Thiết lập thuế suất cho Shopify POS

Ứng dụng Shopify POS áp thuế dựa trên địa điểm của cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị POS. Địa điểm của cửa hàng phải nằm trong khu vực vận chuyển để tính thuế chính xác.

Sau khi định cấu hình cài đặt thuế, bạn có thể điều chỉnh các khoản thuế áp dụng cho đơn hàng hoặc sản phẩm riêng lẻ trong giao dịch từ giỏ hàng Shopify POS.

Đặt thuế suất cho địa điểm POS mới

Ứng dụng Shopify POS áp dụng thuế dựa trên địa điểm của cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị POS.

Các bước thực hiện:

  1. Đảm bảo địa điểm mới nằm trong khu vực vận chuyển để có thể tính thuế chính xác. Bạn cần thực hiện bước này ngay cả khi chưa từng vận chuyển sản phẩm (ví dụ như nếu bạn chỉ đang vận hành Shopify POS).
  1. Trong Quản lý thu thuế bán hàng, chọn quốc gia/khu vực mà bạn đặt POS.
  2. Trong mục Thuế suất, nhấp vào vùng đánh thuế và đặt thuế suất, sau đó, nhấp vào Save (Lưu):

  3. Thêm địa điểm cửa hàng mới làm địa điểm trên trang quản trị Shopify.

  4. Chỉ định thiết bị Shopify POS cho địa điểm mới. Nếu địa điểm mới không hiển thị, đưa ứng dụng trở lại nền bằng cách nhấn vào nút Home trên thiết bị. Mở lại ứng dụng Shopify POS và địa điểm mới của bạn sẽ hiển thị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí