Thay đổi lưới thông minh Shopify POS

Màn hình chính trên ứng dụng Shopify POS có một lưới thông minh chứa tập hợp các ô có thể cấu hình được để hiển thị các tài nguyên khác nhau. Bạn có thể thêm ô đại diện cho các sản phẩm, bộ sưu tập, ứng dụng của bên thứ ba hoặc các tính năng thường xuyên truy cập. Nếu ứng dụng bên thứ ba có nhiều chức năng, bạn có thể chọn chức năng mà ô thực hiện.

Bạn có thể thêm trang bổ sung, phân nhóm ô vào các trang này và sắp xếp lại vị trí ô trên mỗi trang.

Thay đổi lưới thông minh trong ứng dụng Shopify POS

Bạn có thể chỉnh sửa lưới thông minh trong ứng dụng Shopify POS. Thay đổi được thực hiện trong ứng dụng POS đối với lưới thông minh chỉ áp dụng cho vị trí POS được đăng nhập vào ứng dụng.

Để thêm ô, bạn cần là chủ cửa hàng hoặc sở hữu tài khoản nhân viên POS có quyền Tùy chỉnh lưới thông minh.

Thêm ô

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add tile (Thêm ô) trong lưới.
 2. Chọn mục bạn muốn thêm vào trang chủ trong danh sách có sẵn.
 3. Thêm các ô bổ sung, rồi chạm vào Done (Đã xong).

Xóa ô

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào và giữ một ô cho đến khi ô đó bắt đầu lắc.
 2. Chạm vào x ở góc ô, rồi chạm vào Remove (Xóa).
 3. Chạm vào Done (Đã xong).

Chỉnh sửa ô

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào và giữ một ô cho đến khi ô đó bắt đầu lắc.
 2. Chạm vào ... ở góc ô rồi chọn màu (vàng, xanh lá, xanh dương hoặc cam).
 3. Chạm vào Done (Đã xong).

Tạo bố cục lưới thông minh cho nhiều vị trí POS

Bạn có thể tạo và quản lý nhiều bố cục lưới thông minh trên trang quản trị Shopify. Điều này hữu ích khi bạn muốn nhiều vị trí POS có cùng bố cục lưới thông minh và muốn tiết kiệm thời gian cho việc tùy chỉnh lưới thông minh cho từng vị trí theo cách thủ công trong ứng dụng Shopify POS. Bạn có thể tạo và tùy chỉnh nhiều bố cục lưới thông minh bằng trình biên tập lưới thông minh, sau đó chỉ định từng bố cục cho các vị trí POS cụ thể.

Với trình biên tập lưới thông minh, bạn có thể tùy chỉnh từng bố cục lưới thông minh trên trang quản trị Shopify theo những cách sau:

 • Thêm, sắp xếp lại hoặc gỡ bỏ trang ô.
 • Thêm, sắp xếp lại, đổi màu hoặc gỡ bỏ ô khỏi trang ô.
 • Chuyển đổi giữa xem trước ứng dụng Shopify POS trên máy tính bảng hoặc trên điện thoại thông minh.
 • Chuyển đổi giữa xem trước ứng dụng Shopify POS trong chế độ tối hoặc chế độ sáng.

Một bố cục lưới thông minh được chỉ định làm bố cục Mặc định và áp dụng cho tất cả vị trí POS mới và các vị trí POS hiện có khi bố cục được chỉ định của các vị trí đó bị xóa. Bạn có thể thay đổi lựa chọn bố cục mặc định bất kỳ lúc nào.

Để xem, tạo và tùy chỉnh bố cục lưới thông minh trên trang quản trị Shopify, nhân viên có quyền truy cập trang quản trị phải có quyền nhân viên đối với Sản phẩm > XemCài đặt cửa hàng > Vị trí. Nhân viên cũng phải có quyền Ưu đãi giảm giá thì mới có thể xem và tạo ô lưới thông minh về ưu đãi giảm giá. Nhân viên tại POS có vai trò tại POS phải có quyền Tùy chỉnh lưới thông minh để chỉnh sửa bố cục lưới thông minh trong ứng dụng Shopify POS.

Tìm kiếm bố cục lưới thông minh

Bạn có thể truy cập danh sách bố cục lưới thông minh trong phần cài đặt kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Point of Sale > Cài đặt.
 2. Trong mục Chung, nhấp vào Lưới thông minh.
 3. Sử dụng trường Tìm kiếm để tìm kiếm bố cục lưới thông minh dựa trên từ khóa trong tên lưới thông minh hoặc vị trí POS được chỉ định.

Tạo bố cục lưới thông minh mới

Bạn có thể tạo bố cục lưới thông minh mới trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Point of Sale > Cài đặt.
 2. Trong mục Chung, nhấp vào Lưới thông minh.
 3. Nhấp vào Tạo mới.
 4. Trong mục Xem trước, nhấp vào Tùy chỉnh để mở trình biên tập lưới thông minh.
 5. Tùy chỉnh trang ô lưới thông minh:

  • Để thêm trang vào lưới thông minh, nhấp vào ⊕ Thêm trang ô.
  • Để sắp xếp lại thứ tự của trang ô, nhấp vào bên cạnh tiêu đề trang ô và kéo trang lên hoặc xuống trong danh sách trang ô.
  • Để gỡ bỏ trang ô, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên trang ô.
 6. Tùy chỉnh ô trong lưới thông minh:

  • Để thêm ô vào trang, nhấp vào ⊕ Thêm ô.
  • Để sắp xếp lại ô trên trang, nhấp vào bên cạnh ô và kéo ô lên hoặc xuống trong danh sách ô.
  • Để thay đổi màu ô, nhấp vào tên ô rồi chọn màu trong menu Màu.
  • Để gỡ bỏ ô trên trang, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh ô.
 7. Nhấp vào Áp dụng để lưu thay đổi, sau đó nhấp vào Thoát để đóng trình biên tập lưới thông minh.

 8. Trong mục Tên, nhập tên cho bố cục lưới thông minh.

 9. Không bắt buộc: Chọn tùy chọn Đặt làm mặc định để áp dụng bố cục làm lưới thông minh mặc định cho tất cả vị trí mới hoặc các vị trí không có bố cục lưới thông minh được chỉ định.

 10. Không bắt buộc: Chỉ định bố cục mới cho một số vị trí POS:

  1. Trong mục Địa điểm, nhấp vào Chỉnh sửa.
  2. Trong hộp thoại Chỉnh sửa vị trí, chọn vị trí POS bạn muốn áp dụng bố cục. Bạn có thể chọn Tất cả vị trí để chọn nhanh tất cả vị trí POS được liệt kê.
  3. Nhấp vào Done (Đã xong).
 11. Nhấp vào Lưu.

 12. Nếu bạn đã thay đổi bố cục lưới thông minh cho bất kỳ vị trí nào thì bạn sẽ được nhắc xem lại các thay đổi đối với lựa chọn bố cục của mình cho từng vị trí. Nhấp vào Xác nhận để hoàn tất thay đổi.

Có thể mất vài phút để ứng dụng Shopify POS thể hiện các thay đổi đối với lưới thông minh.

Chỉnh sửa bố cục lưới thông minh

Bạn có thể chỉnh sửa bố cục lưới thông minh trên trang quản trị Shopify bằng thiết bị máy tính để bàn hoặc bằng ứng dụng Shopify POS trên thiết bị di động.

Nếu bạn dùng ứng dụng Shopify POS để chỉnh sửa lưới thông minh và bố cục lưới thông minh được chia sẻ cho nhiều vị trí, thì phiên bản đã qua chỉnh sửa của lưới thông minh đó sẽ hiển thị trong danh sách Lưới thông minh dưới dạng bản sao mới của bố cục được chỉ định ban đầu và chỉ áp dụng cho vị trí POS mà bạn đã chỉnh sửa lưới thông minh tại đó. Như vậy, những chỉnh sửa do nhân viên tại POS thực hiện đối với lưới thông minh sẽ không ghi đè lên bố cục lưới thông minh cho các vị trí POS khác.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Point of Sale > Cài đặt.
 2. Trong mục Chung, nhấp vào Lưới thông minh.
 3. Nhấp vào tên của bố cục lưới thông minh bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Tùy chỉnh trang ô lưới thông minh:

  • Để thêm trang vào lưới thông minh, nhấp vào ⊕ Thêm trang ô.
  • Để sắp xếp lại thứ tự của trang ô, nhấp vào bên cạnh tiêu đề trang ô và kéo trang lên hoặc xuống trong danh sách trang ô.
  • Để gỡ bỏ trang ô, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên trang ô.
 5. Tùy chỉnh ô trong lưới thông minh:

  • Để thêm ô vào trang, nhấp vào ⊕ Thêm ô.
  • Để sắp xếp lại ô trên trang, nhấp vào bên cạnh ô và kéo ô lên hoặc xuống trong danh sách ô.
  • Để thay đổi màu ô, nhấp vào tên ô rồi chọn màu trong menu Màu.
  • Để gỡ bỏ ô trên trang, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh ô.
 6. Nhấp vào Áp dụng để lưu thay đổi, sau đó nhấp vào Thoát để đóng trình biên tập lưới thông minh.

 7. Không bắt buộc: Trong mục Tên, nhập tên mới cho bố cục lưới thông minh.

 8. Không bắt buộc: Chọn tùy chọn Đặt làm mặc định để áp dụng bố cục làm lưới thông minh mặc định cho tất cả vị trí mới hoặc các vị trí không có bố cục lưới thông minh được chỉ định.

 9. Không bắt buộc: Chỉ định bố cục mới cho một số vị trí POS:

  1. Trong mục Địa điểm, nhấp vào Chỉnh sửa.
  2. Trong hộp thoại Chỉnh sửa vị trí, chọn vị trí POS bạn muốn áp dụng bố cục. Bạn có thể chọn Tất cả vị trí để chọn nhanh tất cả vị trí POS được liệt kê.
  3. Nhấp vào Done (Đã xong).
 10. Nhấp vào Lưu.

 11. Nếu bạn đã thay đổi bố cục lưới thông minh cho bất kỳ vị trí nào thì bạn sẽ được nhắc xem lại các thay đổi đối với lựa chọn bố cục của mình cho từng vị trí. Nhấp vào Xác nhận để hoàn tất thay đổi.

Có thể mất vài phút để ứng dụng Shopify POS thể hiện các thay đổi đối với lưới thông minh.

Nhân bản bố cục lưới thông minh

Bạn có thể nhân bản bố cục lưới thông minh hiện có khi muốn sử dụng một bố cục hiện có làm mẫu. Bố cục nhân bản sẽ không sao chép bất kỳ vị trí được chỉ định nào từ bố cục gốc, do đó bạn phải chỉ định vị trí cho bố cục được sao chép theo cách thủ công.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Point of Sale > Cài đặt.
 2. Trong mục Tổng quan, nhấp vào Lưới thông minh.
 3. Nhấp vào tên của bố cục lưới thông minh bạn muốn nhân bản.
 4. Nhấp vào Sao chép.
 5. Tùy chỉnh trang ô lưới thông minh:

  • Để thêm trang vào lưới thông minh, nhấp vào ⊕ Thêm trang ô.
  • Để sắp xếp lại thứ tự của trang ô, nhấp vào bên cạnh tiêu đề trang ô và kéo trang lên hoặc xuống trong danh sách trang ô.
  • Để gỡ bỏ trang ô, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên trang ô.
 6. Tùy chỉnh ô trong lưới thông minh:

  • Để thêm ô vào trang, nhấp vào ⊕ Thêm ô.
  • Để sắp xếp lại ô trên trang, nhấp vào bên cạnh ô và kéo ô lên hoặc xuống trong danh sách ô.
  • Để thay đổi màu ô, nhấp vào tên ô rồi chọn màu trong menu Màu.
  • Để gỡ bỏ ô trên trang, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh ô.
 7. Nhấp vào Áp dụng để lưu thay đổi, sau đó nhấp vào Thoát để đóng trình biên tập lưới thông minh.

 8. Trong mục Tên, nhập tên mới cho bố cục lưới thông minh.

 9. Không bắt buộc: Chọn tùy chọn Đặt làm mặc định để áp dụng bố cục làm lưới thông minh mặc định cho tất cả vị trí mới hoặc các vị trí không có bố cục lưới thông minh được chỉ định.

 10. Không bắt buộc: Chỉ định bố cục mới cho một số vị trí POS:

  1. Trong mục Địa điểm, nhấp vào Chỉnh sửa.
  2. Trong hộp thoại Chỉnh sửa vị trí, chọn vị trí POS bạn muốn áp dụng bố cục. Bạn có thể chọn Tất cả vị trí để chọn nhanh tất cả vị trí POS được liệt kê.
  3. Nhấp vào Done (Đã xong).
 11. Nhấp vào Lưu.

 12. Nếu bạn đã thay đổi bố cục lưới thông minh cho bất kỳ vị trí nào thì bạn sẽ được nhắc xem lại các thay đổi đối với lựa chọn bố cục của mình cho từng vị trí. Nhấp vào Xác nhận để hoàn tất thay đổi.

Có thể mất vài phút để ứng dụng Shopify POS thể hiện các thay đổi đối với lưới thông minh.

Xóa bố cục lưới thông minh

Bạn có thể xóa bố cục lưới thông minh bạn không muốn sử dụng nữa. Mọi vị trí hiện đang sử dụng bố cục đã xóa sẽ khôi phục về sử dụng bố cục mặc định. Bạn không thể xóa bố cục mặc định.

Không thể hoàn tác thao tác xóa bố cục lưới thông minh.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Point of Sale > Cài đặt.
 2. Trong mục Chung, nhấp vào Lưới thông minh.
 3. Nhấp vào tên của bố cục lưới thông minh bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào Delete (Xóa).
 5. Trong hộp thoại, nhấp vào Xóa Lưới thông minh.

Có thể mất vài phút để ứng dụng Shopify POS thể hiện các thay đổi đối với lưới thông minh.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí