Thiết lập thuế suất cho Shopify POS

Ứng dụng Shopify POS áp dụng thuế dựa trên địa điểm của cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị POS. Địa điểm của cửa hàng phải nằm trong khu vực vận chuyển để tính thuế chính xác.

Sau khi định cấu hình cài đặt thuế, bạn có thể điều chỉnh các khoản thuế áp dụng cho đơn hàng hoặc sản phẩm riêng lẻ trong giao dịch từ giỏ hàng Shopify POS.

Đặt thuế suất cho địa điểm POS mới

Ứng dụng Shopify POS áp dụng thuế dựa trên địa điểm của cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị POS.

Các bước thực hiện:

  1. Đảm bảo địa điểm mới nằm trong khu vực vận chuyển để có thể tính thuế một cách chính xác. Bạn cần thực hiện bước này ngay cả khi chưa từng vận chuyển sản phẩm (ví dụ: nếu bạn chỉ đang vận hành Shopify POS).
  1. Trong mục Thuế suất, nhấp vào vùng đánh thuế và đặt thuế suất, sau đó, nhấp vào Save (Lưu):

- Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ, chọn cài đặt thuế tự động hoặc chỉ định thủ công thuế suất cho tiểu bang, hạt và thành phố, bao gồm thuế vận chuyển. - Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, sử dụng các giá trị mặc định hoặc chỉ định mức thuế cho quốc gia và vùng. Bạn cũng chỉ định có thu thuế vận chuyển hay không.

  1. Thêm địa điểm cửa hàng mới.

  2. Chỉ định thiết bị Shopify POS cho địa điểm mới. Nếu địa điểm mới không hiển thị, đưa ứng dụng trở lại nền bằng cách nhấn vào nút Home trên thiết bị. Mở lại ứng dụng Shopify POS và địa điểm mới của bạn sẽ hiển thị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí