Shopify Payments

Shopify Payments là cách đơn giản nhất để nhận các khoản thanh toán trực tuyến. Bạn sẽ không cần phải thiết lập tài khoản nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc tài khoản thương nhân và nhập thông tin xác thực vào Shopify. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập để chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi bạn tạo cửa hàng Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí