Thanh toán hoãn lại

Đối với các đơn hàng có số dư chưa thanh toán toàn bộ hoặc một phần, bạn có thể gửi hóa đơn của đơn hàng cho khách hàng, chấp nhận khoản thanh toán cho đơn hàng bằng thẻ tín dụng hoặc đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán nếu bạn đã nhận được khoản thanh toán bằng phương thức khác.

Gửi hóa đơn của đơn hàng cho khách hàng

Bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng đối với đơn hàng ở trạng thái Đang chờ thanh toán. Khách hàng có thể sử dụng liên kết trong email để nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển và gửi thanh toán.

Bạn cũng có thể gửi hóa đơn cho đơn hàng nháp.

Bạn không thể gửi hóa đơn cho đơn hàng có nhiều đơn vị tiền tệ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã số đơn hàng.

 3. Nhấp vào Collect payment (Thu tiền thanh toán) > Send invoice (Gửi hóa đơn).

 4. Từ hộp thoại Send invoice (Gửi hóa đơn), nhập tin nhắn bạn muốn ghi trong hóa đơn.

 5. Nhấp vào Review invoice (Xem lại hóa đơn).

 6. Trong hộp thoại, xem lại email và nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).

Chấp nhận thanh toán đối với đơn hàng đang chờ thanh toán

Đối với đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán, bạn có thể đặt thành Đã thanh toán theo cách thủ công bằng một trong những phương thức sau:

 • Đánh dấu là đã thanh toán - Sử dụng nếu bạn đã nhận được thanh toán cho đơn hàng hiện tại hoặc nếu bạn đang nhập đơn hàng cũ từ nền tảng khác vào trang quản trị Shopify. Số tiền đã nhận chưa được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thu hồi lại. Email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến khách hàng.

 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng - Sử dụng nếu bạn có thông tin thanh toán của khách hàng hoặc nếu khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán trực tiếp. Phương thức thanh toán chỉ dùng cho Shopify Payments.

Bạn chỉ có thể thu số tiền chính xác của đơn hàng. Bạn không thể thu một phần khoản thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã số đơn hàng.

 3. Trong mục Pending (Đang chờ), nhấp vào Collect payment (Thu tiền thanh toán).

 4. Chọn một trong những tùy chọn sau:

- Nhấp vào Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán) nếu bạn đã nhận khoản thanh toán ngoài Shopify. - Nhấp vào Pay by credit card (Thanh toán bằng thẻ tín dụng) nếu bạn đã có sẵn thông tin thẻ tín dụng của khách hàng.

 1. Nếu bạn chọn Thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhập thông tin thanh toán và thông tin xác thực thẻ tín dụng của khách hàng, sau đó nhấp vào Tính phí.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí