Thiết lập điều kiện hợp lệ theo khoảng giá và mã bưu chính cho Advanced Cash on Delivery

Định cấu hình điều kiện hợp lệ để thanh toán bằng Advanced Cash on Delivery dựa trên khoảng giá và mã bưu chính để cung cấp tùy chọn thanh toán được kiểm soát tốt hơn cho khách hàng. Bằng cách thiết lập khoảng giá và chỉ định mã bưu chính đủ điều kiện, bạn có thể đảm bảo rằng hình thức thu tiền khi giao hàng chỉ khả dụng cho các đơn hàng trong giới hạn định sẵn và khu vực cụ thể.

Thiết lập điều kiện hợp lệ để sử dụng Advanced Cash on Delivery theo khoảng giá

Để kiểm soát những đơn hàng nào đủ điều kiện cho hình thức thanh toán thu tiền khi giao hàng dựa trên khoảng giá, bạn có thể xác định một khoảng giá đơn hàng cụ thể sẽ đủ điều kiện cho hình thức thu tiền khi giao hàng.

Bằng cách chỉ định khoảng giá, bạn có thể đảm bảo rằng hình thức thu tiền khi giao hàng chỉ khả dụng cho các đơn hàng trong giới hạn đã xác định. Nếu khách hàng chọn phương thức thanh toán là thu tiền khi giao hàng nhưng đơn hàng của họ không thuộc khoảng giá đã chỉ định, thì họ sẽ nhận được thông báo lỗi khi cố gắng hoàn tất đơn hàng.

Bước:

  1. Mở ứng dụng Advanced Cash on Delivery.
  2. Trong mục Tổng phụ đơn hàng, nhập giá đơn hàng tối thiểu để thanh toán theo dạng thu tiền khi giao hàng vào trường Giá tối thiểu. Bạn có thể đặt trường này thành 0 nếu không muốn đặt giá tối thiểu.
  3. Nhập giá đơn hàng tối đa vào trường Maximum price (Giá tối đa).

Thiết lập điều kiện hợp lệ để sử dụng Advanced Cash on Delivery theo mã bưu chính

Theo mặc định, hình thức thu tiền khi giao hàng khả dụng cho mọi mã bưu chính tại Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu muốn hạn chế tính khả dụng của hình thức thu tiền khi giao hàng đối với một số mã bưu chính cụ thể, bạn có thể định cấu hình chế độ này trong ứng dụng Advanced Cash on Delivery. Bạn có hai tùy chọn để thiết lập điều kiện hợp lệ theo mã bưu chính: nhập thủ công hoặc tải lên tệp CSV.

Bước:

  1. Trong mục Postal codes (Mã bưu chính), chọn Limit where Cash on Delivery is available (Giới hạn nơi hỗ trợ Thu tiền khi giao hàng).
  2. Để tải lên tệp CSV chứa danh sách mã bưu chính, nhấp vào liên kết Tải lên tệp CSV hoặc kéo và thả tệp CSV vào vùng Serviced postal codes (Mã bưu chính được phục vụ).
  3. Để nhập thủ công mã bưu chính, nhấp vào liên kết Nhập thủ công, sau đó nhập từng mã bưu chính, phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu cách.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí