Thiết lập thuế suất cho Shopify POS

Ứng dụng Shopify POS áp thuế dựa trên địa điểm của cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị POS. Địa điểm của cửa hàng phải nằm trong khu vực vận chuyển để tính thuế chính xác.

Sau khi định cấu hình cài đặt thuế, bạn có thể điều chỉnh các khoản thuế áp dụng cho đơn hàng hoặc sản phẩm riêng lẻ trong giao dịch từ giỏ hàng Shopify POS.

Đặt thuế suất cho địa điểm POS mới

Ứng dụng Shopify POS áp dụng thuế dựa trên địa điểm của cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị POS.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí