Thiết lập địa điểm

Bạn có thể thêm, hủy kích hoạt, kích hoạt lại và xóa địa điểm của mình. Bạn cũng có thể xem, lọc, sắp xếp và tìm kiếm địa điểm trong phần Cài đặt > Địa điểm > Tất cả địa điểm.

Số lượng địa điểm tối đa bạn có thể có phụ thuộc vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng.

Giới hạn số lượng địa điểm

Số lượng địa điểm tối đa bạn có thể có phụ thuộc vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng. Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về số lượng địa điểm bạn có thể có trong cửa hàng:

Số lượng địa điểm khả dụng theo từng gói đăng ký
Gói đăng ký Giới hạn số lượng địa điểm
Shopify Starter 2
Basic Shopify 10
Shopify 10
Advanced Shopify 10
Shopify Plus 200

Địa điểm bạn hủy kích hoạt sẽ không được tính vào giới hạn địa điểm. Bạn có thể tìm thấy giới hạn địa điểm và số lượng đã sử dụng trong trang cài đặt Địa điểm.

Nếu bạn dùng các ứng dụng lưu hàng trong kho thực tế, những ứng dụng này được coi là địa điểm. Ứng dụng hàng trong kho bao gồm ứng dụng bán hàng trung gian, dịch vụ kho vận bên thứ ba và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn. Ví dụ: Một ứng dụng có thể là nhà kho thay bạn thực hiện đơn hàng. Ứng dụng địa điểm được liệt kê trong cài đặt Địa điểm của mục Ứng dụng và địa điểm thực hiện đơn hàng tự chọn. Mặc dù được coi là địa điểm, những ứng dụng này sẽ không được tính vào giới hạn địa điểm.

Một số ứng dụng thực hiện đơn hàng cho phép tính năng quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm, nhờ đó, bạn có thể quản lý lượng nhỏ hàng trong kho của một sản phẩm tại các địa điểm cửa hàng trong khi lượng nhỏ hàng trong kho khác sẽ do ứng dụng thực hiện quản lý. Nếu bạn quản lý hàng trong kho của sản phẩm bằng ứng dụng thực hiện đơn hàng không cho phép tính năng quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm, bạn cũng không thể lưu kho sản phẩm tại các địa điểm cửa hàng.

Thêm địa điểm

Bạn có thể thêm địa điểm. Sau khi bạn tạo địa điểm, địa điểm đó được thêm vào cuối danh sách ưu tiên thực hiện.

Các bước thực hiện:

Xác minh địa chỉ vị trí của bạn

Khi bạn nhập địa chỉ vị trí của mình, Google sẽ tự động xác minh địa chỉ này. Nếu không thể xác minh địa chỉ này, một địa chỉ gợi ý sẽ hiển thị. Nếu bạn có địa điểm chưa xác minh địa chỉ, có khả năng bạn sẽ không thể cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi tại cửa hàng hoặc mua nhãn vận chuyển trên trang quản trị Shopify.

Nếu không thể xác minh địa chỉ của bạn, hãy kiểm tra xem dịch vụ bưu chính hoặc Google có đề xuất định dạng địa chỉ khác hay không và cập nhật địa chỉ theo định dạng mới. Nếu dịch vụ bưu chính sử dụng định dạng địa chỉ khác với Google, bạn có thể gửi nội dung chỉnh sửa trực tiếp cho Google.

Các bước thực hiện:

  1. Xác minh rằng có một dịch vụ bưu chính nhận dạng địa chỉ đó như Canada Post, DHL hoặc USPS.
  2. Tìm kiếm địa chỉ trong Google Maps để xem có gợi ý định dạng địa chỉ chính xác hay không.
  3. Nếu định dạng địa chỉ ở các bước trước không khớp thì bạn có thể gửi địa chỉ đã chỉnh sửa cho Google.

Hủy kích hoạt địa điểm

Nếu không muốn bán, thực hiện hoặc lưu kho hàng hóa tại một địa điểm nữa, bạn có thể hủy kích hoạt địa điểm đó.

Khi bạn hủy kích hoạt một địa điểm, địa điểm đó không còn hiển thị trên bộ lọc và menu nữa, bạn không thể quản lý hoặc chuyển hàng trong kho tại địa điểm đó và không thể sử dụng địa điểm đó làm địa điểm mặc định. Bạn luôn cần có ít nhất một địa điểm đang hoạt động.

Các địa điểm bị hủy kích hoạt không được tính vào giới hạn địa điểm của bạn.

Bạn không thể hủy kích hoạt một địa điểm nếu địa điểm đó là ứng dụng riêng hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Thay vào đó, hãy xóa ứng dụng.

Bạn không thể hủy kích hoạt địa điểm hiện được đặt làm địa điểm mặc định. Trước tiên, bạn cần thay đổi địa điểm mặc định thành địa điểm khác.

Trước khi hủy kích hoạt một địa điểm, bạn cần hoàn thành tất cả các đơn hàng và đợt chuyển được chỉ định cho địa điểm đó và chỉ định lại sang địa điểm khác. Nếu không, bạn sẽ được nhắc thực hiện đơn hàng và số lượng hàng tồn kho sẽ được chỉ định lại.

Nếu địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro, bạn cần thay đổi địa điểm sang gói POS Lite thì mới có thể hủy kích hoạt.

Các bước thực hiện:

Kích hoạt lại địa điểm

Bạn có thể kích hoạt lại địa điểm mà bạn đã hủy kích hoạt trước đây và tiếp tục thực hiện đơn hàng từ địa điểm này.

Các bước thực hiện:

Xóa địa điểm

Nếu không còn muốn bán hàng, thực hiện đơn hàng hoặc lưu kho hàng tại một địa điểm, bạn có thể xóa địa điểm vĩnh viễn. Dữ liệu cũ sẽ được lưu lại cho mục đích báo cáo.

Để xóa một địa điểm, bạn cần hủy kích hoạt địa điểm đó.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí