Đặt đơn hàng kiểm tra

Bằng cách đặt đơn hàng kiểm tra, bạn có thể đảm bảo quá trình thanh toán và cài đặt cho quá trình xử lý đơn hàng, hàng trong kho, vận chuyển, thông báo qua email và các loại thuế đều chính xác.

Bạn không bị tính phí cho đơn hàng kiểm tra. Bạn nên đặt ít nhất một đơn hàng kiểm tra trong quá trình thiết lập cửa hàng hoặc khi thay đổi cài đặt thanh toán.

Có ba cách để đặt đơn hàng kiểm tra:

 • Sử dụng Cổng Bogus của Shopify để mô phỏng giao dịch.
 • Sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thực, sau đó lập tức hủy và hoàn tiền đơn hàng. Bạn có thể phải chịu phí bên thứ ba do đơn vị xử lý thanh toán bạn áp dụng. Để tìm hiểu thêm về phí giao dịch, tham khảo Phí giao dịch.
 • Nếu đang sử dụng Shopify Payments, bạn có thể kiểm tra cấu hình bằng cách kích hoạt các hướng dẫn này.

Lưu ý: Bạn không được nhận lại phí giao dịch qua thẻ tín dụng khi cấp khoản hoàn tiền tại Áo, Thụy Điển hoặc Hoa Kỳ.

Nếu đang sử dụng cửa hàng thử nghiệm, bạn không thể thử nghiệm bằng giao dịch thực. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thử nghiệm đơn hàng tại cửa hàng thử nghiệm.

Đặt đơn hàng kiểm tra bằng cách mô phỏng giao dịch

Để mô phỏng giao dịch trên trang thanh toán trực tuyến, bạn có thể thiết lập Cổng Bogus của Shopify. Cổng Bogus là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà mọi cửa hàng có thể sử dụng để tạo đơn hàng kiểm tra. Khi Cổng Bogus được thiết lập, mọi đơn hàng bạn tạo đều là đơn hàng kiểm tra.

Để tạo đơn hàng, bạn cần nhập thông tin thanh toán thử nghiệm tại trang thanh toán. Bạn có thể mô phỏng các loại giao dịch khác nhau, tùy thuộc vào thông tin bạn nhập.

Các bước thực hiện:

 1. Nếu bạn đã kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy hủy kích hoạt trước khi tiếp tục. Nhấp vào Manage (Quản lý) > Deactivate (Hủy kích hoạt) (nút này cũng hiển thị tên của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, ví dụ: Deactivate Shopify Payments (Hủy kích hoạt Shopify Payments)). Sau đó, xác nhận việc hủy kích hoạt.

 2. Bây giờ, bạn sẽ thấy mục Third-party providers (Nhà cung cấp bên thứ ba). Trong mục đó, nhấp vào Choose third-party provider (Chọn nhà cung cấp bên thứ ba).

 3. Trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, chọn (for testing) Bogus Gateway ((để thử nghiệm) Cổng Bogus).

 4. Nhấp vào Activate (for testing) Bogus Gateway (Kích hoạt (để thử nghiệm) Cổng Bogus).

 5. Truy cập vào cửa hàng trực tuyến và đặt đơn hàng với vai trò khách hàng. Khi thanh toán, nhập thông tin chi tiết thẻ tín dụng như dưới đây thay vì số thẻ thực:

Thông tin chi tiết thẻ để nhập khi thử nghiệm thanh toán bằng cổng Bogus
Tên trường Thông tin chi tiết để nhập
Tên trên thẻ Nhập Bogus Gateway
Số thẻ tín dụng

Nhập lần lượt để mô phỏng các loại giao dịch khác nhau:

 • Nhập 1 để mô phỏng giao dịch thành công
 • Nhập 2 để mô phỏng giao dịch thất bại
 • Nhập 3 để mô phỏng một trường hợp ngoại lệ (sẽ có một thông báo cho biết đã xảy ra lỗi với nhà cung cấp)
CVV Nhập số có 3 chữ số bất kỳ (ví dụ: 111).
Ngày hết hạn Nhập ngày bất kỳ trong tương lai.
 1. Sau khi hoàn tất thử nghiệm, nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh (for testing) Bogus Gateway ((để thử nghiệm) Cổng Bogus) trong trang quản trị Shopify.

 2. Nhấp vào Deactivate (for testing) Bogus Gateway (Hủy kích hoạt (để thử nghiệm) Cổng Bogus) để xóa cổng này khỏi trang thanh toán.

Đặt đơn hàng kiểm tra với giao dịch thực tế

Các bước thực hiện:

 1. Đảm bảo bạn đã thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn muốn thử nghiệm.

 2. Tiến hành mua hàng từ cửa hàng của bạn trong vai trò khách hàng và hoàn tất thanh toán bằng thông tin chi tiết thẻ tín dụng thực.

 3. Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, hãy đăng nhập vào tài khoản tại nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và đảm bảo rằng số tiền đã được xử lý.

 4. Hủy và hoàn tiền đơn hàng càng sớm càng tốt để hoàn tiền cho chính bạn và tránh phải thanh toán mọi khoản phí giao dịch.

Lưu ý: Nếu chu kỳ thanh toán mới bắt đầu sau khi bạn đặt đơn hàng kiểm tra nhưng trước khi hủy đơn hàng, bạn sẽ được lập hóa đơn cho phí giao dịch. Bạn vẫn có thể hủy đơn hàng sau khi thanh toán hóa đơn. Bạn sẽ nhận được điểm tín dụng giao dịch trong tài khoản, áp dụng cho các khoản phí giao dịch trong tương lai.

Bạn không được nhận lại phí giao dịch qua thẻ tín dụng khi cấp khoản hoàn tiền tại Áo, Thụy Điển hoặc Hoa Kỳ. Nếu bạn hoàn tiền cho một giao dịch do Klarna xử lý, bạn sẽ không được nhận lại phí xử lý mà Shopify Payments đã thu.

Nếu bạn đang kiểm tra cửa hàng thử nghiệm, sẽ có giới hạn về số lượng đơn hàng kiểm tra mà bạn có thể xử lý bằng một cổng thanh toán đang hoạt động. Tìm hiểu thêm về hạn chế của cửa hàng thử nghiệm.

Kiểm tra cài đặt vận chuyển

Bạn có thể đảm bảo cài đặt vận chuyển chính xác bằng cách đặt đơn hàng kiểm tra. Ví dụ: Nếu bạn cung cấp vận chuyển miễn phí cho một giá trị đơn hàng nhất định, bạn có thể kiểm tra đơn hàng đủ điều kiện để vận chuyển miễn phí nhằm đảm bảo giảm giá vận chuyển được áp dụng.

Tìm hiểu thêm về cài đặt vận chuyển.

Kiểm tra thông báo qua email

Bạn có thể xem lại thông báo qua email bằng cách đặt đơn hàng kiểm tra. Để nhận được thông báo qua email, hãy nhập địa chỉ email khi thanh toán. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu email trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí