Thanh toán hoãn lại

Đối với các đơn hàng có số dư chưa thanh toán toàn bộ hoặc một phần, bạn có thể gửi hóa đơn của đơn hàng cho khách hàng, chấp nhận khoản thanh toán cho đơn hàng bằng thẻ tín dụng hoặc đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán nếu bạn đã nhận được khoản thanh toán bằng phương thức khác.

Đặt thời hạn thanh toán cho hạn thanh toán sau

Thời hạn thanh toán cho phép bạn đặt ngày đến hạn thanh toán. Nếu đơn hàng ở trạng thái Đang chờ thanh toán, bạn có thể thêm thời hạn thanh toán cho đơn hàng có thời hạn thanh toán sau.

Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau khi đặt thời hạn thanh toán:

 • Đến hạn khi nhận hóa đơn: Sử dụng tùy chọn này để đặt hạn thanh toán vào ngày bạn gửi hóa đơn cho khách hàng.
 • Đến hạn khi thực hiện đơn hàng: Sử dụng tùy chọn này để đặt hạn thanh toán vào ngày bạn thực hiện tất cả các mặt hàng trong đơn hàng.
 • Thời hạn thanh toán thuần: Sử dụng tùy chọn này để đặt thời hạn thanh toán trong một khoảng ngày nhất định kể từ ngày phát hành hóa đơn. Ví dụ: Bạn có thể chọn Trong vòng 30 ngày và ngày đến hạn thanh toán được đặt thành 30 ngày sau ngày phát hành hóa đơn. Theo mặc định, ngày phát hành được đặt là ngày hiện tại nhưng bạn có thể thay đổi ngày phát hành sau khi chọn thời hạn thanh toán thuần.
 • Thời hạn thanh toán cố định: Sử dụng tùy chọn này để đặt thời hạn thanh toán vào ngày cụ thể.

Nếu đơn hàng không được thanh toán trước ngày đến hạn, trạng thái đơn hàng sẽ trở thành Quá hạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã đơn hàng.

 3. Trong mục Đang chờ xử lý, nhấp vào Thêm thời hạn thanh toán.

 4. Chọn một trong các Thời hạn thanh toán sau:

  • Để đặt thời hạn thanh toán vào ngày bạn gửi hóa đơn, hãy chọn Đến hạn khi nhận hóa đơn.
  • Để đặt hạn thanh toán vào ngày bạn thực hiện tất cả mặt hàng trong đơn hàng, chọn Đến hạn khi thực hiện đơn hàng.
  • Để đặt hạn thanh toán trong một khoảng thời gian kể từ ngày phát hành hóa đơn, chọn một trong các tùy chọn Trong vòng, rồi nhập Ngày phát hành.
  • Để đặt hạn thanh toán vào một ngày cụ thể, chọn Ngày cố định, rồi nhập Ngày đến hạn.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa thời hạn thanh toán cho hạn thanh toán sau

Nếu đơn hàng đã có thời hạn thanh toán, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa ngày đến hạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong mục Đang chờ xử lý bên cạnh ngày đến hạn thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.

 3. Sửa đổi thời hạn thanh toán.

 4. Nhấp vào Lưu để lưu thay đổi hoặc nhấp vào Xóa thời hạn để xóa thời hạn thanh toán.

Gửi hóa đơn của đơn hàng cho khách hàng

Bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng đối với đơn hàng ở trạng thái Đang chờ thanh toán. Khách hàng có thể sử dụng liên kết trong email để nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển và gửi thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã đơn hàng.

 3. Nhấp vào Collect payment (Thu tiền thanh toán) > Send invoice (Gửi hóa đơn).

 4. Từ hộp thoại Send invoice (Gửi hóa đơn), nhập tin nhắn bạn muốn ghi trong hóa đơn.

 5. Nhấp vào Review invoice (Xem lại hóa đơn).

 6. Trong hộp thoại, xem lại email và nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).

Chấp nhận thanh toán đối với đơn hàng đang chờ thanh toán

Bạn có thể thay đổi trạng thái thanh toán trên hầu hết các đơn hàng từ Đang chờ thanh toán thành Đã thanh toán theo một trong những phương thức sau:

 • Đánh dấu đã thanh toán - Sử dụng khi bạn đã nhận được tiền thanh toán cho đơn hàng hiện tại hoặc khi bạn đang nhập đơn hàng cũ từ nền tảng khác vào trang quản trị Shopify. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chưa thu lại số tiền đã nhận được. Email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến khách hàng.
 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng - Sử dụng khi bạn có thông tin thanh toán của khách hàng hoặc khi khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán trực tiếp. Phương thức thanh toán này chỉ dùng cho Shopify Payments.

Nếu đơn hàng ở trạng thái Đang chờ thanh toán và khách hàng đã sử dụng phương thức thanh toán khác với thẻ tín dụng, bạn sẽ không thể đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán. Tìm hiểu thêm về đơn hàng đang chờ thanh toán.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hỗ trợ nhiều khoản thanh toán thì bạn có thể thu hồi các khoản thanh toán từng phần cho đến khi đủ số tiền của đơn hàng. Nếu không, bạn có thể chỉ thu tổng số tiền của đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã đơn hàng.

 3. Trong mục Pending (Đang chờ), nhấp vào Collect payment (Thu tiền thanh toán).

 4. Chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Nhấp vào Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán) nếu bạn đã nhận khoản thanh toán ngoài Shopify.
  • Nhấp vào Pay by credit card (Thanh toán bằng thẻ tín dụng) nếu bạn đã có sẵn thông tin thẻ tín dụng của khách hàng.
 5. Nếu bạn chọn Thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy nhập thông tin thanh toán và thông tin thẻ tín dụng của khách hàng, rồi nhấp vào Tính phí.

Đặt lời nhắc thanh toán

Bạn có thể sử dụng tính năng lời nhắc thanh toán để tự động gửi cho khách hàng email lời nhắc thanh toán được lên lịch từ trước đối với đơn hàng đã chỉ định điều khoản thanh toán. Bạn có thể tạo tối đa năm lời nhắc thanh toán. Bạn có thể đặt lịch lời nhắc thanh toán vào ngày đến hạn thanh toán hoặc tối đa 30 ngày sau ngày đến hạn thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
 2. Trong mục Đơn hàng, vào mục Lời nhắc thanh toán, nhấp vào Quản lý lời nhắc thanh toán.
 3. Nhấp vào Thêm lời nhắc thanh toán.
 4. Chọn thời điểm bạn muốn gửi email lời nhắc thanh toán bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Vào ngày đến hạn
  • Khi quá hạn thanh toán
 5. Nếu có thể, hãy chọn số ngày sau ngày đến hạn thanh toán mà bạn muốn lên lịch cho lời nhắc.

 6. Nhấp vào Bật.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí