Advanced Cash on Delivery

Lưu ý: Chỉ các cửa hàng tại Ấn Độ sử dụng đồng rupee Ấn Độ (INR) làm đơn vị tiền tệ của cửa hàng mới dùng được ứng dụng Advanced Cash on Delivery. Nếu cửa hàng của bạn không đủ điều kiện, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo Cash on Delivery payment method has been deactivated.

Ứng dụng Advanced Cash on Delivery cung cấp cho khách hàng tùy chọn thanh toán thu tiền khi giao hàng khi mua hàng trong cửa hàng của bạn:

Tùy chọn thanh toán Advanced Cash on Delivery

Ứng dụng Advanced Cash on Delivery cung cấp chức năng không có khi bạn chỉ định Thu tiền khi giao hàng (COD) bằng tùy chọn Thanh toán thủ công trong mục Cài đặt thanh toán của trang quản trị. Ví dụ: Với ứng dụng Advanced Cash on Delivery, bạn có thể:

Lưu ý: Nếu bạn đã đặt Thu tiền khi giao hàng (COD) làm tùy chọn thanh toán thủ công trong Cài đặt thanh toán, bạn sẽ được nhắc hủy kích hoạt tùy chọn này sau khi thiết lập ứng dụng Advanced Cash on Delivery.

Thiết lập điều kiện sử dụng Advanced Cash on Delivery theo khoảng giá

Bạn có thể đặt khoảng giá đơn hàng cho phép thanh toán theo dạng thu tiền khi giao hàng. Khoảng giá này là tổng phụ được tính toán trước khi thêm phí vận chuyển và thuế. Ví dụ: Bạn có thể đặt giá tối đa cho đơn hàng thu tiền khi giao hàng nếu không muốn có rủi ro khi vận chuyển đơn hàng đắt tiền không có thanh toán trước. Nếu đơn hàng không nằm trong khoảng giá đã chỉ định và khách hàng của bạn yêu cầu thu tiền khi giao hàng làm phương thức thanh toán, khách hàng sẽ thấy thông báo lỗi khi cố gắng hoàn tất đơn hàng.

 1. Mở ứng dụng Advanced Cash on Delivery.

 2. Trong mục Tổng phụ đơn hàng, nhập giá đơn hàng tối thiểu để thanh toán theo dạng thu tiền khi giao hàng vào trường Minimum price (Giá tối thiểu). Bạn có thể đặt trường này thành 0 nếu không muốn đặt giá tối thiểu.

 3. Nhập giá đơn hàng tối đa vào trường Maximum price (Giá tối đa):

  Đặt giá tối đa

Thiết lập điều kiện sử dụng Advanced Cash on Delivery theo mã bưu chính

Theo mặc định, tùy chọn thu tiền khi giao hàng được áp dụng cho tất cả mã bưu chính tại Ấn Độ. Nếu không muốn cung cấp tùy chọn thu tiền khi giao hàng cho tất cả mã bưu chính, bạn có thể chỉ định mã bưu chính nào đủ điều kiện sử dụng ứng dụng Advanced Cash on Delivery. Bạn có thể nhập thủ công các mã bưu chính này hoặc tải lên danh sách mã bưu chính trong tệp CSV vào trang quản trị Shopify.

 1. Trong mục Mã bưu chính, chọn Giới hạn nơi hỗ trợ Thu tiền khi giao hàng:

  Lọc theo mã bưu chính

 2. Để tải lên tệp .CSV chứa danh sách mã bưu chính, nhấp vào liên kết Tải lên tệp CSV hoặc kéo và thả tệp .CSV vào vùng Serviced postal codes (Mã bưu chính được phục vụ).

 1. Để nhập thủ công mã bưu chính, nhấp vào liên kết Nhập thủ công, sau đó nhập từng mã bưu chính, phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu cách.

Tạo phí vận chuyển dành cho Advanced Cash on Delivery

Lưu ý: Bạn phải bật hộp kiểm Đây là sản phẩm hiện vật trên tất cả sản phẩm để hiển thị phí vận chuyển trong quy trình thanh toán của cửa hàng.

Bạn có thể thu khách hàng thêm tiền đối với đơn hàng thu tiền khi giao hàng. Số tiền này được tính là phí vận chuyển bao gồm cả chi phí vận chuyển và phí thu tiền khi giao hàng. Khi khách hàng thực hiện giao dịch mua, họ có thể chọn phương thức vận chuyển chứa phí thu tiền khi giao hàng:

Chọn phương thức vận chuyển

Bạn có thể tạo nhiều mức phí vận chuyển theo dạng thu tiền khi giao hàng. Ví dụ: Bạn có thể muốn tính phí thu tiền khi giao hàng cao hơn đối với vận chuyển nhanh.

Lưu ý: Bạn nên tạo phí trong ứng dụng Advanced Cash on Delivery sao cho tương ứng với mức phí vận chuyển bạn đã tạo cho cửa hàng của mình. Với mỗi mức phí vận chuyển trong Cài đặt vận chuyển của trang quản trị, bạn có thể tạo phí vận chuyển thu tiền khi giao hàng tương ứng. Bạn nên sử dụng quy ước đặt tên để theo dõi. Ví dụ: Đối với phí vận chuyển "Nhanh", bạn có thể tạo mức phí vận chuyển "Vận chuyển nhanh + Thu tiền khi giao hàng".

Để thêm phí thu tiền khi giao hàng, nhập một khoản phí kết hợp bao gồm phí vận chuyển và phí thu tiền khi giao hàng. Ví dụ: Nếu bạn đã có phí giao hàng nhanh trị giá 30,00 INR và muốn thêm phí thu tiền khi giao hàng trị giá 10,00 INR, bạn có thể tạo phí "Vận chuyển nhanh + Thu tiền khi giao hàng" trị giá 40,00 INR:

Đặt phí Thu tiền khi giao hàng

Để tạo phí vận chuyển thu tiền khi giao hàng:

 1. Mở ứng dụng Advanced Cash on Delivery.

 2. Trong mục phí vận chuyển Thu tiền khi giao hàng, chọn Create new Cash on Delivery shipping rates (Tạo mức phí vận chuyển Thu tiền khi giao hàng mới) rồi nhấp vào Add rate (Thêm phí).

 3. Nhập tên khoản phí vào trường Name (Tên).

 4. Trong trường Description (Mô tả), nhập mô tả về khoản phí vận chuyển thu tiền khi giao hàng này.

 5. Nếu bạn muốn tính phí vận chuyển dựa trên giá, chọn Price based (Dựa trên giá) trong mục Khoảng giá và nhập giá đơn hàng tối thiểu và tối đa vào các trường được cung cấp.

 6. Nếu bạn muốn tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng. chọn Weight based (Dựa trên trọng lượng) trong mục Range (Phạm vi), rồi nhập trọng lượng đơn hàng tối đa và tối thiểu vào các trường đã cho.

 7. Trong trường Rate amount (Tiền phí), nhập mức phí bạn muốn tính đối với khoản phí vận chuyển thu tiền khi giao hàng này. Khoản phí này bao gồm cả phí vận chuyển và phí thu tiền khi giao hàng bạn muốn thu.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Khách hàng cố gắng hoàn tất đơn hàng thu tiền khi giao hàng mà không chọn phương thức vận chuyển đủ điều kiện sẽ thấy lỗi và không thể thanh toán cho đến khi chọn phương thức vận chuyển đủ điều kiện.

Thông báo lỗi thanh toán không thành công

Cung cấp tin nhắn cảm ơn tùy chỉnh

Để cung cấp tin nhắn xuất hiện trên trang trạng thái đơn hàng sau khi khách hàng đã đặt đơn hàng, nhập tin nhắn vào mục Thank you message (Tin nhắn cảm ơn):

Cài đặt tin nhắn cảm ơn

Kích hoạt phương thức thanh toán Thu tiền khi giao hàng

Khi hoàn tất thiết lập ứng dụng Advanced Cash on Delivery, bạn phải kích hoạt phương thức thanh toán để cung cấp phương thức này cho khách hàng.

Để kích hoạt thanh toán Advanced Cash on Delivery, nhấp vào Activate now (Kích hoạt ngay):

Nhấp vào

Thêm trình kiểm tra phạm vi sử dụng Thu tiền khi giao hàng

Bạn có thể thêm trình kiểm tra phạm vi sử dụng vào chủ đề của cửa hàng và cho phép khách hàng kiểm tra điều kiện sử dụng Thu tiền khi giao hàng đối với mã bưu chính của họ. Bạn có thể thực hiện thao tác này sau khi đã kích hoạt Advanced Cash on Delivery cho cửa hàng.

Xử lý vấn đề với đơn hàng Thu tiền khi giao hàng

Một số ứng dụng thực hiện hoặc kế toán của bên thứ ba có thể không thể nhận diện thanh toán Thu tiền khi giao hàng sau khi bạn cập nhật đơn hàng bằng nút Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán). Nếu bạn sử dụng ứng dụng thực hiện hoặc kế toán của bên thứ ba, bạn có thể đánh dấu đơn hàng Thu tiền khi giao hàng là đã thanh toán bằng cách chọn Mark as paid with cash (Đánh dấu là đã thanh toán bằng tiền mặt) trong menu thả xuống Ứng dụng trong trang Chi tiết đơn hàng.

Để đánh dấu đơn hàng Thu tiền khi giao hàng là đã thanh toán:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào mã số đơn hàng:

  Nhấp vào mã số đơn hàng

 3. Trong menu thả xuống More actions (Thao tác khác), chọn Mark as paid with cash (Đánh dấu là đã thanh toán bằng tiền mặt):

Hủy kích hoạt thanh toán Advanced Cash on Delivery

Nếu không muốn sử dụng Advanced Cash on Delivery nữa, bạn có thể ngừng cung cấp ứng dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt ứng dụng trong cài đặt thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí