Đặt đơn hàng kiểm tra

Bằng cách đặt đơn hàng kiểm tra, bạn có thể đảm bảo quá trình thanh toán và cài đặt cho quá trình xử lý đơn hàng, hàng trong kho, vận chuyển, thông báo qua email và các loại thuế đều chính xác.

Bạn không bị tính phí cho đơn hàng kiểm tra. Bạn nên đặt ít nhất một đơn hàng kiểm tra trong quá trình thiết lập cửa hàng hoặc khi thay đổi cài đặt thanh toán.

Bạn có thể đặt đơn hàng kiểm tra bằng cách mô phỏng giao dịch qua Cổng Bogus của Shopify hoặc nếu đang sử dụng Shopify Payments, bạn có thể kiểm tra cấu hình bằng chế độ thử nghiệm của Shopify Payments.

Bạn cũng có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thực, sau đó ngay lập tức hủy và hoàn tiền đơn hàng. Bạn có thể phải chịu phí do đơn vị xử lý thanh toán bạn sử dụng áp dụng.

Bạn chỉ có thể thử nghiệm cổng thanh toán nếu đã chọn gói trả phí.

Đặt đơn hàng kiểm tra bằng cách mô phỏng giao dịch

Để mô phỏng giao dịch trên trang thanh toán trực tuyến, bạn có thể thiết lập Cổng Bogus của Shopify. Cổng Bogus là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà mọi cửa hàng đều có thể sử dụng để tạo đơn hàng kiểm tra. Khi Cổng Bogus đang hoạt động, mọi đơn hàng bạn tạo đều là đơn hàng kiểm tra. Số tiền mua thử nghiệm phải lớn hơn số tiền tương đương 1 USD trong mọi đơn vị tiền tệ.

Để tạo đơn hàng, bạn cần nhập thông tin thanh toán thử nghiệm tại trang thanh toán. Bạn có thể mô phỏng các loại giao dịch khác nhau, tùy thuộc vào thông tin bạn nhập.

Các bước thực hiện:

 1. Nếu bạn đã kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy hủy kích hoạt trước khi tiếp tục. Nhấp vào Quản lý > Hủy kích hoạt (nút này cũng hiển thị tên của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, ví dụ: Hủy kích hoạt Shopify Payments. Sau đó, xác nhận việc hủy kích hoạt.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  1. Nếu bạn đã bật Shopify Payments:
   • Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
   • Ở cuối trang, nhấp vào Chuyển sang nhà cung cấp bên thứ ba và nhấp lại vào Chuyển sang nhà cung cấp bên thứ ba để xác nhận.
  2. Nếu bạn chưa bật Shopify Payments, nhấp vào Xem tất cả các nhà cung cấp khác trong mục Shopify Payments.
  3. Nếu Shopify Payments không khả dụng tại quốc gia của bạn, hãy nhấp vào Chọn nhà cung cấp trong mục Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 3. Chọn (for testing) Bogus Gateway trong danh sách.

 4. Nhấp vào Kích hoạt (for testing) Bogus Gateway.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

 6. Truy cập vào cửa hàng trực tuyến và đặt đơn hàng với vai trò khách hàng. Khi thanh toán, nhập thông tin chi tiết thẻ tín dụng như dưới đây thay vì số thẻ thực:

Thông tin chi tiết thẻ để nhập khi thử nghiệm thanh toán bằng cổng Bogus
Tên trường Chi tiết để nhập
Tên trên thẻ Nhập Bogus Gateway
Số thẻ tín dụng

Nhập lần lượt để mô phỏng các loại giao dịch khác nhau:

 • Nhập 1 để mô phỏng giao dịch thành công
 • Nhập 2 để mô phỏng giao dịch thất bại
 • Nhập 3 để mô phỏng một trường hợp ngoại lệ (sẽ có một thông báo cho biết đã xảy ra lỗi với nhà cung cấp)
CVV Nhập số có 3 chữ số bất kỳ (ví dụ: 111).
Ngày hết hạn Nhập ngày bất kỳ trong tương lai.
 1. Sau khi hoàn tất thử nghiệm, nhấp vào Quản lý bên cạnh (for testing) Bogus Gateway trong trang quản trị Shopify.

 2. Nhấp vào Hủy kích hoạt (for testing) Bogus Gateway để xóa cổng này khỏi trang thanh toán.

Đặt đơn hàng kiểm tra với giao dịch thực tế

Bạn có thể đặt đơn hàng kiểm tra bằng cách sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thực, sau đó ngay lập tức hủy và hoàn tiền đơn hàng. Bạn có thể phải chịu phí theo quy định của đơn vị xử lý thanh toán bạn sử dụng. Bạn không được nhận lại một số khoản phí cho đơn vị xử lý thanh toán và phí giao dịch bên thứ ba qua thẻ tín dụng khi hoàn tiền.

Nếu đang sử dụng cửa hàng thử nghiệm, bạn không thể thử nghiệm bằng giao dịch thực. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thử nghiệm đơn hàng tại cửa hàng thử nghiệm.

Các bước thực hiện:

 1. Đảm bảo bạn đã thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn muốn thử nghiệm.
 2. Tiến hành mua hàng từ cửa hàng của bạn trong vai trò khách hàng và hoàn tất thanh toán bằng thông tin chi tiết thẻ tín dụng thực.
 3. Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, hãy đăng nhập vào tài khoản tại nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và đảm bảo rằng số tiền đã được xử lý.
 4. Hủy và hoàn tiền đơn hàng sớm nhất có thể để hoàn tiền cho chính bạn. Mọi phí giao dịch bên thứ ba đã thu sẽ không được hoàn lại.

Danh sách kiểm tra đơn hàng kiểm tra

Khi thử nghiệm quy trình đơn hàng, bạn nên kiểm tra nhiều trường hợp nhất có thể để đảm bảo rằng cài đặt vận chuyển, thông báo và quy trình thực hiện đơn hàng hoạt động như dự kiến.

Tạo đơn hàng kiểm tra

Lưu ý các trường hợp sau khi bạn tạo đơn hàng kiểm tra:

Sau khi đặt đơn hàng kiểm tra

Sau khi đặt đơn hàng, kiểm tra các phần sau của đơn hàng:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí