Quốc gia được Shopify Payments hỗ trợ

Shopify Payments chỉ dành cho cửa hàng ở các quốc gia nhất định.

Nếu bạn vận hành cửa hàng bán lẻ, tham khảo danh sách quốc gia bán lẻ được Shopify Payments hỗ trợ.

Tham khảo các mục sau để tìm những yêu cầu và thông tin liên quan đối với từng quốc gia được Shopify Payments hỗ trợ.

Nếu Shopify Payments không hỗ trợ loại hình kinh doanh bạn vận hành, hãy xem lại danh sách các cổng thanh toán khác mà Shopify hỗ trợ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí