Trang thanh toán Shopify

Bạn có thể sử dụng trang thanh toán Shopify bảo mật để chấp nhận đơn hàng và nhận thanh toán ở bất cứ nơi nào bạn bán hàng trực tuyến. Sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, họ sẽ sử dụng trang thanh toán của bạn để nhập thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán rồi đặt hàng.

Khi khách hàng hoàn thành bất kỳ bước nào của quá trình thanh toán, giỏ hàng của họ sẽ được kiểm tra dựa trên mức hàng trong kho của cửa hàng. Nếu còn hàng trong kho thì khách hàng có thể tiếp tục các bước thanh toán. Nếu không còn hàng trong kho thì thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Hàng trong kho chỉ được tạm giữ khi khách hàng gửi thông tin thanh toán. Nếu thanh toán không thành công, việc tạm giữ sẽ hủy bỏ cho đến khi khách hàng đến trang phương thức thanh toán lần nữa.

Bạn có thể xem và thay đổi cài đặt thanh toán trong phần cài đặt Thanh toán trên trang quản trị Shopify, nơi bạn cũng có thể quản lý cách thu thập địa chỉ email của khách hàng để tiếp thị quảng cáo.

Nếu đã có cửa hàng trực tuyến thì bạn cũng có thể thay đổi giao diện và bố cục của trang thanh toán bằng cách chỉnh sửa chủ đề cửa hàng trực tuyến.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí