Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng

Nếu thuê nhân viên bán hàng trực tiếp, bạn cần cấp cho họ các quyền nhân viên này để họ có thể vận hành cửa hàng thông qua Shopify POS.

Tất cả nhân viên sử dụng Shopify POS đều phải được cấp quyền truy cập vào Shopify POS bằng cách chọn Cấp quyền truy cập vào Point of Sale cho nhân viên này trong Cài đặt > Plan and permissions (Gói và quyền truy cập) trong trang quản trị Shopify.

Để đăng nhập vào POS bằng ID Shopify hoặc thông tin đăng nhập, tài khoản nhân viên cần có 13 quyền truy cập. Nếu tài khoản nhân viên không được cấp cả 13 quyền, họ chỉ có thể sử dụng mã PIN để đăng nhập sau khi một tài khoản nhân viên khác được cấp cả 13 quyền cần thiết đã đăng nhập trước.

Bạn có thể sử dụng vai trò tại POS, là một nhóm các quyền, để cấp cho tài khoản nhân viên các cấp độ quyền khác nhau đối với Point of Sale và hoạt động bán lẻ của cửa hàng. Bạn có thể tạo nhiều vai trò tại POS. Khi được gán cho nhân viên trong Point of Sale, vai trò tại POS sẽ xác định cấp độ quyền của từng tài khoản nhân viên đối với các hoạt động cần thiết để vận hành cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí