Thông báo qua SMS

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng tùy chọn nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email khi thanh toán. Khách hàng chọn nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email sẽ nhận được xác nhận đơn hàng và thông tin cập nhật về vận chuyển qua SMS gửi đến số điện thoại di động của khách.

Lưu ý: Nếu bạn cho phép khách hàng cài đặt ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động từ trang trạng thái đơn hàng, khách hàng cũng có thể thấy liên kết để cài đặt Shop trong xác nhận vận chuyển qua SMS. Điều này áp dụng cho khách hàng tại Bắc Mỹ khi bạn chưa thay đổi mẫu xác nhận vận chuyển qua SMS. Tìm hiểu thêm về Shop.

Bạn có thể bật tùy chọn nhập số điện thoại khi thanh toán tại trang Thanh toán trong Shopify.

Bạn có thể tùy chỉnh thông báo tại trang Notifications (Thông báo) trong Shopify.

Nếu khách hàng chọn không sử dụng số điện thoại trong quá trình thanh toán, bạn có thể bật tính năng đăng ký nhận thông tin cập nhật về đơn hàng để khách hàng nhận được thông tin cập nhật qua SMS sau khi đặt đơn hàng.

Bật tùy chọn nhập số điện thoại khi thanh toán

Khi khách hàng đặt đơn hàng bằng cách sử dụng trang thanh toán của cửa hàng, khách hàng phải nhập địa chỉ email theo mặc định. Nếu bạn cho phép khách hàng thanh toán bằng số điện thoại, họ có thể chọn nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại. Khách hàng chọn nhập số điện thoại để nhận xác nhận đơn hàng và thông tin cập nhật về vận chuyển qua SMS gửi đến điện thoại di động.

Khi khách hàng nhập số điện thoại, số điện thoại đó được lưu trong phần thông tin khách hàng. Số điện thoại này cũng được sử dụng làm số điện thoại vận chuyển mặc định. Nếu bạn cần địa chỉ email từ khách hàng, đừng bật tùy chọn này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Customer contact (Thông tin liên hệ của khách hàng), chọn Customers can check out using either their phone number or email (Khách hàng có thể thanh toán bằng số điện thoại hoặc email).

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem và gửi lại thông báo qua SMS về đơn hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào mã số đơn hàng.

 3. Trong mục Timeline (Lịch trình), bạn có thể xem thông báo qua SMS cho đơn hàng. Nếu bạn muốn gửi lại thông báo, nhấp vào Resend (Gửi lại) bên cạnh thông báo.

Chỉnh sửa mẫu cho thông báo qua SMS

Bạn có thể chỉnh sửa mẫu cho thông báo được gửi bằng SMS để tùy chỉnh nội dung cho cửa hàng của bạn. Mẫu thông báo sử dụng biến Liquid. Tìm hiểu thêm về biến Liquid cho thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn thêm Liquid vào thông báo qua SMS, nhớ thêm các thuộc tính của đối tượng đơn hàng bằng order. Ví dụ: Nếu bạn muốn thêm tên của phí vận chuyển, hãy sử dụng {{ order.shipping_method.title }}.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào thông báo bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Nhấp vào SMS để xem mẫu SMS cho thông báo.

 3. Thực hiện thay đổi, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Gửi SMS kiểm tra

Bạn có thể gửi SMS thử nghiệm để xem giao diện của thông báo qua SMS. Tin nhắn thử nghiệm chuyển đến số điện thoại của cửa hàng được lưu trên trang Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) trong Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào thông báo bạn muốn kiểm tra.

 2. Nhấp vào Send test SMS (Gửi SMS thử nghiệm).

Những câu hỏi thường gặp về thông báo qua SMS

 • Có thể tắt thông báo qua SMS về đơn hàng sau khi đặt hàng không?
 • Khách hàng có thể thanh toán mà không cần địa chỉ email không?
 • Tôi có thể yêu cầu khách hàng nhập địa chỉ email khi thanh toán không?
 • Tôi có thể chỉnh sửa tin nhắn gửi đến khách hàng dưới dạng thông báo qua SMS không?
 • Khách hàng có thể tạo tài khoản bằng cách sử dụng số điện thoại thay vì địa chỉ email không?
 • Khách hàng có thể trả lời thông báo qua SMS không?
 • Tôi sẽ bị thu phí cho thông báo qua SMS đúng không?
 • Tôi có thể khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở nếu khách hàng bắt đầu thanh toán bằng số điện thoại không?
 • Khách hàng nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email có thể mua sản phẩm tải xuống bản điện tử không?
 • Khách hàng nhập số điện thoại thay cho địa chỉ email có thể mua thẻ quà tặng không?
 • Khách hàng có thể thanh toán bằng Shop Pay khi thanh toán bằng số điện thoại không?

Có thể tắt thông báo qua SMS về đơn hàng sau khi đặt hàng không?

Có. Bạn có thể tắt thông báo qua SMS về đơn hàng bằng cách chỉnh sửa thông tin liên hệ đơn hàng trong mục Khách hàng của trang thông tin chi tiết về đơn hàng trong Shopify. Nếu bạn muốn xóa hoặc chỉnh sửa thông tin liên hệ về đơn hàng mà không cần thay đổi thông tin của khách hàng, hãy bỏ chọn Update customer profile (Cập nhật hồ sơ khách hàng) để lưu thay đổi dành riêng cho đơn hàng đó.

Khách hàng có thể thanh toán mà không cần địa chỉ email không?

Có. Nếu bạn cho phép khách hàng nhập số điện thoại khi thanh toán, địa chỉ email của khách hàng thanh toán bằng số điện thoại sẽ không được lưu vào đơn hàng. Khách hàng vẫn có thể chọn nhập địa chỉ email trên trang trạng thái đơn hàng để nhận thông báo qua email về đơn hàng sau khi đặt hàng.

Tôi có thể yêu cầu khách hàng nhập địa chỉ email khi thanh toán không?

Có. Bạn có thể tắt tùy chọn nhập số điện thoại khi thanh toán trong phần cài đặt thanh toán. Nếu bạn chọn Checkout with email only (Chỉ thanh toán bằng email), khách hàng sẽ phải nhập địa chỉ email khi thanh toán. Khách hàng vẫn có thể chọn nhập số điện thoại trên trang trạng thái đơn hàng để nhận thông báo qua SMS về đơn hàng sau khi đặt hàng.

Tôi có thể chỉnh sửa tin nhắn gửi đến khách hàng dưới dạng thông báo qua SMS không?

Có. Bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa mẫu cho tin nhắn SMS trên trang Notifications (Thông báo).

Khách hàng có thể tạo tài khoản bằng cách sử dụng số điện thoại thay vì địa chỉ email không?

Không. Khách hàng cần nhập địa chỉ email để tạo tài khoản.

Khách hàng có thể trả lời thông báo qua SMS không?

Không. Khách hàng không thể gửi tin nhắn cho bạn để trả lời thông báo qua SMS.

Tôi sẽ bị thu phí cho thông báo qua SMS đúng không?

Không. Bạn sẽ không phải trả phí. Mức phí tin nhắn tiêu chuẩn có thể vẫn áp dụng cho khách hàng, tùy theo nhà cung cấp điện thoại của họ.

Tôi có thể khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở nếu khách hàng bắt đầu thanh toán bằng số điện thoại không?

Không. Bạn không thể gửi SMS khôi phục giỏ hàng cho khách hàng.

Khách hàng nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email có thể mua sản phẩm tải xuống bản điện tử không?

Có. Liên kết đến phần tải xuống sẽ có sẵn trong trang cảm ơn được liên kết với xác nhận đơn hàng gửi qua SMS. Tuy nhiên, vì một số ứng dụng tải xuống bản điện tử gửi email riêng, bạn nên kiểm tra email của bạn.

Khách hàng nhập số điện thoại thay cho địa chỉ email có thể mua thẻ quà tặng không?

Có. Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua SMS chứa liên kết đến thẻ quà tặng của họ.

Khách hàng có thể thanh toán bằng Shop Pay khi thanh toán bằng số điện thoại không?

Không. Khách hàng không thể sử dụng số điện thoại để thanh toán qua Shop Pay vào thời điểm hiện tại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí