Mô tả quyền nhân viên

Bạn có thể cấp quyền nhân viên từ trang quản trị Shopify.

Quyền nhân viên cho phép nhân viên truy cập các phần cụ thể trong trang quản trị Shopify và bật các phần này để thực hiện những tác vụ nhất định.

Tổng quan

Quyền nhân viên chung
Quyền Mô tả
Home (Trang chủ) Cho phép nhân viên xem Trang chủ, bao gồm thông tin về doanh số và phân tích dữ liệu.
Đơn hàng Cho phép nhân viên xem trang Đơn hàng. Các nhân viên không thuộc Shopify Plus có thể xuất dữ liệu về đơn hàng thành tệp CSV từ trang Đơn hàng, nhưng nhân viên thuộc Shopify Plus phải được cấp quyền Xuất dữ liệu về đơn hàng.
Chỉnh sửa đơn hàng Cho phép nhân viên tạo, xem, cập nhật và xóa đơn hàng cùng thông báo về đơn hàng.
Xuất dữ liệu về đơn hàng

Khả dụng với: Shopify Plus

Cho phép nhân viên xuất dữ liệu về đơn hàng thành tệp CSV.

Đơn hàng nháp Cho phép nhân viên tạo, thay đổi và xóa các đơn hàng được tạo theo yêu cầu. Các nhân viên không thuộc Shopify Plus có thể xuất dữ liệu về đơn hàng nháp thành tệp CSV từ trang Drafts (Nháp), nhưng nhân viên thuộc Shopify Plus phải được cấp quyền Xuất dữ liệu nháp.
Xuất dữ liệu về đơn hàng nháp

Khả dụng với: Shopify Plus

Cho phép nhân viên xuất đơn hàng nháp thành tệp CSV.

Sản phẩm Cho phép nhân viên xem, tạo và thay đổi sản phẩm cùng bộ sưu tập. Ngoài ra, quyền này cho phép nhân viên nhập dữ liệu về sản phẩm cũng như xem và quản lý hàng trong kho. Các nhân viên không thuộc Shopify Plus có thể xuất dữ liệu về sản phẩm thành tệp CSV, nhưng nhân viên thuộc Shopify Plus phải được cấp quyền Xuất dữ liệu về sản phẩm.
Xuất dữ liệu về sản phẩm và hàng trong kho

Khả dụng với: Shopify Plus

Cho phép nhân viên xuất dữ liệu về sản phẩm và hàng trong kho thành tệp CSV.

Thẻ quà tặng Cho phép nhân viên tạo, xem và phát hành thẻ quà tặng. Ngoài ra, nhân viên có thể xuất thẻ quà tặng thành tệp CSV. Nhân viên cần tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng trên trang thẻ quà tặng cũng phải được cấp quyền Khách hàng.
Khách hàng Cho phép nhân viên xem, tạo, chỉnh sửa và xóa hồ sơ khách hàng cũng như trả lời tin nhắn của khách hàng trong Shopify Ping. Các nhân viên không thuộc Shopify Plus có thể xuất dữ liệu về hồ sơ khách hàng thành tệp CSV nhưng nhân viên thuộc Shopify Plus phải được cấp quyền Xuất dữ liệu khách hàng.
Xuất dữ liệu về khách hàng

Khả dụng với: Shopify Plus

Cho phép nhân viên xuất dữ liệu về hồ sơ khách hàng thành tệp CSV.

Reports (Báo cáo)

Cho phép nhân viên xem báo cáo, trong đó bao gồm thông tin về doanh số và phân tích dữ liệu. Ngoài ra, quyền này cho phép nhân viên tạo báo cáo tùy chỉnh.

Nhân viên có quyền truy cập vào tất cả các báo cáo. Bạn không thể chỉ định báo cáo mà nhân viên được xem và không được xem.

Dashboard (Bảng quản lý) Cho phép nhân viên xem Bảng quản lý chung, trong đó bao gồm thông tin về doanh số và phân tích dữ liệu cho tất cả các kênh bán hàng. Ngoài ra, quyền này cho phép nhân viên xem trang Xem trực tiếp.
Tiếp thị Cho phép nhân viên xem, tạo và tự động hóa các chiến dịch tiếp thị.
Discounts (Giảm giá) Cho phép nhân viên xem và tạo mã giảm giá cùng ưu đãi giảm giá tự động cũng như xuất dữ liệu về ưu đãi giảm giá thành tệp CSV.
Ứng dụng

Không khả dụng với: Shopify Plus

Đối với nhân viên Shopify Plus, dùng quyền Truy cập ứng dụng và kênh.

Cho phép nhân viên sử dụng và xóa tất cả các ứng dụng và kênh bán hàng được cài đặt cho cửa hàng. Nhân viên có thể cài đặt các ứng dụng miễn là quyền truy cập của cửa hàng khớp với các quyền mà ứng dụng yêu cầu. Ví dụ: Nếu ứng dụng cần quyền truy cập vào đơn hàng, nhân viên cần quyền truy cập Đơn hàng để cài đặt ứng dụng.

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể phê duyệt cước phí ứng dụng.

Settings (Cài đặt)

Cho phép nhân viên xem tất cả các tùy chọn trên trang Settings (Cài đặt). Các nhân viên không được cấp quyền truy cập vào Settings (Cài đặt) chỉ xem được Accounts (Tài khoản) hoặc Plans and permissions (Gói và quyền truy cập). Ngoài ra, quyền này cho phép nhân viên tạo webhook để gửi dữ liệu về chủ đề mà nhân viên có quyền xem.

Chỉ chủ sở hữu cửa hàng mới có thể xem thông tin thanh toán hoặc thực hiện thay đổi đối với gói đăng ký hoặc thông tin về ngân hàng của cửa hàng.

Cửa hàng trực tuyến

Quyền nhân viên trong cửa hàng trực tuyến
Quyền Mô tả
Chủ đề Cho phép nhân viên thay đổi và đăng chủ đề mà cửa hàng đang dùng.
Bài viết blog và trang Cho phép nhân viên tạo, thay đổi, đăng và xóa các bài viết blog và trang web như trang thông tin liên hệ.
Navigation (Điều hướng) Cho phép nhân viên tạo, thay đổi và xóa các nút điều hướng.
Domains (Miền) Cho phép nhân viên mua và quản lý tên miền.

Địa điểm

Quyền của tài khoản nhân viên về địa điểm
Quyền Mô tả
Quản lý địa điểm Cho phép nhân viên tạo, thay đổi và xóa các địa điểm lưu trữ hoặc quản lý hàng trong kho.

Quyền truy cập ứng dụng và kênh

Khả dụng với: Shopify Plus

Trong cửa hàng Shopify Plus, bạn có thể kiểm soát từng ứng dụng và kênh bán hàng mà nhân viên truy cập.

Quyền truy cập ứng dụng và kênh chỉ ảnh hưởng đến việc truy cập ứng dụng trong trang quản trị Shopify chứ không ảnh hưởng đến việc truy cập ứng dụng trong Shopify POS.

Quyền truy cập ứng dụng và kênh của nhân viên
Quyền Mô tả
Cấp cho staff_member_name quyền truy cập tất cả các ứng dụng và kênh

Cho phép nhân viên sử dụng và xóa các ứng dụng và kênh bán hàng được cài đặt cho cửa hàng. Nhân viên được cấp quyền tự động truy cập mọi ứng dụng mới cài đặt. Nhân viên có thể cài đặt các ứng dụng miễn là quyền truy cập của cửa hàng khớp với các quyền mà ứng dụng yêu cầu. Ví dụ: Nếu ứng dụng cần quyền truy cập vào đơn hàng, nhân viên cần quyền truy cập Đơn hàng để cài đặt ứng dụng.

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể phê duyệt cước phí ứng dụng.

Chọn ứng dụng và kênh mà staff_member_name có thể truy cập

Chỉ cho phép nhân viên sử dụng các ứng dụng và kênh bán hàng mà nhân viên có quyền truy cập. Khi có ứng dụng mới được cài đặt, nhân viên sẽ không thể sử dụng ứng dụng này đến khi được cấp quyền truy cập. Nhân viên không thể cài đặt hoặc gỡ ứng dụng hay kênh bán hàng. Nhân viên chỉ có thể xem các ứng dụng mà họ được phép truy cập.

Nhân viên có thể xem tất cả các kênh bán hàng nhưng chỉ có thể truy cập các kênh bán hàng được cấp quyền truy cập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí