Thiết lập địa điểm

Số lượng địa điểm tối đa bạn có thể có phụ thuộc vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ thương nhân Plus nếu bạn cần hơn 20 địa điểm).

Địa điểm bạn hủy kích hoạt sẽ không được tính vào giới hạn địa điểm. Bạn có thể tìm thấy giới hạn địa điểm và số lượng đã sử dụng trong trang cài đặt Địa điểm.

Nếu bạn dùng các ứng dụng lưu hàng trong kho thực tế, những ứng dụng này được coi là địa điểm. Ứng dụng hàng trong kho bao gồm ứng dụng bán hàng trung gian, dịch vụ kho vận bên thứ ba và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn. Ví dụ: Một ứng dụng có thể là kho hàng thay bạn thực hiện đơn hàng. Ứng dụng địa điểm được liệt kê tại cài đặt Địa điểm trong mục Ứng dụng và địa điểm thực hiện đơn hàng tự chọn. Mặc dù được coi là địa điểm, những ứng dụng này sẽ không được tính vào giới hạn địa điểm.

Tạo và sửa đổi địa điểm

Các bước thực hiện:

Sau khi bạn tạo địa điểm, địa điểm đó được thêm vào cuối danh sách ưu tiên thực hiện.

Hủy kích hoạt và kích hoạt lại địa điểm

Bạn có thể hủy kích hoạt một địa điểm tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu không muốn bán, thực hiện hoặc lưu hàng trong kho tại địa điểm đó.

Khi bạn hủy kích hoạt một địa điểm, địa điểm đó không còn hiển thị trên bộ lọc và menu nữa, bạn không thể quản lý hoặc chuyển hàng trong kho tại địa điểm đó và không thể sử dụng địa điểm đó làm địa điểm mặc định. Bạn luôn cần có ít nhất một địa điểm đang hoạt động.

Các địa điểm bị hủy kích hoạt không được tính vào giới hạn địa điểm của bạn.

Bạn không thể hủy kích hoạt một địa điểm nếu địa điểm đó là ứng dụng riêng hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Thay vào đó, hãy xóa ứng dụng.

Bạn không thể hủy kích hoạt địa điểm hiện được đặt làm địa điểm mặc định. Trước tiên, bạn cần thay đổi địa điểm mặc định thành địa điểm khác.

Trước khi hủy kích hoạt một địa điểm, bạn cần hoàn thành tất cả các đơn hàng và đợt chuyển được chỉ định cho địa điểm đó và chỉ định lại sang địa điểm khác. Nếu không, bạn sẽ được nhắc thực hiện đơn hàng và số lượng hàng tồn kho sẽ được chỉ định lại.

Nếu địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro, bạn cần thay đổi địa điểm sang gói POS Lite thì mới có thể hủy kích hoạt.

Các bước thực hiện:

Nếu bạn muốn kích hoạt lại địa điểm, thực hiện các bước tương tự nhưng nhấp vào Reactivate location (Kích hoạt lại địa điểm).

Xóa địa điểm

Nếu không còn muốn bán hàng, thực hiện đơn hàng hoặc lưu kho hàng tại một địa điểm, bạn có thể xóa địa điểm vĩnh viễn.

Lưu dữ liệu lịch sử cho mục đích báo cáo.

Để xóa một địa điểm, bạn cần hủy kích hoạt địa điểm đó.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí