Giới thiệu về quyền của nhân viên

Quyền xác định cấp độ truy cập của nhân viên trong cửa hàng.

Nhân viên có thể cần các quyền truy cập cụ thể tùy theo vai trò của họ, chẳng hạn yêu cầu đăng nhập Shopify POS. Hãy cân nhắc kỹ các quyền mà bạn cấp cho nhân viên và cộng tác viên.

Tham khảo mục Quản lý nhân viên để biết thêm thông tin về cách tạo hoặc cập nhật nhân viên.

Quyền của chủ cửa hàng

Mỗi cửa hàng Shopify chỉ có thể có một chủ cửa hàng. Thông thường, đó là người đã mở cửa hàng. Bạn có thể kiểm tra người được liệt kê làm chủ cửa hàng bằng cách nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền trong trang quản trị Shopify. Shopify sẽ gửi email đến địa chỉ email của chủ cửa hàng.

Một số thao tác chỉ dành cho chủ cửa hàng:

Bạn có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng nếu cần.

Mô tả quyền nhân viên

Thông thường, quyền giúp bạn truy cập vào trang trong trang quản trị Shopify cùng tên. Trong một số trường hợp, bạn cần nhiều quyền để thực hiện tác vụ ở một mục cụ thể trên trang quản trị.

Quyền nhân viên chung

 • Trang chủ: Xem Trang chủ, bao gồm thông tin bán hàng và các dữ liệu khác của cửa hàng.
 • Đơn hàng: Xem, tạo, cập nhật, xóa, hủy, xuất đơn hàng và nhận thông báo về đơn hàng. - Chỉnh sửa đơn hàng: Quyền truy cập Đơn hàng cùng khả năng chỉnh sửa mặt hàng và ưu đãi giảm giá trong đơn hàng.

 • Đơn hàng nháp: tạo, thay đổi và xóa đơn hàng nháp.

 • Sản phẩm: xem, tạo, nhập và thay đổi sản phẩm, bộ sưu tập và hàng trong kho.

 • Thẻ quà tặng: xem, tạo, phát hành và xuất thẻ quà tặng sang tệp CSV. Nếu nhân viên cũng cần tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng trong trang Thẻ quà tặng, bạn cũng cần cấp cho họ quyền Khách hàng.

 • Khách hàng: Xem, tạo, chỉnh sửa, xóa khách hàng và phản hồi tin nhắn của khách hàng trong Shopify Inbox.

 • Báo cáo: xem và tạo báo cáo, bao gồm thông tin bán hàng và các dữ liệu cửa hàng khác. Bạn không thể chỉ định báo cáo mà nhân viên có thể hoặc không thể truy cập.

 • Trang quản lý: xem các trang Tổng quanXem trực tiếp, bao gồm thông tin bán hàng và các dữ liệu khác về cửa hàng và kênh bán hàng.

 • Tiếp thị: xem, tạo và tự động hóa chiến dịch tiếp thị. Nếu bạn đang tiếp thị bằng ứng dụng hoặc kênh bán hàng, ví dụ như Shopify Email, bạn cũng cần quyền Truy cập ứng dụng và kênh thích hợp.

 • Giảm giá: xem, tạo mã giảm giá và ưu đãi giảm giá tự động, và xuất ưu đãi giảm giá thành tệp CSV.

Quyền trong cửa hàng trực tuyến

 • Chủ đề: Xem, thay đổi và đăng chủ đề.
 • Bài viết blog và trang: xem, tạo, thay đổi, đăng và xóa bài viết blog và trang.
 • Menu điều hướng: xem, tạo, thay đổi và xóa menu điều hướng.
 • Miền: xem, mua và quản lý miền.

Quyền quản trị

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thực hiện thay đổi đối với gói đăng ký hoặc thông tin ngân hàng của cửa hàng. Nhân viên cần quyền Quản lý cài đặt để hoàn thành hầu hết tác vụ quản trị.

 • Quản lý cài đặt: truy cập và quản lý Cài đặt cũng như tạo webhook.
 • Quản lý địa điểm: tạo, thay đổi và xóa địa điểm bạn lưu kho hoặc quản lý hàng trong kho.
 • Chỉnh sửa quyền: xem và thay đổi quyền cho nhân viên và cộng tác viên, ngoại trừ một số trường hợp. Tham khảo Giới thiệu về quyền chỉnh sửa để biết thêm chi tiết.

  • Thêm và xóa nhân viên: thêm, cập nhật hoặc xóa nhân viên.
 • Xem các khoản thanh toán trong Shopify Payments: xem cài đặt, khoản thanh toán và giao dịch trong Shopify Payments.

 • Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán: xem, tải xuống hoặc xuất hóa đơn của Shopify, xem thông tin thanh toán và phương thức thanh toán cũng như nhận email liên quan đến thanh toán. Cộng tác viên có quyền này không nhận được email thanh toán.

 • Xem ứng dụng riêng: xem ứng dụng riêng đã cài đặt trên cửa hàng.

  • Chỉnh sửa thông tin và quyền của ứng dụng riêng: cấp quyền cho ứng dụng riêng để đọc, ghi và thực hiện thay đổi đối với cửa hàng.

Quyền truy cập ứng dụng và kênh

Nhân viên có thể xem và truy cập các ứng dụng và kênh bán hàng mà bạn chỉ định.

 • Nếu bạn chọn Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh, nhân viên có thể quản lý ứng dụng và kênh nếu quyền của nhân viên khớp với các quyền mà ứng dụng hoặc kênh yêu cầu. Họ có thể thêm, truy cập hoặc xóa ứng dụng và kênh. Nếu bạn cài đặt ứng dụng hoặc kênh mới nào trong tương lai, nhân viên vẫn có thể truy cập hoặc xóa những ứng dụng hoặc kênh đó mà không cần bạn cập nhật quyền này.

 • Nếu bạn chọn Phê duyệt cước phí ứng dụng, nhân viên có thể cài đặt các ứng dụng có chi phí đi kèm, như cước phí một lần hoặc gói đăng ký định kỳ. Ứng dụng có thời hạn dùng thử miễn phí chuyển thành gói đăng ký trả phí sau khi kết thúc thời gian dùng thử yêu cầu bật quyền này nếu bạn muốn nhân viên có khả năng cài đặt các ứng dụng này.

 • Nếu bạn chọn các ứng dụng và kênh bán hàng cụ thể, nhân viên chỉ có thể truy cập những ứng dụng và kênh bán hàng đó. Họ không thể cài đặt hoặc xóa ứng dụng. Nếu bạn cài đặt ứng dụng mới nào trong tương lai, bạn cần cập nhật quyền này để nhân viên có quyền truy cập vào những ứng dụng đó.

Giới thiệu về quyền chỉnh sửa

Chủ cửa hàng có thể chỉnh sửa mọi quyền của nhân viên bất kỳ lúc nào. Nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền có thể chỉnh sửa quyền cho nhân viên khác nhưng chỉ đối với các quyền mà họ đã có.

Ví dụ: Nhân viên chỉ có quyền Chỉnh sửa quyềnQuản lý cài đặt sẽ không thể thêm hoặc xóa quyền Chủ đề của nhân viên khác vì nhân viên này không có quyền Chủ đề.

Nếu nhân viên của bạn có quyền Chỉnh sửa quyền, bạn có thể cấp cho nhân viên khác quyền Chỉnh sửa quyền. Vì lý do bảo mật, bạn chỉ có thể cấp quyền Chỉnh sửa quyền cho nhân viên khác nếu bạn có quyền tối thiểu ngang với nhân viên bạn muốn chỉnh sửa.

Yêu cầu đăng nhập Shopify POS

Để đăng nhập vào Shopify POS bằng ID Shopify hoặc thông tin đăng nhập, tài khoản nhân viên cần có 13 quyền sau:

 • Trang chủ
 • Đơn hàng
 • Chỉnh sửa đơn hàng
 • Đơn hàng nháp
 • Sản phẩm
 • Thẻ quà tặng
 • Khách hàng
 • Báo cáo
 • Tiếp thị
 • Giảm giá
 • Quyền truy cập ứng dụng và kênh
 • Quản lý cài đặt
 • Quản lý địa điểm

Bạn cũng cần chọn cấp quyền truy cập Point of Sale cho nhân viên này trong mục Point of Sale access (Quyền truy cập Point of Sale) để cấp cho nhân viên quyền truy cập vào Shopify POS.

Nếu bạn chọn quyền này, nhân viên có thể đăng nhập vào trang quản trị Shopify và đăng nhập vào POS mà không cần mã PIN. Nhân viên có quyền quản trị giới hạn và nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS không thể đăng nhập vào Shopify POS nếu chủ cửa hàng hoặc tài khoản nhân viên khác có các quyền cần thiết chưa đăng nhập trước.

Chủ cửa hàng và nhân viên có toàn quyền hiện có có thể xem mã PIN nhân viên trong Shopify POS và đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS.

Bạn cũng có thể tạo và chỉ định vai trò cho nhân viên Shopify POS, tham khảo quản lý nhân viên Poin of Sale để biết thêm thông tin. Nếu bạn muốn thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng Shopify POS, tham khảo Thêm nhân viên Point of Sale.

Quyền đối với Shopify Inbox

Chủ cửa hàng và nhân viên có toàn quyền hiện có có thể sử dụng mọi tính năng của Shopify Inbox và chỉ nhân viên có tất cả các quyền hiện có mới có thể quản lý trạng thái sẵn sàng trò chuyện. Nhân viên bán lẻ không có quyền truy cập vào Shopify Inbox.

Nhân viên phải được thêm làm nhân viên trong cửa hàng để sử dụng tính năng trò chuyện nhóm. Nhân viên cần các quyền sau để truy cập tất cả tính năng của Shopify Inbox:

 • Sản phẩm: chia sẻ sản phẩm.
 • Khách hàng: quản lý trạng thái sẵn sàng trò chuyện, trả lời khách hàng và quản lý câu trả lời lưu sẵn, chia sẻ sản phẩm, mã giảm giá hoặc xem mã giảm giá do nhân viên khác chia sẻ, hoặc tạo đơn hàng nháp hoặc xem đơn hàng nháp do nhân viên khác tạo.
 • Ưu đãi giảm giá: Chia sẻ mã giảm giá hoặc truy cập mã giảm giá do nhân viên khác chia sẻ.
 • Quyền truy cập ứng dụng và kênh: Quản lý các ứng dụng trò chuyện được kết nối với Shopify Inbox.

Ví dụ về quyền của nhân viên

Các loại quyền mà bạn cấp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của nhân viên. Bạn có thể tham khảo các ví dụ này để chọn quyền.

Đối với nhân viên cập nhật cửa hàng trực tuyến, bạn có thể cấp các quyền sau:

 • Sản phẩm
 • Settings (Cài đặt)
 • Chủ đề
 • Bài viết blog và trang
 • Navigation (Điều hướng)

Để nhân viên tạo và chỉnh sửa bài viết blog, bạn có thể cấp cho nhân viên các quyền sau:

 • Trang chủ
 • Reports (Báo cáo)
 • Ứng dụng
 • Bài viết blog và trang

Đối với nhân viên bán hàng, bạn có thể cấp cho họ quyền như:

 • Đơn hàng
 • Thẻ quà tặng
 • Khách hàng
 • Bài viết blog và trang

Đối với kế toán viên, hãy cân nhắc cấp toàn quyền hiện có để nhân viên kế toán có thể truy cập thông tin cần thiết (bao gồm Đơn hàng, Báo cáo và quyền truy cập vào Shopify Payments).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí