Quản lý địa điểm

Địa điểm là địa điểm thực hoặc ứng dụng bạn thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các hoạt động sau: bán sản phẩm, vận chuyển hoặc thực hiện đơn hàng hoặc lưu hàng trong kho. Địa điểm có thể là cửa hàng bán lẻ, kho hàng, cửa hàng thời vụ hoặc đơn vị bán hàng trung gian. Nếu có nhiều địa điểm, bạn có thể quản lý hàng trong kho của toàn bộ doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Phần lớn thao tác quản lý địa điểm được xử lý trong trang quản trị Shopify. Tại đó, bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và bật/tắt địa điểm nếu cần. Bạn cũng có thể quản lý gói đăng ký POS trong trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Không nhận diện được Shopify POS? Có thể bạn đang sử dụng Shopify POS Classic.

Chọn vị trí thiết bị Shopify POS

Bạn có thể trực tiếp quản lý các địa điểm thiết bị trong ứng dụng Shopify POS. Bạn cũng có thể hạn chế quyền truy cập vào cài đặt địa điểm trên iPad bằng cách bật quyền truy cập nhân viên hạn chế.

Bất cứ khi nào bạn cài đặt ứng dụng Shopify POS trên thiết bị, hãy nhớ chọn vị trí của bạn để áp dụng mức thuế suất chính xác.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > All locations (Tất cả vị trí).

  2. Chạm vào tên địa điểm POS.

  3. Chạm vào Switch (Chuyển đổi) để xác nhận thay đổi hoặc Cancel (Hủy) để quay lại.

Quản lý gói đăng ký POS cho từng địa điểm (trang quản trị Shopify)

Lưu ý: Chỉ chủ cửa hàng mới có thể quản lý các gói đăng ký POS.

Gói đăng ký POS Lite bao gồm các tính năng cơ bản của Shopify POS và có thể sử dụng với mọi gói Shopify mà không mất thêm phí. Khi trả thêm phí hàng tháng cho mỗi địa điểm, gói đăng ký Shopify POS Pro sẽ có thêm tính năng bán lẻ dành cho giao dịch bán hàng, quản lý hàng tồn kho, báo cáo doanh số và quản lý nhân viên. Hãy chọn gói đăng ký POS phù hợp cho từng địa điểm. Bạn có thể thay đổi gói đăng ký POS cho một địa điểm bất cứ lúc nào.

Tất cả mọi người đều có quyền truy cập vào bản dùng thử miễn phí của POS Pro, kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Nếu bạn quyết định không đăng ký POS Pro, sau ngày 31 tháng 10 năm 2020, bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tính năng POS Pro mà bạn đã sử dụng trong bản dùng thử miễn phí.

Nếu bạn chọn POS Lite là gói đăng ký cho một địa điểm trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, thì ngay lập tức, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào các tính năng POS Pro cho địa điểm đó. Để lấy lại quyền truy cập vào các tính năng miễn phí của POS Pro, thay đổi gói đăng ký của địa điểm thành POS Pro.

Chú ý: Nếu bạn không muốn bị thu phí POS Pro, hãy nhớ thay đổi gói đăng ký của địa điểm thành POS Lite trước ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Nếu bạn chọn POS Pro là gói đăng ký cho một địa điểm trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, bạn sẽ không bị thu phí gói đăng ký hàng tháng bổ sung cho đến hóa đơn đầu tiên sau ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Nếu bạn không chọn gói đăng ký cho từng địa điểm trước khi kết thúc dùng thử miễn phí, địa điểm sẽ mặc định dùng gói POS Lite miễn phí.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí