biệt.

Shopify giúp đơn giản hóa quy trình thu thuế bán hàng, nhưng không chuyển tiền hoặc kê khai thuế giúp bạn. Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn đảm bảo rằng bạn có cài đặt phù hợp với doanh nghiệp, sau khi xác định được nơi bạn chịu trách nhiệm thu thuế. Bạn có trách nhiệm làm việc với các cơ quan thuế của Canada và tỉnh hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo bạn thu đúng thuế suất bán hàng cho khách hàng cũng như để đảm bảo bạn kê khai và chuyển tiền thuế một cách chính xác.

Để xem thông tin tổng hợp về các quy định về thuế tại Canada, xem Tài liệu tham khảo về thuế Canada.

Trong phần này

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí