Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng

Nếu thuê nhân viên bán hàng trực tiếp, bạn cần cấp cho họ các quyền nhân viên này để họ có thể vận hành cửa hàng thông qua Shopify POS.

Tất cả nhân viên sử dụng Shopify POS đều cần được cấp quyền truy cập vào Shopify POS bằng cách chọn quyền Truy cập vào Point of Sale trên trang Người dùng và quyền trong mục Cài đặt của trang quản trị Shopify.

Để thiết lập ứng dụng Shopify POS trên thiết bị mới hoặc đã cập nhật bằng tài khoản Shopify hoặc thông tin đăng nhập, nhân viên cần yêu cầu đăng nhập Shopify POS. Nếu không có tất cả các quyền cần thiết, nhân viên chỉ có thể sử dụng mã PIN để truy cập ứng dụng Shopify POS sau khi một nhân viên khác có các quyền cần thiết đăng nhập trước.

Bạn có thể sử dụng vai trò tại POS, là một nhóm các quyền, để cấp cho nhân viên các cấp độ quyền khác nhau đối với Point of Sale (POS) và hoạt động bán lẻ của cửa hàng. Bạn có thể tạo nhiều vai trò tại POS. Khi được gán cho nhân viên tại Point of Sale, vai trò tại POS sẽ xác định cấp độ quyền của từng nhân viên đối với các hoạt động cần thiết để vận hành cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí