Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng

Nếu thuê nhân viên bán hàng trực tiếp, bạn cần cấp cho họ quyền truy cập vào POS để họ có thể vận hành cửa hàng thông qua Shopify POS. Bạn có thể sử dụng vai trò POS – là một nhóm các quyền – để cấp cho mỗi nhân viên một cấp độ quyền khác nhau đối với Điểm bán hàng và hoạt động bán lẻ của cửa hàng. Bạn có thể tạo nhiều vai trò POS. Khi được gán cho nhân viên tại Điểm bán hàng, vai trò POS sẽ xác định cấp độ quyền của từng nhân viên đối với các hoạt động cần thiết để vận hành cửa hàng.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng, bạn có thể sử dụng Shopify POS hoặc kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify để quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng và chỉ định vai trò cho họ. Bạn phải chỉ định vai trò cho mỗi nhân viên tại Điểm bán hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí