Thông báo về đơn hàng mới

Bạn có thể tạo và chỉnh sửa thông báo qua email để bạn hoặc nhân viên nắm được thời điểm khách hàng đặt hàng. Bạn cần quyền Đơn hàng trên tài khoản để thực hiện thay đổi đối với thông báo về đơn hàng. Tìm hiểu thêm về quyền nhân viên.

Thêm người nhận cho thông báo về đơn hàng mới

Sau khi thiết lập thông báo về đơn hàng mới cho địa chỉ email, bạn có thể kiểm tra bằng cách nhấp vào Gửi thông báo thử nghiệm. Thông báo thử nghiệm sẽ có thông tin đơn hàng và khách hàng giả.

Hủy kích hoạt hoặc kích hoạt lại thông báo về đơn hàng mới

Bạn có thể tạm thời tắt thông báo về đơn hàng mới thay vì xóa người nhận. Sau đó, bạn có thể bật lại thông báo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
 2. Nhấp vào Thông báo cho nhân viên.
 3. Điều chỉnh cài đặt thông báo của từng người nhận:
  • Để hủy kích hoạt thông báo, chọn Tắt.
  • Để kích hoạt lại thông báo, chọn Bật.

Thêm liên kết đến trang đơn hàng

Tìm mã số hoặc ID đơn hàng

Bạn có thể tìm thấy ID đơn hàng:

 Đơn hàng {{ order_name }} 

Thao tác này sẽ trả về:

 Đơn hàng #1001 

Thêm hướng dẫn đặc biệt

Các bước thực hiện:

Hủy kích hoạt thông báo

Hầu hết thông báo về đơn hàng, vận chuyển và tài khoản khách hàng được gửi tự động cho khách hàng và không thể hủy kích hoạt. Khi xử lý đơn hàng, bạn có thể hủy kích hoạt một số thông báo về thao tác trên đơn hàng đó:

 • Đã hủy đơn hàng: tự động gửi cho khách hàng nếu đơn hàng của họ bị hủy
 • Hoàn tiền cho đơn hàng: tự động gửi cho khách hàng nếu đơn hàng của họ được hoàn tiền
 • Xác nhận vận chuyển: tự động gửi cho khách hàng khi đơn hàng của họ đã hoàn thành
 • Thông tin cập nhật về vận chuyển: tự động gửi cho khách hàng nếu số theo dõi đơn hàng đã thực hiện được cập nhật
 • Đã gửi đi để giao hàng: tự động gửi sau khi đơn hàng có thông tin theo dõi được gửi đi để giao hàng. Chỉ dành cho các lô hàng có mã theo dõi từ Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS, hoặc USPS.
 • Đã giao hàng: tự động gửi sau khi giao đơn hàng có thông tin theo dõi. Chỉ dành cho các lô hàng có mã theo dõi từ Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS, hoặc USPS.

Hủy kích hoạt thông báo Đã hủy đơn hàng

Khi hủy đơn hàng, bạn có thể hủy kích hoạt thông báo để khách hàng không nhận được thông báo qua email về việc hủy đơn. Tìm hiểu thêm về hủy đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hủy.

 3. Nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Cancel order (Hủy đơn hàng).

 4. Nhập chi tiết việc hủy đơn hàng.

 5. Bỏ chọn Gửi thông báo cho khách hàng.

 6. Nhấp vào Cancel order (Hủy đơn hàng).

Hủy kích hoạt thông báo Hoàn tiền cho đơn hàng

Khi hoàn tiền đơn hàng, bạn có thể hủy kích hoạt thông báo để khách hàng không nhận được email về việc hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về hoàn tiền đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Đơn hàng, nhấp vào mã đơn hàng của đơn hàng bạn muốn hoàn tiền.
 2. Nhấp vào Refund (Hoàn tiền) rồi nhập thông tin chi tiết cho khoản hoàn tiền.
 3. Bỏ chọn Send a notification to the customer (Gửi thông báo cho khách hàng).
 4. Nhấp vào Refund (Hoàn tiền).

Hủy kích hoạt thông báo Xác nhận vận chuyển

Khi thực hiện đơn hàng, bạn có thể hủy kích hoạt thông báo Xác nhận vận chuyển để khách hàng không nhận được email có chi tiết vận chuyển. Tìm hiểu thêm về quá trình thực hiện đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã đơn hàng của đơn hàng bạn muốn thực hiện.
 2. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 3. Nhập thông tin chi tiết về quá trình thực hiện đơn hàng.
 4. Bỏ chọn Send shipment details to your customer now (Gửi ngay chi tiết lô hàng cho khách hàng).
 5. Hoàn tất quá trình thực hiện đơn hàng.

Hủy kích hoạt thông báo Cập nhật về vận chuyển

Khi thêm hoặc cập nhật thông tin theo dõi của đơn hàng được đánh dấu là đã thực hiện, bạn có thể hủy kích hoạt thông báo Thông tin cập nhật về vận chuyển để khách hàng không nhận được email về thông tin cập nhật. Tìm hiểu thêm về thêm thông tin theo dõi.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã đơn hàng của đơn hàng bạn muốn cập nhật.
 2. Trong mục Thực hiện đơn hàng, nhấp vào nút ... rồi chọn Chỉnh sửa thông tin theo dõi.
 3. Nhập thông tin theo dõi mới.
 4. Bỏ chọn Send notification email to customer (Gửi email về thông báo cho khách hàng).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Hủy kích hoạt thông báo Lô hàng đã gửi đi để giao hàng hoặc Đã giao lô hàng

Bạn có thể hủy kích hoạt thông báo để khách hàng không nhận được email khi trạng thái vận chuyển thay đổi thành đã gửi đi để giao hàng hoặc đã giao hàng. Quy định này chỉ áp dụng cho lô hàng có mã theo dõi từ FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS hoặc USPS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
 2. Nhấp vào Thông báo cho khách hàng.
 3. Trong mục Vận chuyển, bỏ chọn hộp kiểm Shipment out for delivery (Lô hàng đã gửi đi để giao hàng) hoặc Shipment delivered (Đã giao lô hàng).

Xóa thông báo về đơn hàng của nhân viên

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí